Fastlønn regler: Kan overtid inkluderes i fastlønnen?

Tre kokker står på kjøkkenet i en mørk restaurant. Foto

Hovedregelen med fastlønn er at overtidsbetaling skal komme som et tillegg. For ansatte i visse stillinger kan betaling for overtid likevel inkluderes i fastlønnen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/08/2023

Hva innebærer overtidsbetaling?

Utgangspunktet er at arbeidstakere som arbeider overtid har krav på overtidsbetaling. Det er imidlertid mulig å gjøre unntak for ansatte som har en ledende eller særlig uavhengig stilling. For denne gruppen ansatte gjelder verken reglene om alminnelig arbeidstid eller overtid.

Overtidsarbeid er definert som arbeid utover lovers eller tariffavtalers bestemmelser om alminnelig arbeidstid.

Mens den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, opererer de fleste tariffavtaler med en alminnelig arbeidstid på 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av 7 dager. Det er arbeid utover disse grensene som gir arbeidstakere rett til overtidstillegg.

Etter arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være på minst 40 %. Overtidstillegg etter tariffavtaler skal også være minst 40 %.Mange tariffavtaler gir grunnlag for høyere overtidstillegg ved f.eks.ved kvelds-, natt- og helgearbeid.

Arbeidsmiljøloven gir derimot ikke noe høyere tillegg enn 40 % for overtidsarbeid på disse tidspunktene.

Et spørsmål som reiser seg i forbindelse med overtidsbetaling er om arbeidsgiver har adgang til å avtale at overtidsgodtgjørelse skal inkluderes i den ansattes fastlønn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til overtidsarbeid og lønn.

Hva er et avtaletillegg?

Arbeidstilsynet har tidligere arbeidsmiljølovens bestemmelser dithen at overtid ikke kan inkluderes i fastlønnen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har imidlertid overprøvd Arbeidstilsynets tolkning og kommet i sin vurdering til motsatt resultat, nemlig at man kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for eventuelt overtid (avtaletillegg).

For at dette skal være lovlig stiller departementet som betingelse at den faktiske utførte overtiden skal kompenseres med minimum 40 %. Dersom det faktiske utførte overtidsarbeidet overstiger hva lønnstillegget dekker av overtidsarbeid, må dette kompenseres i tillegg.

Arbeidstilsynet har i nyere tid uttalt at «Dersom det avtales et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeid, må det komme klart frem hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling. Avtalt overtidsbetaling må minst dekke lovpålagt overtidsbetaling.»

Dette medfører at det i arbeidsavtalen bør fremgå hva som er grunnlønn og hva som utgjør en kompensasjon for eventuelt overtidsarbeid.

Dersom dette ikke fremgår vil det lett kunne oppstå tvister i ettertid, og arbeidsgiver risikerer å betale arbeidstakeren overtidstillegg for alt arbeid utover den alminnelige arbeidstiden.

Hva er konsekvensen av en slik avtale?
Arbeidsgiver vil være forpliktet til å betale ut hele fastlønnen, inkludert det som skal kompensere for overtidsarbeid, selv om arbeidstaker faktisk ikke arbeider så mange timer overtid som tillegget er ment å kompensere for.

Selv om overtidstillegget er inkludert i lønnen, kan ikke arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstakeren å arbeide overtid utover lovens fastsatte grenser. Det er en generell regel at arbeidstakeren ikke kan pålegges å arbeide overtid med mindre det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det. Arbeidsavtalen må med andre ord ikke utformes slik at det fremstår som om overtidsarbeid er en fast ordning.

Selv om arbeidstakeren vil kunne få en høyere lønn ved å inngå en slik avtale, kan en slik løsning medføre at arbeidstakeren vil ha vanskelig for å bevise at arbeidsgiver ikke har planlagt overtidsarbeid som fast ordning. For arbeidsgivers del vil en slik avtale likevel kunne være gunstig da det vil skape en forutsigbarhet med hensyn til de totale lønnsutgiftene i virksomheten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utformer vi en arbeidsavtale som er tilfredsstillende for begge parter.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater