Sluttpakker og sluttavtaler: Dette er reglene

En kontrakt blir utfylt. Foto

En oppsigelsesprosess kan være vanskelig uansett om du er arbeidsgiver eller ansatt. Begge parter kan dermed være tjent med å inngå avtale (sluttpakke) om avslutning av arbeidsforholdet istedenfor å sette i gang en slik prosess. Men hva innebærer egentlig en sluttpakke / sluttavtale?

Av Marte Nesje
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • En sluttavtale er en gjensidig avtale om avslutning av et arbeidsforhold
 • En sluttvavtale vil gjerne bestå av en økonomisk kompsensasjon
 • Sluttavtaler kan bestå av andre goder enn økonomiske
 • Våre advokater bistår i forhandlinger og rettsprosesser

Hva er en sluttpakke eller sluttavtale?

Sluttavtaler, fratredelsesavtaler eller sluttpakker er vanlige betegnelser på avtaler inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte et arbeidsforhold.

Bør du velge oppsigelse eller sluttavtale?

Når du som arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet til en eller flere arbeidstakere, oppstår valget mellom oppsigelser og frivillig avslutning av arbeidsforholdene.

Frivilling avslutning av arbeidsforholdet innebærer imidlertid at arbeidstakeren godtar sluttavtalen og sier seg enig. En kan ikke som arbeidsgiver tvinge en arbeidstaker til å godta en sluttpakke.

Hvilke fordeler er det ved å velge sluttpakke?

Fremfor å velge oppsigelser, vil arbeidsgiver ha full oversikt og økonomisk kontroll dersom han tar sikte på å foreta nedbemanning ved å tilby frivillige sluttpakker. Er det forhold på arbeidstakers side som er grunnen til at arbeidsgiver ønsker arbeidsforholdet opphørt, kan også sluttpakke tilbys.

Arbeidsgiver slipper da å gå igjennom alle de formelle prosessene med de risikoer det innebærer.

Sluttpakken vil oftest være en økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi mens han leter etter nytt arbeid.

Arbeidsgiver vil normalt være i en vanskelig økonomisk situasjon forut for en nedbemanning. For både arbeidsgiver og arbeidstaker er det derfor viktig å være kreativ ved utformingen av mulige sluttpakker, slik at disse ved behov kan gå ut over det rent økonomiske.

Har arbeidstaker krav på sluttpakke?

Som arbeidsgiver bør du sørge for en ryddig prosess, slik at arbeidstakere og tillitsvalgte så tidlig som mulig blir gjort kjent med situasjon og gis muligheten til å komme med innspill.

En uryddig prosess vil gi økt usikkerhet for de ansatte, som ofte gir negative utslag på driften og minsker mulighetene for gode frivillige løsninger.

Godt å vite!
Det er viktig å presisere at arbeidstaker ikke har rettslig krav på å motta sluttpakke, men det har utviklet seg til å bli en vanlig løsningsmekanisme fremfor å velge en rettslig prosess for domstolene.

Sluttavtaler ved nedbemanning

Selv om du som arbeidsgiver har saklig grunnlag for oppsigelse som følge av nødvendig nedbemanning eller omstilling, vil det i mange tilfeller kunne være hensiktsmessig å vurdere bruk av sluttavtaler istedenfor rene oppsigelser.

Uavhengig av grunnlaget for oppsigelsens saklighet, vil arbeidstaker i medhold av arbeidsmiljøloven kunne bestride sakligheten av oppsigelsen, og blant annet kreve å stå i stillingen til tvisten er løst. Slike tvister vil vanligvis påføre deg ekstra utgifter og forsinke fremdriften av omstillingsprosessen.

Sluttpakker ved nedbemanning minsker frustrasjon

Dersom du som arbeidsgiver i en slik situasjon kan tilby en sluttpakke som for eksempel gir den ansatte fri med lønn i oppsigelsestiden, eller ytterligere goder, vil dette ofte minske frustrasjon og irritasjon hos arbeidstakeren.

En følge av dette kan være at arbeidstakeren føler at han/hun kan forlate bedriften med hevet hode og noen måneders betalt fri, og velger dette istedenfor å gå i konflikt med deg som arbeidsgiver.

På denne måten vil du kunne minimere risikoen for dyre og tidkrevende tvister knyttet til oppsigelsens saklighet, og heller rette konsentrasjonen mot de andre sidene av en slik omstillingsprosess.

I tilfeller hvor nødvendigheten av en nedbemanning er mer usikker, eller bakgrunnen for oppsigelsen av andre årsaker er vanskelig å dokumentere, vil hensiktsmessigheten av å inngå slike sluttavtaler fremstå som større. I slike tilfeller bør du imidlertid være forberedt på å strekke seg litt lengre og gi mer romslige sluttpakker, enn i de mer klare tilfellene.

Sluttavtaler som minnelig løsning ved oppsigelse

I tilfeller hvor du som arbeidsgiver allerede har funnet å meddele oppsigelse, og arbeidstaker benytter seg av sin rett til å bestride gyldigheten av oppsigelsen ved å kreve forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3, vil en sluttpakke ofte være en hensiktsmessig måte å komme til en minnelig løsning av en oppsigelsessak.

I motsatt tilfelle må saken behandles av domstolene for å finne sin løsning.

En sluttavtale kan også fremforhandles før oppsigelse blir meddelt. I flere tilfeller kan dette spørsmålet mest hensiktsmessig allerede tas opp i drøftelsesmøte etter § 15-1 eller liknende.

Trusselen om oppsigelse vil i mange tilfeller ha samme effekt som en allerede meddelt oppsigelse, og på lik linje som i en forhandling etter oppsigelse, danne bakgrunnen for at begge parter ønsker en minnelig løsning av saken.

"Fallskjerm": Forhåndsavtalt sluttavtale for bedriftens øverste leder

I medhold av arbeidsmiljøloven § 15-16 kan du som arbeidsgiver inngå avtale med virksomhetens øverste leder om at arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ikke skal komme til anvendelse.

Du vil da ikke trenge å vise til noe saklig grunnlag for å si opp lederen.

Adgangen til å inngå en slik avtale forutsetter at partene på forhånd har kommet til enighet om hvilken etterlønn lederen skal motta ved fratreden. En slik forhåndsavtale omtales ofte som en "fallskjerm".

Hva bør sluttpakken inneholde?

1. Enighet om at arbeidsforholdet avsluttes

En sluttavtale vil nødvendigvis omfatte en enighet mellom partene om at arbeidsforholdet avsluttes.

2. Sluttvederlag

Videre vil sluttavtalens sentrale punkt omfatte hvilket vederlag den ansatte skal motta som motytelse for fratreden.

Vederlaget vil i første rekke bestå av lønn i oppsigelsestid med tillegg av eventuelt ytterligere sluttvederlag. Både lønn i oppsigelsestiden og sluttvederlag vil være gjenstand for inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.

Med mindre noe annet er avtalt vil lønn i oppsigelsestiden vanligvis gi grunnlag for opptjening av feriepenger, mens vederlag ut over dette gis uten feriepengeopptjening.

Når det gjelder størrelsen på sluttvederlaget og eventuelle andre avtalte goder, vil dette være gjenstand for forhandlinger.

På generelt grunnlag vil erfaringsmessig mulighetene for å oppnå en god sluttavtale avhenge av blant annet følgende momenter: Graden av saklighet i oppsigelsesgrunnlaget, oppsigelsestidens lengde, praksis i bransjen og i bedriften, bedriftens økonomi, ansatte vilje til å stå i stillingen/ vilje og evne til å reise søksmål om rett til å beholde jobben.

3. Oppreisningserstatning

Det kan i tillegg gis erstatning for tort og svie i medhold av AML § 15-12 hvis:

 • Sluttavtaler er inngått etter at oppsigelse er meddelt hvor partene er enige om at denne er usaklig.
 • Du som arbeidsgiver har forbrutt deg mot arbeidsmiljølovens formkrav eller saksbehandlingsregler.
 • Arbeidstaker på annen måte er påført en belastning som går ut over det normale i slike saker.

Ut over utbetaling av lønn i oppsigelsestid, sluttvederlag, feriepenger og oppreisningserstatning, vil sluttavtalen kunne inneholderegulering av arbeidsgivers dekning av arbeidstakers utgifter til kursing eller coaching med tanke på å få ny jobb. For øvrig vil en sluttavtale i de fleste tilfeller omfatte enighet om at du som arbeidsgiver dekker arbeidstakers eventuelle utgifter til advokat i anledning saken.

4. Ytterlige punkter

For øvrig vil sluttavtaler i de aller fleste tilfeller inneholde:

 • Bestemmelser om konfidensialitet knyttet til innholdet.
 • Tidspunkt for fratredelse.
 • Lengden av oppsigelsestiden.
 • Tilbakelevering av utstyr m.m.

5. Konkurranseklausuler

Dersom arbeidstaker i sitt arbeidsforhold var underlagt konkurranse- eller kundeklausuler, vil det være naturlig at avtalen gir anvisning på om gyldigheten av disse.

Spørsmål om sluttpakker? Snakk med oss.

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av den ansatte
 • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Bli kjent med våre advokater

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater