Oppsigelse mal: Hva skal en oppsigelse inneholde? (2024)

En dame jobber på en laptop. Foto

Vi tilbyr arbeidsgivere og arbeidstakere en [mal for oppsigelse] - enkelt å laste ned!


Er du arbeidsgiver og skal si opp en ansatt, må oppsigelsen alltid ha saklig grunn. Det er også viktig å være oppmerksom på at arbeidsmiljøloven § 15-4 stiller strenge krav til hva et oppsigelsesbrev skal inneholde og hvordan det skal leveres. Les mer for å få en oversikt over hva et oppsigelsesbrev bør inneholde.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
18/04/2024

Hva menes med oppsigelse i arbeidsforhold?

Med oppsigelse menes at du som arbeidsgiver, eller arbeidstakeren selv ensidig erklærer at arbeidsforholdet skal avsluttes.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med alt fra utforming av nødvendige dokumenter til bistand i forbindelse med drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og eventuell tvistehåndtering.

Arbeidstaker: Slik sier du opp jobben din

Skal du si opp jobbe din? Her gir vi deg som er arbeidstaker tips og gode råd om hvordan du leverer en oppsigelse. Dessuten tilbyr vi deg en mal for oppsigelse som kan brukes trygt i oppsigelsesprosessen.

Hva bør oppsigelsesbrevet inneholde?

Før du skriver oppsigelsen din bør du sjekke arbeidskontrakten. Der kan det stå viktige opplysninger som oppsigelsesfrister, konkurranseklausul, kundeklausul, bonus, ferie, overtidsbetaling, pensjon mv.

Dersom det ikke står noe om oppsigelsesfrist i arbeidskontrakten gjelder i utgangspunktet en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-3. Oppsigelsesfristen vil imidlertid også være avhengig av hvor lenge du har vært ansatt i virksomheten.

Har du utestående lønn, overtid, bonus eller feriepenger anbefaler vi at du også skriver kort om dette i oppsigelsesbrevet.

Avslutningsvis kan du inkludere noe positivt om arbeidsgiver. Du vet aldri hva som skjer i fremtiden, og kanskje møter du arbeidsgiver igjen. For eksempel kan du takke for mulighetene du har fått, takke for alt du har lært osv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha rundt oppsigelse.

En oppsigelse bør alltid inneholde:

 • Navnet ditt
 • Navnet på arbeidsgiver
 • Dato
 • Signaturen din

Overskriften kan for eksempel være: “Oppsigelse av stilling som ...” eller “Oppsigelsesbrev”.

Siste arbeidsdag: Det anbefales også å angi en dato for siste arbeidsdag.

Er du usikker på hvordan et oppsigelsesbrev kan se ut? Vi i Codex Advokat har skrevet et eksempel av en mal for oppsigelse som du kan trygt bruke som utgangspunkt.

Obs!
Vi gjør oppmerksom på at dette er en standardmal. Selv om den oppfyller arbeidsmiljølovens formkrav, vil den ikke i seg selv være nok til å sikre at grunnlaget for oppsigelsen er saklig og gyldig. Vi tar ikke ansvar for bruk av oppsigelsesmalen i praksis. Malen er ment som inspirasjon og den må alltid tilpasses hver enkelt sak, herunder om den skal bruks til oppsigelse grunnet forhold hos arbeidstakeren, nedbemanning eller oppsigelse i prøvetid.

[Arbeidsgivers navn]
[Virksomhetens adresse]

[Postnummer og sted]

[Arbeidstakers navn]
[adresse]
[Postnummer og sted]


OPPSIGELSESBREV


Jeg, [Fornavn Etternavn], sier med dette opp min stilling som [Stillingstittel] i [Virksomhetens navn].

I henhold til arbeidsavtalen vil min siste arbeidsdag være den [dato].

[Har du utestående overtid, bonus, ferie mv. kan du skrive kort om det her.]

Jeg vil takke for alt jeg har lært og mulighetene jeg har fått i bedriften.

[Sted/dato]

Vennlig hilsen

[SIGNATUR]

[Fornavn Etternavn]

Kan oppsigelse leveres på mail?

Mange lurer på hvordan en oppsigelse skal leveres for at den skal være gyldig. Oppsigelse fra en arbeidstaker har i utgangspunktet ikke noen formkrav.

Obs!
En muntlig oppsigelse til arbeidsgiver er like gyldig som en oppsigelse levert på mail eller i brev.

Mange velger å ha en muntlig samtale med arbeidsgiver først, gjerne i et kort møte, og avslutte møtet med å levere en skriftlig oppsigelse. Å ha et møte først og så levere en skriftlig oppsigelse er ryddig og gjør det enklere for arbeidsgiver å forholde seg til oppsigelsen. Men oppsigelsen vil fortsatt være gyldig om den bare sendes i en e-post.

Gir du kun en muntlig oppsigelse, uten å følge opp med noe skriftlig, kan det bli et bevisspørsmål om oppsigelsen faktisk er levert. Vi anbefaler derfor alltid at også arbeidstakere leverer skriftlig oppsigelse, enten i et brev eller en mail.

Arbeidsgiver: Oppsigelse av ansatt

Har du behov for å si opp en ansatt? Som arbeidsgiver er det mange fallgruver når man skal gå til oppsigelse av ansatte.

Les mer her for å få en oversikt over hva det er viktig å tenke på før du går i gang med oppsigelsesprosessen.

For å gi arbeidsgivere en enda tryggere følelse i prosessen, tilbyr vi dessuten en nedlastbare mal, som fremhever hva en oppsigelse av ansatt alltid må inneholde.

Før oppsigelsen skal leveres til arbeidstakere

Når du som arbeidsgiver skal si opp en ansatt er det viktig å tenke gjennom prosessen på forhånd.

 • Trår du som arbeidsgiver feil kan det faktisk medføre at oppsigelsen ikke er gyldig.
 • Videre kan arbeidstaker ha et erstatningskrav mot deg som arbeidsgiver hvis reglene for oppsigelse ikke blir fulgt.

Før beslutning om oppsigelse blir fattet skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til et drøftelsesmøte, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-1. Formålet med å drøfte en mulig oppsigelse med arbeidstakeren, er at du som arbeidsgiver skal gjøre nødvendige vurderinger om saklighetskravet.

Det er også viktig at du som arbeidsgiver kjenner til forskjellene ved å si opp en ansatt som fortsatt er i prøveperioden eller etter at prøvetiden har gått ut.

Oppsigelse av ansatt skal alltid skje skriftlig

Oppsigelsesbrevet må dessuten leveres til den ansatte personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Oppsigelse på epost er ikke gyldig.

Obs!
Sender du oppsigelsen i rekommandert brev er det viktig å merke seg at oppsigelsen ikke anses for å være levert til arbeidstaker før brevet faktisk har kommet frem til arbeidstakeren. Dette vil ha særlig betydning for når oppsigelsestiden anses som startet.

Oppsigelsen skal alltid inneholde:

 1. Arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og retten til å reise søksmål
 2. Arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen, jf. Arbeidsmiljøloven § 17-3, 17-4 og 15-11
 3. Hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
 4. Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist
 5. Ved oppsigelse pga. virksomhetens forhold må det også stå opplysninger om fortrinnsrett, jf. Arbeidsmiljøloven § 14-2

Hvis arbeidstaker krever det, må du også opplyse hvilket grunnlag som påberopes for oppsigelsen.

For eksempel om det er på grunn av forhold ved arbeidstakeren eller om det er forhold ved virksomheten eller arbeidsgiver som begrunner oppsigelsen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med veiledning knyttet til utvelgelsesprosessen ved nedbemanning, og videre oppsigelsesprosess.

Usikker på hvordan oppsigelsen skal skrives?

I arbeidsmiljøloven § 15-4 er det listet opp hva du som arbeidsgiver må gjøre når en ansatt skal sies opp. Likevel er det vår erfaring at mange arbeidsgivere trår feil, dersom de ikke rådfører seg med en advokat på forhånd.

Virkningen av formfeil ved oppsigelse kan være at oppsigelsen blir kjent ugyldig, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-5. Det medfører at oppsigelsen anses for ikke å ha skjedd og arbeidstakeren står fortsatt i stillingen.

Er det formfeil ved oppsigelsen eller oppsigelsen er mangelfull, kan arbeidstaker også i noen tilfeller kreve erstatning fra arbeidsgiver. Å rette opp feil i ettertid kan derfor fort bli dyrt for arbeidsgiver.

Har du spørsmål om hva en oppsigelse skal inneholde? Codex Advokat hjelper deg. Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale i dag.

Arbeidsgiver: Mal for oppsigelse av ansatt - (Last ned!)

Husk! ...
at et oppsigelsesbrev som oftest må tilpasses til den enkelte sak, da innholdet vil variere avhengig av grunnlaget for oppsigelsen. Det vil også være av betydning om oppsigelsen skjer under eller etter prøveperioden til den ansatte. Av den grunn er det ikke alltid man kan bruke en standard mal for oppsigelse.

Vår anbefaling er at du som arbeidsgiver er nøyaktig når man skal gå til oppsigelse av en ansatt, og helst at man rådfører seg med en spesialist i arbeidsrett. Da unngår du å gjøre feil i oppsigelsesprosessen.

Feil fra arbeidsgivers side kan få store følger, som at oppsigelsen kjennes ugyldig eller at arbeidstaker har krav på erstatning.

Her kan du som arbeidsgiver laste ned en generell mal for oppsigelse av en arbeidstaker. Men husk at det nesten alltid vil være nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger.

Hva gjør vi for deg?

Er du arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

 • Vi vurderer om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e).
 • Du får bistand med saksbehandlingen under oppsigelse.
 • Du får bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte.
 • Vi hjelper til med dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Vi prosesserer saken for domstolene.

Er du arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vi vurderer grunnlaget for oppsigelse/avskjed.
 • Du får bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte.
 • Vi hjelper til med dialog og forhandlinger med arbeidsgiver.
 • Vi prosesserer saken for domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater