Oppsigelse grunnet arbeidstakers eget forhold

Arbeidstaker kan sies opp fra sin stilling på grunn av sin egen atferd og oppførsel. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 15-7.

Av Geir Kruge
01/09/2018

Dersom en arbeidsgiver ønsker å gå til oppsigelse av en arbeidstaker, må det foreligge en saklig grunn. En saklig grunn kan enten ha sin årsak i arbeidsgivers eller virksomhetens forhold, eller forhold som ligger til arbeidstakeren.

Kvalifikasjoner

Det er flere årsaker og grunnlag ved arbeidstakers forhold som kan gi arbeidsgiver en saklig grunn til å gå til oppsigelse av denne. Blant annet kan arbeidstakerens kvalifikasjoner og manglende faglig dyktighet danne grunnlag for en saklig oppsigelse.

En arbeidsgiver kan imidlertid ikke kreve bedre innsats og skikkethet enn det som er rimelig for stillingen. I dette ligger det at det ikke er tilstrekkelig å begrunne en oppsigelse med at arbeidsgiveren har mulighet til å få en bedre person i stillingen. Svikt i arbeidsprestasjoner, slurv og likegyldighet kan likevel være en saklig oppsigelsesgrunn. Dersom arbeidsgiver ønsker å begrunne en oppsigelse i svikt i arbeidsprestasjoner eller slurv, kreves det imidlertid at arbeidsgiver kan dokumentere slurv eller svikt overfor retten.

Prøvetid

En gjennomgang av rettspraksis viser at det kan være vanskelig å få avsluttet arbeidsforholdet dersom arbeidsgiver ikke er fornøyd med arbeidsytelsen. Dette har sin bakgrunn i at arbeidsgiver har prøvetiden til å få avklart om arbeidstakeren er faglig dyktig nok. Også brudd på arbeidsavtalen kan medføre at arbeidsgiver har en saklig grunn til å meddele arbeidstakeren en oppsigelse. Det følger av arbeidsavtalen at arbeidstakeren er underordnet arbeidsgivers ledelse og instruksjonsrett.

Lydighetsplikten

Dersom arbeidstakeren derfor nekter å utføre arbeid og således bryter lydighetsplikten, vil dette kunne medføre at arbeidsgiver har en saklig grunn til å meddele oppsigelse. Under lydighetsplikten hører også arbeidstakers plikt til å overholde arbeidstiden. Der den ansatte gjentatte ganger møter for sent på arbeid, eller har andre ulegitimerte fravær, kan dette medføre saklig grunn til oppsigelse.

Rusmidler

Et annet tilfelle som kan medføre oppsigelse er bruk av rusmidler i arbeidstiden. Hvis den ansatte har møtt på jobb i beruset tilstand, forutsetter det imidlertid i mange tilfeller at arbeidsgiver forsøker å hjelpe den ansatte med det som kan være et alkohol- eller rusproblem. Dersom arbeidsgiver forsøk på å hjelpe den ansatte ikke fører frem, vil det kunne foreligge en saklig grunn til å meddele arbeidstakeren en oppsigelse. Videre kan både brudd på lojalitetsplikten og økonomiske misligheter være forhold som kan medføre at arbeidsgiver har en saklig grunn til å gå til oppsigelse av arbeidstakeren.

Hvorvidt det foreligger saklig grunn til oppsigelse vil imidlertid bero på en bred vurdering. I denne vurderingen må det tas hensyn til om arbeidsgiver har mulighet til å reagere med andre tiltak og om arbeidstakeren har fått varsel. I vurderingen må man også ta hensyn til hvordan en oppsigelse vil ramme arbeidstakeren.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater