Midlertidig ansettelse: Hvordan fungerer det?

En mann lener seg intill et vindu. Foto

Arbeidstakere skal som hovedregel gis fast ansettelse, på ubestemt tid. Unntaksvis åpner loven også for midlertidige ansettelser. Mer om dette og hvilke andre muligheter loven åpner for ved behov for fleksibilitet leser du i artikkelen under.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/06/2023

Hva er midlertidig ansettelse?

Definisjon: Loven har en unntaksmulighet for midlertidig ansettelse."Arbeidet er av midlertidig karakter" kommer typisk til anvendelse der det arbeidet som skal utføres ikke hører til oppgaver bedriften ordinært håndterer.

OBS! Adgangen til å ansette arbeidstaker på generelt grunnlag med hjemmel i § 14-9 bokstav f oppheves med virkning fra 1. juli 2022. Det innebærer at arbeidsgiver ikke kan ansette en arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag etter 1. juli 2022.

Hva er fast ansettelse?

Definisjon: Med “fast ansettelse” menes:

1. at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset

2. at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder

3. at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt arbeidsomfang

Kravet om reelt stillingsomfang har gjort det ulovlig med "nulltimerskontrakter", altså fast ansettelse uten noen garanti for fremtidig arbeid og lønn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til ansettelse.

Hovedregelen om fast ansettelse innebærer ikke krav om ansettelse på fulltid.

Loven har ingen nedre grense for avtalt stillingsbrøk. Hvis arbeidsgiver f.eks. har behov for lørdagshjelp, er ikke kravet om fast ansettelse til hinder for å deltidsansette en person i 20% stilling for å arbeide på lørdager.

Kravet til fast ansettelse er som sådan heller ikke til hinder for fleksible arbeidsplaner innen rammene av den avtalte stillingsandelen. Eksempelvis kan man benytte seg av gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved at man jobber flere timer én dag, en uke og for den saks skyld måned når det er mye å gjøre, og mindre når det er lavsesong med mindre å gjøre. I så fall er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker om de vil avtale en fast månedslønn eller en lønn basert på hvor mange timer det er jobbet angjeldende måned.

Når kan midlertidig ansettelse benyttes? - Eksempler

 • Typisk unntaksmulighet 1: Usedvanlige arbeidsoppgaver
  En bilforhandler som skal implementere et nytt datasystem. Slikt arbeid inngår ikke i bilforhandlerens ordinære virksomhet, og midlertidig ansettelse kan da benyttes.

 • Typisk unntaksmulighet 2: Ekstraordinært stort behov for arbeidskraft
  Hvis man får ekstraordinært stort behov for arbeidskraft i en begrenset periode, f.eks. til ekstra butikkpersonale eller servitører ved julesalget eller julebordsesongen.

I praksis ser man noen arbeidsgivere påberoper seg dette unntaket under henvisning til at man har et "prosjekt".

Men dersom en bedrift er prosjektbasert i den forstand at det til enhver tid ytes tjenester til ulike prosjekter, vil denne unntaksmuligheten til midlertidig ansettelse av "prosjektmesarbeidere" vanligvis ikke være anvendelig.

Merk!

 • Bevisbyrden: Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt, altså at arbeidet virkelig er av midlertidig karakter.

 • Tre og fireårsregelen: Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn fire år etter aml. § 14-9 (2) bokstav a, eller mer enn tre år etter aml. § 14-9 (2) bokstav b og tidligere f, skal anses som fast ansatt. Det samme gjelder for arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter aml. § 14-9 (2) bokstav a, b eller tidligere f, i kombinasjon

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg som arbeidsgiver med å kartlegge om du kan benytte deg av midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse og vikariater

Det er vanligvis kurant å ansette midlertidig dersom den ansatte faktisk erstatter én eller flere ansatte.

Avtale om midlertidig ansettelse kan videreføres så lenge vikariatet er reelt, dvs. at vikaren erstatter fast ansatte i deres sykdoms- eller permisjonsfravær.

Slike vikariater kan til sammen ikke vare i mer enn tre år.

Midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Hvis arbeidet gjelder et vikariat, har virksomheten mulighet til å leie inn arbeidskraften fra et bemanningsforetak som alternativ til egen midlertidig ansettelse. Les mer om innleie i vår guide til innleie av arbeidskraft. Merk at det fra og med 1. april ikke lenger er adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter.

Når er midlertidig ansettelse ulovlig?

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt

 • … for arbeid av midlertidig karakter i mer enn 4 år

 • … i vikariat i mer enn 3 år

 • … eller i en kombinasjon av de to grunnlagene

… skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.

Men det er også mulig for arbeidstakeren å kreve fast ansettelse på langt tidligere tidspunkter. Hvis det viser seg at vilkårene for midlertidig ansatte ikke har vært til stede, kan i så tilfelle arbeidstakeren også kreve erstatning for mulig tap og skader som følge av dette.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater