Oppreisningserstatning ved usaklig oppsigelse

Et par sitter på en sengekant

Dersom du som arbeidsgiver gir en usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, er det viktig å være klar over at arbeidstaker har krav på å få erstattet sitt økonomiske tap. I tillegg til dekning av det økonomiske tapet, kan arbeidstaker i mange tilfeller også ha krav på oppreisningserstatning for såkalt "tort og svie".

Av Lasse Groven Egeberg
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Oppreisningserstatning gis ved usaklig oppsigelse/avskjed
 • Oppreisning gis for tort og svie
 • Oppreisning er skattefritt opptil 1,5G
 • Størrelse vurderes skjønnsmessig, ofte mellom kr 25,000,- til kr 150,000,-
 • Våre advokater bistår med vurdering og krav om oppreisningserstatning

Hva menes med oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er ment å fungere som et "plaster på såret" for arbeidstaker som følge av belastningen vedkommende har blitt påført i en usaklig oppsigelses/avskjedsprosess.

Oppreisningserstatning skiller seg derfor fra ordinær erstatning ved at den ikke har til formål å dekke et økonomisk tap, eksempelvis erstatning for tapt lønn og erstatning for fremtidig økonomisk tap.

Fordelen med oppreisning er at den er skattefri for inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ytelsen vil være skattefri for arbeidstakeren og det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av beløpet.

Når kan arbeidstaker ha krav på oppreisningserstatning?

For å utløse erstatningskrav på arbeidstakers side, er det tilstrekkelig at beslutningen om avskjed-/oppsigelse i seg selv er uriktig. Erstatning i form av oppreisning er derfor relativt vanlig i arbeidstvistsaker. Også i saker hvor domstolen finner en avskjed ubegrunnet, men mener det foreligger grunnlag for oppsigelse, hender det at oppreisning tilkjennes.

Fremgangsmåten, eller saksbehandlingen, til deg som arbeidsgiver ved oppsigelses/avskjedssak vil også kunne utløse oppreisningskrav. Dette fordi arbeidsgivers saksbehandling ofte henger nært sammen med den belastning som påføres arbeidstaker. Saksbehandlingen vil imidlertid også ha selvstendig betydning.

Generelt sett bør du gå frem så skånsomt som mulig. Det vil kunne bli tillagt vekt i hvilken grad du har forholdt seg til arbeidsrettslige saksbehandlingsregler.

Det vil for eksempel tale for høyere oppreisningsbeløp dersom du beslutter oppsigelse eller avskjed uten først å avholde drøftingsmøte, eller at møtet gjennomføres slik at arbeidstaker ikke kan være forberedt, herunder ikke får anledning til å la seg representere av tillitsvalgt. Det vil også være av betydning om arbeidstaker urettmessig har blitt utestengt fra arbeidsplassen, og på denne måten ikke fått utøvd sin rett til å stå i stilling under tvisten.

Hva avgjør oppreisningserstatningens størrelse?

Når det gjelder størrelsen på oppreisningserstatningen, er denne gjenstand for en skjønnsmessig vurdering bygget på ulike faktorer. En av de mest sentrale faktorene er hvor stor belastning oppsigelsen/avskjeden har vært for arbeidstakeren.

Foruten den psykiske påkjenningen, vil det også kunne være en tilleggsbelastning dersom oppsigelsen/avskjeden får publisitet i form av medieoppslag eller gjennom rykter i lokalsamfunnet etc.

Arbeidstakers alder, familiesituasjon og økonomiske situasjon, vil sammen med andre personlige forhold også være relevante momenter. Et dårlig arbeidsmarked vil i tillegg kunne være en ytterligere belastning, ettersom arbeidstakers utsikter til nytt arbeid da vil være mer usikker.

Også arbeidstakers fremgangsmåte vil kunne ha betydning for oppreisningens størrelse, Dette som følge av at oppsigelsen eller avskjeden ofte er begrunnet i arbeidstakers brudd på regler eller retningslinjer.

Illustrerende i den anledning er blant annet flykapteindommen inntatt i Rt. 1992 s. 1023. Her bortfalt oppreisningen i sin helhet på bakgrunn av arbeidstakers brudd på norske tollregler. Manglende samarbeidsvilje i forhold til å klarlegg sakens faktum og fravær av korrekt opptreden for øvrig, vil kunne redusere oppreisningen.

Partenes styrke og stilling vil også kunne spille inn. Dersom du som arbeidsgiver er en større virksomhet, vil det foreligge høyere forventninger til rutiner i forbindelse med oppsigelse Dette kan resultere i en høyere erstatningsplikt ved brudd på saksbehandlingsregler og manglende ryddighet, sammenlignet med en mindre virksomhet.

For arbeidstaker på sin side, vil gjerne stillingsnivået stille strengere krav til opptreden, slik at en ansatt i lederstilling vil risikere å bli "straffet" hardere for uryddig opptreden i form av lavere oppreisningserstatning, enn en ansatt "på gulvet".

Som arbeidsgiver vil økonomiske forhold kunne ha innvirkning, typisk ved at oppreisning blir lavere dersom driften i aktuelle bedrift går dårlig, og utbetaling av høyere oppreisning derfor vil by på problemer.

Hvor mye kan arbeidstaker få i oppreisningserstatning?

Når det gjelder nivået på oppreisningserstatning idømt i høyesterett og lagmannsrett, ligger dette mellom kr 25 000,- til kr 150 000,-. Inflasjonsjustert vil det kunne argumenteres for at de største oppreisningserstatningene, i dag, skulle ligge opp mot kr 200 000,-.

Likevel er det svært sjelden at oppreisningen fastsettes høyere enn kr 100 000,-.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:   

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)  

 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse  
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte  
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker  
 • Prosess for domstolene  

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:  

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed  
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte  
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver  
 • Prosess for domstolene  

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater