Arbeidstakers plikter og krav til opptreden på jobb

En mann sitter med headset i et kontorlandskap. Foto

I et ansettelsesforhold har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter overfor hverandre. Arbeidstakers plikter deles gjerne inn i tre hovedkategorier: arbeidsplikt, lydighetsplikt og lojalitetsplikt

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
08/05/2024

I KORTE TREKK:

 • Arbeidstaker står i et underordningsforhold til arbeidsgiver som har en styringsrett
 • Brudd på arbeidstakers plikter kan medføre avskjed eller oppsigelse
 • Bagatellmessige forhold vil ikke utgjøre saklig grunn for avslutning av arbeidsforholdet, men flere mindre hendelser kan over tid være tilstrekkelig
 • Vi svarer deg på alt du måtte lure på knyttet til arbeidstakers plikter og rettigheter på jobb.

Kort om arbeidstakers plikter

Manglende utførelse av arbeidsoppgaver som er tildelt arbeidstakeren utgjør et brudd på arbeidsplikten. Dette omfatter ikke bare oppgaver som direkte følger av arbeidskontrakten, men også oppgaver som implisitt følger av kontraktsforholdet. Det kan også være andre arbeidsgiveren pålegger arbeidstakeren som ledd i sin styringsrett.

Arbeidsgiver har, gjennom sin styringsrett, rett til å organisere og lede arbeidet. Dette betyr at arbeidstakerne er forpliktet til å respektere instruksjonene fra bedriftsledelsen om hvordan arbeidet skal utføres, selv om det finnes andre og mer hensiktsmessige måter å utføre arbeidet på.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidstaker slik at du blir klar over dine rettigheter og plikter på jobb.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett forutsetter at bedriftsledelsen står i et overordningsforhold til arbeidstakeren. Det innebærer at brudd på arbeidsgivers instrukser vanligvis vil betraktes som en en overtredelse av lydighetsplikten.

Hvis en arbeidstaker nekter å gjøre en ordre og dette skjer som ledd i en bevisst motstand mot arbeidsgivers instrukser, kan det verste tilfelle være grunnlag for avskjed. Det at en arbeidstaker stiller seg likegyldig til ordrer som blir gitt, eller forholder seg passivt til dem, må likestilles med bevisst ordrenekt.

Oppmøte

Oppmøte er en annen side av arbeidsplikten, som innebærer å møte opp på arbeidsstedet til avtalt tid. Manglende overholdelse av arbeidstiden kan utgjøre saklig grunn for oppsigelse. Det samme gjelder om arbeidstaker nekter å utføre arbeidet på et spesifikt sted.

Ved vurderingen av om ulovlig fravær skal anses som grunnlag for oppsigelse, må faktorer som varigheten av fraværet og om manglende overholdelse av arbeidstiden gjentar seg, vurderes.

Alkohol og rusmidler

Ofte er det fastsatt i arbeidsreglementet at arbeidstakeren ikke skal møte på arbeidsplassen i ruspåvirket tilstand, og heller ikke innta alkohol eller andre rusmidler på jobb.

Også i virksomheter hvor det ikke er en slik regel, vil det være en generell forventning om at arbeidstakeren ikke skal ha inntatt alkohol eller andre rusmidler som kan føre til nedsatt arbeidsevne, redusert arbeidsprestasjon eller profesjonalitet.

Tillit i arbeidsforholdet

Gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en grunnleggende forutsetning for ethvert velfungerende arbeidsforhold.

Mangel på tillit til arbeidstaker kan derfor være en saklig grunn til oppsigelse.

Arbeidstakers uttrykte mistillit til arbeidsgiveren kan også gi arbeidsgiveren grunn til å avslutte arbeidsforholdet, da dette kan føre til uoverkommelige samarbeidsproblemer. I andre tilfeller kan arbeidstakerens oppførsel skade tillitsforholdet mellom virksomheten og dens kunder, forretningsforbindelser eller andre samarbeidspartnere. Dette vil imidlertid bero på en konkret vurdering.

Krenkende oppførsel

Andre former for samarbeidsproblemer kan i visse tilfeller også være grunnlag for oppsigelse. For eksempel må arbeidstakeren unngå å opptre krenkende overfor overordnede og kollegaer. Egenrådig oppførsel og nedsettende omtale av kollegaer kan skape konflikter og påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet negativt. Direkte trakassering, inkludert seksuell trakassering, er selvfølgelig ikke akseptabelt.

Selv om arbeidstakerne til en viss grad kan diskutere forhold og uttrykke kritiske synspunkter om arbeidsgiver, må de vise måtehold. Hvis en arbeidstaker engasjerer seg i omfattende kritikk av arbeidsforholdene i bedriften, kombinert med politisk diskusjon og agitasjon, på en måte som plager kollegaene, kan arbeidsgiver ha saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Dette gjelder spesielt hvis arbeidstakeren har fått en advarsel for forholdet tidligere, men fortsetter å skape støy og uro på arbeidsplassen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidsgiver med å kartlegge om du kan ha grunnlag til oppsigelse av en ansatt.

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt

Innenfor de rammene som følger av ytringsfriheten, har arbeidstakere også en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren når det gjelder negativ omtale av bedriften utad, for eksempel til kunder eller medier.

Når det gjelder uttalelser i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter eller ulike blogger, må arbeidstakerne være varsomme med kritikkverdig omtale. Informasjon i slike medier kan lett spres og gjenfinnes lenge etter publisering. Av den grunn må informasjon deles på en forsvarlig og ansvarsfull måte. Selv om enkelte brukere av sosiale medier kan begrense tilgangen til bestemte personer eller grupper, har uttalelser i slike medier potensial til å nå mange.

Konkurrerende virksomhet

Å drive konkurrerende virksomhet med arbeidsgiver vil være et brudd på lojalitetsplikten.

En arbeidstaker står fritt til, på tankestadiet, å vurdere oppstart av en fremtidig virksomhet som konkurrerer med arbeidsgiver, men han eller hun må avstå fra å hengi seg til en aktiv tilretteleggingsfase som kan påføre arbeidsgiveren skade eller tap.

Arbeidstakeren kan for eksempel ikke bearbeide kunder eller ansatte til å bli med over i det nye selskapet, eller benytte arbeidstiden til å kontakte og forhandle med fremtidige leverandører og lignende. En arbeidstaker kan heller ikke ta ekstrajobber eller inneha bistillinger som medfører så store belastninger på arbeidstakeren at det går ut over hans eller hennes plikter i arbeidsforholdet.

Å starte konkurrerende virksomhet med arbeidsgiver mens man er ansatt vil raskt utgjøre et brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt.

En arbeidstaker står fritt til, på tenkestadiet, å planlegge oppstart av fremtidig konkurrerende virksomhet, men må avstå fra å gå inn i en aktiv tilretteleggingsfase dersom det kan skade eller påføre arbeidsgiveren tap.

For eksempel kan arbeidstakeren ikke kontakte kunder eller ansatte for å rekruttere dem til det nye selskapet, eller bruke arbeidstiden til å forhandle med fremtidige leverandører. En arbeidstaker kan heller ikke ta på seg ekstrajobber eller bistillinger som er så belastende at det går utover arbeidstaker plikter i arbeidsforholdet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Anne-Marthe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater