Har du krav på dagpenger ved oppsigelse?

Protrett av en mann

Når du som arbeidsgiver har sagt opp eller skal si opp en arbeidstaker, kommer ofte spørsmålet om fratredelsesavtaler (også kalt sluttavtaler) opp. For både deg og arbeidstakeren kan det være lønnsomt å inngå en fratredelsesavtale, men hva innebærer egentlig en fratredelsesavtale?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/12/2021

Hva menes med fratredelsesavtale?

En fratredelsesavtale (sluttavtale) er betegnelsen på en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avsluorholdet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i forhandlinger om sluttavtale, vurderer forslag fra arbeidsgiver eller utarbeider eget forslag til innhold, samt vurderer skattemessige konsekvenser.

Hva er fordelene med fratredelsesavtaler?

Dersom du og arbeidstaker blir enige om en fratredelsesavtale, betyr dette normalt at arbeidstaker sikres lønn og kompensasjon i en periode etter oppsigelsestidens utløp, mens du som arbeidsgiver unngår at arbeidstakeren bestrider oppsigelsen eller avskjeden i en rettssak.

Har arbeidstaker krav på dagpenger?

Uavhengig av om partene inngår en fratredelsesavtale eller ikke, vil arbeidstakeren stå uten arbeid etter at oppsigelsestiden er ute og kan da ønske å søke NAV om dagpenger.

Spørsmålet er på hvilket tidspunkt arbeidstakeren har rett til dagpenger fra NAV.

Uten skyld i oppsigelsen

Dagpenger fra NAV er ment som en kompensasjon for manglende lønn. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp uten at vedkommen selv er skyld i oppsigelsen, typisk ved en nedbemanning, kan arbeidstakeren søke om dagpenger og motta dette etter oppsigelsestidens utløp.

Arbeidstakeren må da registrere seg som arbeidssøker hos NAV og vil motta dagpenger fra den datoen som vedkommende registrerer seg som arbeidssøker.

Dette gjelder så fremt vedkommende leverer en fullstendig dagpengesøknad innen fire uker. I slike tilfeller vil NAV be om kopi av arbeidstakerens siste arbeidsavtale.

Oppsigelsesårsak tilfaller arbeidstaker

Der arbeidstakeren selv er skyld i oppsigelsen, enten ved at han har sagt opp selv eller at du som arbeidsgiver har gitt en gyldig oppsigelse eller avskjed, har man som utgangspunkt ikke rett til dagpenger rett etter oppsigelsestiden er utløpt.

I disse tilfellene kan NAV ilegge en karantenetid på 12 uker.

Det vil si at arbeidstakeren ikke har rett til dagpenger før det har gått 12 uker fra søknadstidspunktet.

Inngått avtale om sluttvederlag?

Der arbeidstakeren mottar en sluttkompensasjon fra deg som tidligere arbeidsgiver, opererer NAV med en hovedregel om at vedkommende arbeidstaker ikke har rett til dagpenger før perioden sluttkompensasjonen gjelder for tar slutt.

Uavhengig av om man får et engangsbeløp eller ikke, bør det stå i avtalen hvilken tidsperiode beløpet skal gjelde for.

Det bør for øvrig også angis på grunnlag av skattemessige grunner.

NAV vil i disse tilfelle be om å få se fratredelsesavtalen.

Hva skjer hvis arbeidstaker takker nei til fratredelsesavtale?

I tilfeller der arbeidsgiveren skal foreta nedbemanning på arbeidsplassen, forespør de i noen tilfeller om ansatte kan være villig til å godta en sluttpakke istedenfor å få en oppsigelse.

Dersom den ansatte takker nei til en sluttpakke, for deretter å motta en oppsigelse, kan det oppstå et spørsmål om de har rett til å motta dagpenger fra NAV.

Spørsmålet er da om den ansatte i realiteten har takket nei til lønn og sånn sett ikke har krav på dagpenger.

I disse tilfellene har imidlertid NAV uttalt at det å si nei til en fratredelsesavtale ikke som utgangspunkt fører til at man ikke har rett til dagpenger. NAV må da foreta en konkret vurdering på grunnlag av regelverket.

For både arbeidsgivere og arbeidstakere er det viktig å tenke gjennom ulike aspekter når fratredelsesavtalen inngås.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidstaker eller arbeidsgiver ved utarbeidelse av fratredelsesavtaler.

Hva gjør våre advokater for deg?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vi vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse.
 • Du får bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter.
 • Vi bistår i dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Du får hjelp ved bruk av sluttavtaler.
 • Du får bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vi vurderer oppsigelsens grunnlag.
 • Du får bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte.
 • Vi bistår i dialog og forhandlinger med arbeidsgiver.
 • Du får bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater