Oppsigelse av tillitsvalgte

En mann står tenkende foran notater på en glassvegg. Foto

Tillitsvalgte står i en særstilling blant de ansatte. Tillitsvalgtes hovedoppgave er å ivareta de ansattes interesser, og når disse interessene strider mot dine interesser som arbeidsgiver, sier det seg selv at den tillitsvalgte kan ha et nokså utfordrende arbeid. Spørsmålet er da om tillitsvalgte har eller bør ha et særskilt vern mot oppsigelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/04/2021

Tillitsvalgtes særskilt stilling

I hovedavtalen mellom LO og NHO, som direkte gjelder for tariffbundne virksomheter, er tillitsvalgtes særskilte stilling hensyntatt.

Blant annet finnes det en egen bestemmelse om oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte (§ 5-11).

Som for alle arbeidstakere kreves naturligvis saklig grunn for oppsigelse. Bestemmelsen fastslår imidlertid at i tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, skal det legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften.

Skille mellom oppgaver: tillitsvalgt vs. arbeidstaker

Som arbeidsgiver er det viktig å skille mellom de oppgaver en tillitsvalgt utfører i kraft av å være tillitsvalgt og de oppgaver en tillitsvalgt utfører på lik linje med de andre ansatte i bedriften.

Det er vervet som tillitsvalgt som er spesielt beskyttelsesverdig i denne sammenheng.

Oppsigelse og handlinger som tillitsvalgt

Som utgangspunkt må det legges til grunn at terskelen for å si opp en tillitsvalgt er høyere enn vanlig når det gjelder mislighold av arbeidsavtalen.

Generelt kan det sies at det må utvises en noe større grad av skepsis til oppsigelsesgrunnlaget når det er snakk om oppsigelse av en tillitsvalgt ansatt. Det skal for eksempel ikke være kurant for deg som arbeidsgiver å påberope deg samarbeidsvansker med en tillitsvalgt.

Som nevnt over er den tillitsvalgtes oppgave å ivareta interessene til de ansatte, hvilket ofte er motstridende med arbeidsgivers interesser. Så lenge tillitsvalgte opptrer korrekt i forhold til lov- og avtaleverk, skal han sitte trygd i sin stilling.

Oppsigelse og handlinger som "vanlig" ansatt

Oppgaver og handlinger den tillitsvalgte ikke utfører i egenskap av å være tillitsvalgt, men som "vanlig" ansatt, kan imidlertid som utgangspunkt ikke vurderes og bedømmes på annen måte enn ellers.

En tillitsvalgt kan for eksempel ikke unnlate å utføre sine primære arbeidsoppgaver for så å påberope seg oppsigelsesvern som tillitsvalgt.

Et konkret eksempel:

Arbeidsretten tok i en sak (ARD-1986-165) stilling til spørsmålet om omplassering og senere avskjed av en tillitsvalgt som arbeidsgiver mente utviste samarbeidsproblemer.

Den tillitsvalgte ble på denne bakgrunn omplassert til en ny avdeling. Arbeidsretten godtok omplasseringen under henvisning til at beslutningen om å forflytte ham ikke hadde blitt truffet på vilkårlig eller utilstrekkelig grunnlag.

Arbeidsretten mente at omplasseringen heller ikke kunne ses som noen disiplinærforføyning eller trakassering av arbeidstakeren som tillitsvalgt. Den senere avskjeden som ble meddelt den tillitsvalgte fordi han nektet å utføre arbeid fra den nye avdelingen, ble også godkjent av Arbeidsretten.

Advokat ved oppsigelse av tillitsvalgte

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater