Kan overtid inkluderes i fastlønnen?

Tre kokker står på kjøkkenet i en mørk restaurant

Hovedregelen med fastlønn er at overtidsbetaling kommer som et tillegg. Men for ansatte i visse stillinger kan betaling for overtid inkluderes i den faste lønnen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Hva innebærer overtidsbetaling?

Utgangspunktet er at arbeidstakere som arbeider overtid har rett til å få overtidsbetaling. Dette gjelder imidlertid ikke for ansatte som har ledende eller særlig uavhengig stilling. For denne gruppen ansatte gjelder verken reglene om alminnelig arbeidstid eller overtid.

Overtidsarbeid er definert som arbeid utover lov eller tariffavtalers alminnelige arbeidstid.

Mens den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, opererer de fleste tariffavtaler med en alminnelig arbeidstid på 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av 7 dager. Det er altså arbeid utover disse grensene som gir arbeidstakere rett til et overtidstillegg.

Etter arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være på minimum 40 %. Overtidstillegg etter tariffavtaler er også minimum 40 %, og vil i noen tilfeller også gi grunnlag for et høyere overtidstillegg. Dette gjelder spesielt ved kvelds-, natt- og helgearbeid.

Arbeidsmiljøloven gir imidlertid ikke noe høyere tillegg enn 40 % for overtidsarbeid på disse tidspunktene.

Når arbeidstakere har rett til å få overtidsbetaling for arbeid utover den alminnelige arbeidstiden, oppstår spørsmål om hvilken adgang arbeidsgiver har til å avtalefeste at overtidsgodtgjørelse skal inkluderes i fastlønnen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til overtidsarbeid og lønn.

Hva er avtaletillegg?

Arbeidstilsynet tolket i sin tid arbeidsmiljølovens bestemmelser dithen at overtid ikke kunne inkluderes i fastlønnen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har imidlertid overprøvd Arbeidstilsynets tolkning og kommer i sin vurdering til at man kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for eventuelt overtid. (avtaletillegg)

Departementet stiller imidlertid som betingelse at den faktiske utførte overtiden skal kompenseres med minimum 40 %. Dersom det faktiske utførte overtidsarbeidet overstiger hva lønnstillegget dekker av overtidsarbeid, må dette kompenseres i tillegg.

Dette medfører at det i arbeidsavtalen bør fremgå hva som er grunnlønn og hva som utgjør en kompensasjon for eventuell overtidsarbeid.

Dersom dette ikke fremgår vil det lett kunne oppstå tvister i ettertid, og arbeidsgiver risikerer å betale arbeidstakeren overtidstillegg for alt arbeid utover den alminnelige arbeidstiden.

Hva er konsekvensen av en slik avtale?

Arbeidsgiver vil også være forpliktet til å betale ut hele beløpet som skal kompensere for overtidsarbeid, selv om arbeidstaker faktisk ikke arbeider så mange timer overtid som tillegget skulle tilsi.

Selv om overtidstillegget er inkludert i lønnen, kan arbeidsgiver imidlertid ikke pålegge arbeidstakeren å arbeide overtidsarbeid utover lovens grenser. Generelt gjelder at arbeidstakeren ikke kan pålegges å arbeide overtid med mindre det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det. Arbeidsavtalen må med andre ord ikke utformes slik at det fremstår som om overtidsarbeid er en fast ordning.

Selv om arbeidstakeren vil kunne få en høyere lønn ved å inngå en slik avtale, kan en slik løsning også medføre at arbeidstakeren vil ha vanskelig for å bevise at arbeidsgiver ikke har planlagt overtidsarbeid som fast ordning. For arbeidsgiver del vil en slik avtale imidlertid være gunstig da det vil skape en forutsigbarhet med hensyn til de totale lønnsutgiftene i virksomheten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utformer vi en arbeidsavtale som er tilfredsstillende for begge parter.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater