Feriepenger: Hvor mye får du? [Guide]

En mann sitter på en sommerhytte og jobber på en laptop. Foto

Det er ferieloven som regulerer arbeidstakeres rett til feriepenger. Denne artikkelen gir en grov oversikt over hvilke rettigheter arbeidstakere har til feriepenger etter ferieloven.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/08/2023

Hvem har krav på feriepenger?

For at du skal ha krav på feriepenger må du være en arbeidstaker.

Ferieloven definerer arbeidstakere som «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Alle som faller innenfor denne definisjonen, har krav på feriepenge.

Ferieloven gir arbeidstakere såkalte minsterettigheter. Det betyr at det kan inngås avtaler som gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn det som følger av loven. Avtaler som gir dårligere rettigheter vil i utgangspunktet ikke være gyldige.

ⓘ 
Ferieloven er et komplekst lovverk som kan være vanskelig å få oversikt over.

Rollen til advokaten er å veilede deg gjennom lovverket, og forklare deg hva dine rettigheter er.

Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende?

Dersom du er i tvil om du er arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende anbefaler vi at du leser vår artikkel om grensedragning her:

Hva er feriepengegrunnlaget?

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget som ble opptjent det foregående året før ferien tas ut. Det betyr at grunnlaget for størrelsen på feriepengene avhenger av inntjeningen fra året før.

I ferieloven betegnes fjorårets kalenderår som "opptjeningsåret". Bruttoinntekten fra opptjeningsåret omtales som "feriepengegrunnlaget".

Med "arbeidsvederlag" regnes alt vederlag som er utbetalt for utført arbeid, herunder:

 • Vanlig lønn
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Skifttillegg
 • Provisjon

Disse utbetalingene samlet utgjør feriepengegrunnlaget. Feriepengene skal være minst 10,2 prosent av dette. Det er adgang til å avtale mer i feriepenger.

Obs!
Utbytte fra aksjer i selskapet, godtgjørelser, etterlønn i forbindelse med sluttvederlag og fjorårets feriepenger regnes ikke med som arbeidsvederlag i ferielovens forstand og inngår derfor ikke i beregningen av feriepengegrunnlaget.

Hvilken prosentsats brukes til å beregne feriepengene?

Feriepengene skal kompensere for fraværet av arbeidsinntekt i den perioden arbeidstakeren har ferie.

Dersom du har ferie i henhold til ferielovens bestemmelser, som er 25 virkedager, skal feriepengene utgjøre 10,2 prosent av bruttolønnen for det foregående arbeidsåret.

Begrepet "virkedager"
Med virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, jf. ferieloven § 5 (1). Det betyr at også lørdager teller som en virkedag, med mindre en helligdag faller på en lørdag. Dette er noe som gjør ferieloven litt forvirrende å forstå.

Eksempel
Dersom du hadde krav på kr. 500 000 i lønn i 2018, vil feriepengene for 2019 utgjøre kr. 51 000.

Dersom du har 5 ukers ferie, det vil si 5 uker ferie uten fratrekk for virkedagene, skal prosentsatsen i utgangspunktet være på 12 prosent. Dette er fordi det antallet dager som feriepengene skal kompensere for er større enn ferielovens virkedagsbegrep legges til grunn. Arbeidstakere med rett på 5 ukers ferie har nemlig krav på 30 virkedager ferie.

Prosentsatsen på 10,2 prosent er kun en minstesats. Det kan avtales en høyere prosentsats med arbeidsgiveren.

For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie, forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosent.

Når kommer feriepengene?

Feriepengene skal som utgangspunkt utbetales den siste lønningsdagen før ferien.

I praksis ser vi at arbeidsgivere ofte foretar en samlet utbetaling for samtlige av sine arbeidstakere, normalt før fellesferien i juni måned. En slik praksis anses ikke som lovstridig.

Tips!
Dersom du har planlagt en ferie utenom fellesferien, kan det være lurt å be arbeidsgiveren om å utbetale feriepenger for denne ferien dersom du vil bli trukket i lønn tilsvarende det antall dager du reiser på ferie.

Dersom du allerede har blitt trukket for all ferie tidligere i løpet av arbeidsåret, for eksempel i juni, er det ikke adgang til å trekke i lønn for ferie etter fellesferien, som er fra 1. juni til 30. september. Da skal arbeidsgiveren utbetale vanlig lønn selv om du er på ferie.

Feriepenger for ikke avviklet ferie

Dersom deler av ferien fra fjoråret er overført til det påfølgende ferieåret skal feriepengene for den overførte delen utbetales når ferien først tas ut.

Kan det kreves feriepenger av bonus?

Arbeidstaker har krav på at det beregnes feriepenger av det lønnsvederlaget han mottar. Bonus skal i noen tilfeller regnes som en del av feriepengegrunnlaget, men det er ikke alltid.

Hvorvidt bonus inngår i arbeidsvederlaget som feriepengene skal beregnes av, vil bero på hva slags form for bonus arbeidstakeren mottar.

Arbeidsinnsats

Det er vanlig at bonusutbetalinger blir utbetalt som følge av arbeidstakerens personlige arbeidsinnsats. Hovedregelen er at det skal beregnes feriepenger av slike former for bonus.

Dersom dette ikke er tilfelle, må det fremgå klart av bonusavtalen at bonusutbetalingen ikke skal være et resultat av den enkeltes arbeidsinnsats.

Overskudd

En bonusutbetaling som ikke er et resultat av arbeidstakerens arbeidsinnsats og kun omfatter alt overskudd i virksomheten, vil det nok ikke være et "arbeidsvederlag" i ferielovens forstand. Slike utbetalinger kan det derfor ikke kreves feriepenger av.

Tariffavtale

Arbeidsgiver forplikter seg til å følge ferielovens bestemmelser om beregning av feriepenger. Loven kan kun fravikes til ugunst for arbeidstaker dersom dette følger av en tariffavtale. En avtale som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at feriepenger skal inkluderes i bonusutbetalingen, vil være til ugunst for arbeidstakeren. En slik avtale vil derfor være ugyldig så fremt det ikke fremgår av en tariffavtale.

Hva skjer med feriepengene ved oppsigelse?

Dersom du har levert en oppsigelse til arbeidsgiveren din, gjelder det særskilte regler for når feriepengene skal utbetales.

Ifølge ferieloven § 11 (3) skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Innen dette tidspunktet bør beløpet i de aller fleste tilfeller være klart og arbeidstakeren får dermed lønn og feriepenger samtidig.

Dersom feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet skal feriepengene utbetales senest i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen om at feriepengene skal utbetales samtidig som at det foretas lønnstrekk for ferieavvikling. I praksis hender det ofte at det avsluttende lønnsoppgjøret foretas måneden etter den siste vanlige lønningsdagen før fratreden.

Enkelte arbeidsgivere velger imidlertid å utbetale feriepengene for fratrådte arbeidstakere samtidig som feriepengene utbetales for de øvrige ansatte. Dette er ikke i tråd med lovens løsning og en slik utbetaling burde avtales med den enkelte arbeidstakeren dersom dette er ønskelig for begge parter.

Feriepenger etter jobbskifte

Dersom du har ny jobb og ønsker å ta ut ferie etter jobbskiftet vil du ikke motta lønn eller feriepenger av din nye arbeidsgiver.

Dette er fordi du ikke har opptjent feriepenger fra det foregående året hos din nye arbeidsgiver.

Du har heller ikke krav på lønn i den tiden du tar ut ferie, ettersom du ikke bidrar med din arbeidsinnsats for din nye arbeidsgiver når du er på ferie.

Dette er viktig å ta høyde for når man skal skifte jobb.

Er feriepenger skattefrie?

Dersom du får utbetalt feriepengene på vanlig måte, det vil si før fellesferien tas ut, skal det ikke trekkes skatt av utbetalingen.

Dette betyr ikke at utbetalingen er skattefri. Utbetalingen av feriepenger vil i stedet bli oppført som inntekt på selvangivelsen og skattet på vanlig måte i forbindelse med skatteoppgjøret året etter.

Dersom du får utbetalt feriepenger som du har opptjent i løpet av det samme året som utbetalingen skjer, vil disse skattes på lik linje som annen arbeidsinntekt.

Feriepenger under sykdom

Feriepengene skal som utgangspunkt betales av den som utbetaler feriepengegrunnlaget.

Det vil si at arbeidsgiver må betale feriepenger av sykepengene som utbetales under arbeidsgiverperioden når arbeidstaker er syk. Trygden vil deretter betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt av trygden.

Plikten arbeidsgiver har til å betale feriepenger av sykepengene i arbeidsgiverperioden, gjelder uavhengig av hvor mange dager de har utbetalt sykepenger til arbeidstakeren i opptjeningsåret.

Trygden har på sin side kun plikt til å betale feriepenger av 48 sykepengedager i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger.

Dersom arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til arbeidstakeren for barn eller barnepassers sykdom i løpet av opptjeningsåret, skal inntil 10 dager av disse inkluderes i feriepengegrunnlaget.

Trygden skal også betale feriepenger av omsorgspenger ved barn eller barnepasser sykdom hvis den var over 10 dager. Trygden plikter også å betale feriepenger for inntil 12 uker (60 sykepengedager) av opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom.

Feriepenger under foreldrepermisjon

For arbeidstakere som mottar svangerskapspenger, plikter trygden å betale feriepenger av svangerskapspengene for de første 64 stønadsdagene.

Svangerskapspenger skal ytes til friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette å jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.

For foreldrepenger har man rett til feriepenger for de første 12 ukene med full sats (10,2%), eller for de første 15 ukene med 80 prosent.

Det er viktig å merke seg at arbeidsforholdet må ha vart i 4 uker for at trygden skal betale feriepenger av sykepenger eller foreldrepenger.

Feriepenger under militær eller sivil plikttjeneste

Når man avvikler militær eller sivil plikttjeneste, opptjener man feriepenger i den perioden så fremt man har arbeidet minst 3 måneder uavbrutt hos arbeidsgiveren.

I tillegg må arbeidsforholdet gjenopptas etter plikttjenesten så frem ikke man mottar oppsigelse fra arbeidsgiveren eller man av andre helsemessige årsaker ikke kan gjenoppta arbeidsforholdet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til feriepenger.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål rundt feriepengene?

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater