Kvote og karantene ved midlertidige ansettelser

Fra 1. juli 2015 ble det innført en generell regel om midlertidig ansettelse. Den innebærer en utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, idet arbeidsgiver nå kan inngå midlertidige arbeidsavtaler av inntil ett års varighet uten noen form for begrunnelse.


Nyvinningen er gitt av lovgiver for å gi flere arbeidstakere mulighet til å gå inn i arbeidslivet samtidig som arbeidsgiver gis større grad av fleksibilitet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/08/2018

Kvote

Hovedregelen er at arbeidsgiver skal ansatte sine arbeidstakere fast. Men som nevnt ovenfor, er det visse unntaksregler som gjelder, jf. aml. § 14-9. I den nye generelle unntaksregelen er det innført en kvotebegrensning. Den innebærer at arbeidsgiver kun kan ansatte inntil 15 % av arbeidsstyrken på midlertidige kontrakter.

Slik ansettelsesadgang har arbeidsgiver for en periode av inntil 12 måneder.

Når lovgiver har satt en begrensning i relasjon til hvor stor del av arbeidsstyrken som kan ansettes midlertidig og en tidsmessig ramme, har det sammenheng med at lovgiver ønsker å hegne om det klare utgangspunktet; ansettelsesforholdet skal være tidsubestemt. Samtidig ønsker lovgiver å hindre at for mange arbeidstakere ansettes midlertidig.

Karantenebestemmelse

Dersom arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i 12 måneder og vedkommende ikke får videre ansettelse, starter en karanteneperiode. Den innebærer at arbeidsgiver er forhindret fra å ansette en ny person i samme stilling / arbeid av samme art. Formålet med bestemmelsen er å bidra til at flest mulig arbeidstakere ansettes fast og således hindre at arbeidsgiver "skalter og valter" med de ansatte etter eget forgodtbefinnende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater