Mister arbeidstaker rett til ferie som ikke tas ut?

Arbeidstaker har ikke rett til å velge å ta ut penger fremfor å avvikle ferie; det er kun i visse unntakstilfeller arbeidstaker har rett til å motta lønn for ferie som ikke er avviklet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/04/2019

Ferieloven er en av vernelovene på arbeidsrettens område.Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakerne hvile og restitusjon, og loven gir i den forbindelse arbeidstakerne bestemte minsterettigheter.

Bestemmelsene i loven kan ikke fravikes ved avtaler til ugunst for arbeidstakerne.

Uttak av ferie

Lovens utgangspunkt at er ferien skal tas ut.

Bakgrunnen for dette er å sikre arbeidstakerne hvile og restitusjon i løpet av arbeidsåret. Som følge av dette har ikke arbeidstakerne har anledning til å velge å få utbetalt penger istedenfor å ta ut ferien.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har også et gjensidig ansvar for at ferien tas ut innen utløpet av året. Tidspunktet for uttak av ferien skal drøftes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom det ikke oppnås enighet, har arbeidsgiver anledning til å fastsette ferietidspunktet.

Utsettelse og overføring av ferie ved sykdom eller foreldrepermisjon

En arbeidstaker som blir syk før ferien tas ut, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidstakeren må da fremlegge en legeerklæring som dokumenterer sykdommen, og denne må fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien opprinnelig skal tas ut. Arbeidstakeren kan således ikke kreve å få økonomisk godtgjøring for at ferien ikke kan tas ut som planlagt. Dette var det tidligere anledning til, men muligheten for dette bortfalt ved en lovendring i 2014.

For en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien, kan vedkommende arbeidstaker allerede fra første sykedag, kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes. Utgangspunktet er da at ferien må tas ut som ny ferie senere i ferieåret. Også her må kravet til sykdom dokumenteres med legeerklæring. Det er heller ikke i slike tilfeller lenger adgang til å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet.

Ved ferieuttak under foreldrepermisjon, er utgangspunktet at arbeidstakeren kan kreve å avvikle ferien i løpet av permisjonstiden. Hvis permisjonstiden faller sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstakeren kreve utsettelse av de virkedager ferie som omfattes av permisjonstiden.

All ferie som på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår.

Overføring av ferie

For øvrige arbeidstakere kan det også oppstå situasjoner hvor arbeidstaker ikke får anledning til å ta ut all ferien vedkommende har krav på i henhold til loven. I slike tilfeller åpner ferieloven for at arbeidstakeren kan inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiver om å overføre et visst antall feriedager til påfølgende ferieår. Loven åpner her for at inntil 12 virkedager ferie kan overføres. Det er heller ikke i disse tilfelle adgang til å velge å heller motta økonomisk kompensasjon enn å ta ut ferien det påfølgende året.

Hvis det er arbeidsgiver som er skyld i at arbeidstakeren ikke har fått avviklet ferien, kan arbeidstaker i tillegg til å få overført ferien, også kreve erstatning. Erstatningen skal i slike tilfeller omfatte det økonomiske tap som arbeidstakeren lider. Arbeidstakeren kan i tillegg kreve for velferdstap av ikke-økonomisk karakter.


Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater