Har du krav på dagpenger ved oppsigelse?

Protrett av en mann. Foto

Når du som arbeidsgiver har sagt opp eller er i ferd med å si opp en arbeidstaker, kommer ofte spørsmålet om sluttavtaler (også omtalt som fratredelsesavtaler) opp. For både deg og arbeidstakeren kan det være lønnsomt å inngå en sluttavtale, men hva innebærer egentlig dette?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/08/2023

Hva menes med sluttavtale?

En sluttavtale (fratredelsesavtale) er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutning av arbeidsforholdet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår klienter med forhandlinger om sluttavtale, gir råd på bakgrunn av vår erfaring og ekspertise, samt utformer sluttavtaler etter deres behov.

Hva er fordelene med sluttavtaler?

For arbeidstakere er fordelen med sluttavtaler at man som regel tilstås lønn og kompensasjon i en periode etter oppsigelsestidens utløp. For arbeidsgiver er nok den viktigste fordelen med sluttavtaler at man kommer til enighet med arbeidstakeren og på den måten unngår at arbeidstakeren bestrider oppsigelsen eller avskjeden i form av rettslige skritt senere. Rettslige prosesser kan være både tid- og kostnadskrevende. Dersom man ikke er helt sikker på om oppsigelsesgrunnlaget vil stå seg i en eventuell rettssak, kan det være fordelaktig å inngå en sluttavtale.

Har arbeidstaker krav på dagpenger ved inngåelse av sluttavtale?

Uavhengig av om partene inngår en sluttavtale eller ikke ved avslutningen av et arbeidsforhold, vil arbeidstakeren stå uten arbeid etter at oppsigelsestiden har løpt ut. Arbeidstakeren kan i slike tilfeller søke om dagpenger fra NAV.

Et spørsmål som reiser seg i den forbindelse, er hvilket tidspunkt arbeidstakeren har rett til dagpenger fra NAV.

Uten skyld i oppsigelsen

Dagpenger fra NAV er ment som en kompensasjon for manglende lønn. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp uten at vedkommende selv er skyld i oppsigelsen, typisk ved nedbemanning, har arbeidstakeren i utgangspunktet krav på dagpenger etter oppsigelsestidens utløp.

For å få dagpenger må arbeidstakeren sende inn en fullstendig søknad om dagpenger og registrere seg som arbeidssøker hos NAV. Slik søknad bør sendes inn til NAV tidlig slik at man unngår å gå lang tid uten inntekt.

Arbeidstaker vil få dagpenger når vedkommende får et bekreftende svar på søknaden. Saksbehandlingstiden hos NAV varierer og er for tiden rundt 5 uker.

Man får ikke dagpenger for de første tre dagene. Dette anser NAV som en egenandel arbeidstaker må forsørge selv.

Oppsigelsesårsak tilfaller arbeidstaker

Der arbeidstakeren selv er skyld i oppsigelsen, enten ved at vedkommende har sagt opp selv eller har fått en gyldig oppsigelse eller avskjed, har arbeidstakeren som utgangspunkt ikke rett til dagpenger rett etter oppsigelsestidens utløp.

I disse tilfellene kan NAV ilegge en karantenetid (forlenget ventetid) på 18 uker.

Inngått avtale om sluttvederlag?

For de tilfellene at det har blitt inngått en sluttavtale som går ut på at arbeidstakeren mottar en sluttkompensasjon fra tidligere arbeidsgiver, opererer NAV med en hovedregel om at vedkommende arbeidstaker ikke har rett til dagpenger før perioden sluttkompensasjonen gjelder for tar slutt. Man kan med andre ord ikke få sluttvederlag fra arbeidsgiver og dagpenger fra NAV samtidig.

Uavhengig av om man får et engangsbeløp eller det avtales terminvis betaling, bør det stå i avtalen hvilken tidsperiode beløpet skal gjelde for.

Det bør for øvrig også angis av skattemessige grunner.

I noen tilfeller kan man bli pålagt karantenetid på 18 uker for dagpenger fra NAV om man inngår sluttavtale. Dette fordi man bidrar til at arbeidsforholdet avsluttes. Om man får karantenetid vil avhenge av årsaken til at det ble inngått sluttavtale, som bør fremgå tydelig av avtalen.

NAV vil som regel be om å få se sluttavtalen i disse tilfellene.

Hva skjer hvis arbeidstaker takker nei til sluttavtale?

Når det skal foretas en nedbemanning på arbeidsplassen er det mange arbeidsgivere som forespør de ansatte som vil bli berørt, om de kan være villige til å godta en sluttpakke istedenfor å få en oppsigelse.

Dersom den ansatte takker nei til en sluttpakke, for deretter å motta en oppsigelse, kan det oppstå spørsmål om vedkommende har rett til å motta dagpenger fra NAV.

Et spørsmål som reiser seg her er om den ansatte i realiteten har takket nei til lønn og sånn sett kan bebreides for å ikke ha noe inntekt, med den konsekvens at vedkommende får karantenetid på dagpenger.

I disse tilfellene har NAV uttalt at det å si nei til en sluttavtale som utgangspunkt ikke medfører at vedkommende mister sin rett til dagpenger. NAV må da foreta en konkret vurdering på grunnlag av regelverket.

For både arbeidsgivere og arbeidstakere er det viktig å tenke gjennom ulike aspekter når sluttavtalen inngås.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidstaker eller arbeidsgiver ved utarbeidelse av fratredelsesavtaler.

Hva gjør våre advokater for deg?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vi vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse.
 • Du får bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter.
 • Vi bistår i dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Du får hjelp ved bruk av sluttavtaler.
 • Du får bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vi vurderer oppsigelsens grunnlag.
 • Du får bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte.
 • Vi bistår i dialog og forhandlinger med arbeidsgiver.
 • Du får bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater