Arbeidstakers plikter og opptreden på jobb

Design uten navn 2022 01 11 T145538 139

I et arbeidsforhold er det ikke bare arbeidsgiver som har plikter overfor sine ansatte. Også de ansatte har plikter å forholde seg til overfor sin arbeidsgiver. Disse oppstilles gjerne i tre hovedkategorier: Arbeidsplikt, lydighetsplikt og lojalitetsplikt.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Kort om arbeidstakers plikter

Unnlatelse av å utføre arbeidsoppgaver som er tillagt arbeidstakeren innebærer et brudd på arbeidsplikten. Dette gjelder ikke bare arbeidsoppgaver som direkte følger av arbeidskontrakten, men også oppgaver som følger forutsetningsvis av kontrakten eller oppgaver som er pålagt av arbeidsgiveren innenfor styringsretten.

Det er arbeidsgiveren som i kraft av sin styringsrett har rett til å organisere og lede arbeidet. Dette innebærer at arbeidstakerne plikter å respektere bedriftsledelsens instruksjoner om på hvilken måte arbeidet skal utføres, selv om arbeidet kan utføres på andre og mer hensiktsmessige måter.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidstaker slik at du blir klar over dine rettigheter og plikter på jobb.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett innebærer at bedriftsledelsen er i et overordningsforhold til arbeidstakeren, og brudd på arbeidsgivers instrukser vil således i alminnelighet anses som et alvorlig forhold og brudd på lydighetsplikten.

Dersom en arbeidstakers ordrenekt gir uttrykk for en bevisst motstand mot arbeidsgivers instrukser, vil det ofte være grunnlag for avskjed. Det at en arbeidstaker stiller seg likegyldig til ordrer som blir gitt, eller forholder seg passivt til dem, må likestilles med bevisst ordrenekt.

Oppmøte

En annen side av arbeidsplikten er å møte opp på arbeidsstedet til avtalt tid. Nektelse av å utføre arbeid på et bestemt sted vil kunne gi saklig grunn for oppsigelse.

Det samme vil manglende overholdelse av arbeidstiden.

I vurderingen av om ulovlig fravær vil utgjøre en oppsigelsesgrunn, må det blant annet legges vekt på lengden av fraværet og om den manglende overholdelsen av arbeidstiden gjentar seg.

Alkohol og rusmidler

Ofte vil det være fastsatt i arbeidsreglementet at arbeidstaker ikke skal møte på arbeidsplassen påvirket av rusmidler eller alkohol, og heller ikke innta rusmidler eller drikke alkohol mens han eller hun er på jobb. Imidlertid vil det, uavhengig av nedfellelse av slike regler, ligge en alminnelig forutsetning i arbeidsforholdet at arbeidstaker ikke skal være i en tilstand på grunn av rus eller alkohol som kan medføre arbeidsuførhet, nedsatt arbeidsprestasjon eller reaksjoner fra kolleger eller kunder.

Tillit i arbeidsforholdet

Generell tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en grunnleggende forutsetning for ethvert arbeidsforhold.

Sviktende tillitt fra arbeidstakers side vil derfor kunne være saklige oppsigelsesgrunn.

Også arbeidstakers uttrykte mistillit til arbeidsgiveren kan gi arbeidsgiver grunn til å bringe arbeidsforholdet til opphør. Dette fordi arbeidstakerens mistillit kan føre til uoverkommelige samarbeidsproblemer mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

I andre tilfeller kan arbeidstakerens forhold medføre skade på tillitsforholdet mellom virksomheten og dens kunder, forretningsforbindelser eller andre samarbeidspartnere.

Krenkende oppførsel

Også andre former for samarbeidsproblemer kan etter omstendighetene utgjøre et saklig oppsigelsesgrunnlag.

For eksempel må arbeidstakeren avstå fra å opptre krenkende overfor overordnede og kolleger.

Egenrådig oppførsel, sårende og nedsettende omtaler av kolleger mv, kan virke svært konfliktskapende og skape betydelige belastninger på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Direkte trakassering, herunder seksuell trakassering, er naturligvis ikke tillatt.

Selv om arbeidstakerne til en viss grad seg imellom kan diskutere forhold og gi uttrykk for kritiske standpunkter som gjelder arbeidsgiver, så må de utvise moderasjon.

Dersom en arbeidstaker hengir seg til kritikk av arbeidsforholdene i bedriften, for eksempel kombinert med politisk diskusjon og agitasjon, i en slik utstrekning og med en slik intensitet at kollegene føler seg plaget, vil arbeidsgiver kunne ha saklig grunn til å bringe arbeidsforholdet til opphør. Særlig gjelder dette hvis den arbeidstakeren det gjeler er gitt en advarsel, men fortsetter å være et uromoment på arbeidsplassen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidsgiver med å kartlegge om du kan ha grunnlag til oppsigelse av en ansatt.

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt

Innenfor de rammer som følger av ytringsfriheten påhviler det også arbeidstakere en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver hva angår negativ omtale av bedriften utad, for eksempel til kunder eller medier. Når det gjelder uttalelser i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter eller ulike blogger, må også arbeidstakerne vise varsomhet med kritikkverdig omtale.

Opplysninger i slike medier kan i stor utstrekning være søkbare og vil kunne gjenfinnes på en enkel måte over lang tid etter at omtalen er publisert.

Dette skjerper kravene til at opplysninger meddeles på en forsvarlig måte.

Selv om en enkelte bruker av sosiale medier kan begrense lesertilgangen til bestemte personer eller grupper, har uttalelser i slike medier potensial til å nå en stor leserkrets.

Konkurrerende virksomhet

Å drive konkurrerende virksomhet med arbeidsgiver vil være et brudd på lojalitetsplikten.

En arbeidstaker står fritt til, på tankestadiet, å vurdere oppstart av en fremtidig virksomhet som konkurrerer med arbeidsgiver, men han eller hun må avstå fra å hengi seg til en aktiv tilretteleggingsfase som kan påføre arbeidsgiveren skade eller tap.

Arbeidstakeren kan for eksempel ikke bearbeide kunder eller ansatte til å bli med over i det nye selskapet, eller benytte arbeidstiden til å kontakte og forhandle med fremtidige leverandører og lignende. En arbeidstaker kan heller ikke ta ekstrajobber eller inneha bistillinger som medfører så store belastninger på arbeidstakeren at det går ut over hans eller hennes plikter i arbeidsforholdet.

Oppsummering

Oppsummeringsvis kan det sies at dersom forholdene på arbeidstakers side er alvorlige, kan arbeidstakeren sies opp eller avskjediges. Helt enkeltstående bagatellmessige forhold er ikke tilstrekkelig grunn, men flere, mindre alvorlige forgåelser over tid kan i sum utgjøre god nok grunn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alt du måtte lure på knyttet til arbeidstakers plikter og rettigheter på jobb.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Anne-Marthe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater