Rett til dagpenger under permittering?

Permitteringsreglene gir en arbeidsgiver rett til å permittere ansatte dersom det er midlertidig mangel på arbeid og det i tillegg foreligger saklig grunn. Etter utløpet av den såkalte arbeidsgiverperioden, hvor arbeidsgiver plikter å utbetale lønn til den permitterte, vil arbeidstakeren kunne ha krav på dagpenger fra Nav.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/11/2021

Selv om arbeidstaker kan ha krav på dagpenger fra NAV, foreligger det visse begrensninger i retten til dagpenger. Folketrygdloven § 4-7 bare gir rett til dagpenger til den som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ”ikke kan påvirke”.

Dermed er vilkårene for å få dagpenger under permittering snevrere enn vilkårene for å permittere, idet sistnevnte ikke stiller krav om at permitteringsforholdet må ligge utenfor det arbeidsgiver kan påvirke.

Dermed kan arbeidsgiveren ha saklig grunn til permittering uten at arbeidstakeren har rett til dagpenger.

Retten til dagpenger

Siden retten til dagpenger avhenger av om årsaken til permitteringen er upåvirkelige forhold, er det naturlig å spørre seg hvilke forhold en arbeidsgiver kan og ikke kan påvirke.

Av Nav sine egne retningslinjer fremgår en del eksempler:

Forhold som ikke kan påvirkes

Forhold en arbeidsgiver anses ikke å kunne påvirke er blant annet naturomstendigheter, nye forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter, økte utgifter til innkjøp av råvarer og strøm mv, samt mangel på arbeid som enten skyldes manglende leveringer, manglende ordrer på grunn av konflikt eller streik i annen bedrift.

Forhold som kan påvirkes

Forhold en arbeidsgiver anses å kunne påvirke, er blant annet organisering av arbeidet, overtidsarbeid og produksjon for lager med påfølgende permittering, inntak av nye arbeidstakere med samme kvalifikasjoner som de permitterte eller at permitterte tas inn for å arbeide overtid.

Ytterligere forhold en arbeidsgiver kan sies å påvirke er forhold som kan planlegges og utføres over tid. Eksempler på dette er lukking etter pålegg om utbedring på grunn av dårlig vedlikehold, modernisering, ordinær oppussing og ordinært vedlikehold, samt installasjon av nye maskiner.

Tidligere var det slik at midlertidige oppdragsbortfall på grunn av ekstern konkurranse ikke ga rett til dagpenger under permittering.

I 2014 kom imidlertid Høyesterett til at vilkåret i folketrygdloven § 4-7 måtte anses oppfylt selv om arbeidsmangelen skyldes normale markedssvingninger som ikke var spesielt uforutsigbare.

Høyesterett ga uttrykk for at at loven ikke sa noe om at arbeidsmangelen måtte skyldes uventede omstendigheter. Videre viste Høyesterett til at det ikke alltid vil være mulig for en bedrift å unngå negativ utvikling bare fordi det kan forutses.

Høyesterett viste til at verken lovhistorikken, forarbeidene eller trygderettspraksis ga uttrykk for at markedsutviklingen måtte være uventet.

Sikre rett til dagpenger ved permittering

Spørsmålet er så om arbeidsgiver kan gjøre noe for å sikre at arbeidstakerne i en permitteringssituasjon får rett til dagpenger.

Arbeidsgivers viktigste oppgave å dokumentere at årsaken til permitteringen skyldes forhold arbeidsgiveren ikke kunne påvirke (dersom dette er tilfelle). Både årsaken og årsaksforholdet bør fremgå tydelig av permitteringsvarselet og eventuelle andre grunnlagsdokumenter.

Årsaekn til at arbeidsgiver kan ha permitteringsgrunnlag uten at arbeidstaker har rett til dagpenger, er at det ikke eksisterer noen formell sammenkobling av de arbeidsrettslige reglene om permitteringsadgang og de trygderettslige reglene om rett til arbeidsledighetstrygd.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater