Når kan ansatte kreve ferie?

Når kan ansatte kreve ferie

Arbeidstakere kan i utgangspunktet kreve å ta ut ferie når som helst i løpet av året. Det er ikke noe krav om at ferien må avvikles i fellesferien. Det er likevel arbeidsgiver som i kraft av styringsretten og ferielovens bestemmelser som har siste ord når det kommer til tidspunktet for de ansattes ferie.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/08/2023

Ferieloven regulerer rett til ferie

Det er ferieloven som regulerer arbeidstakers rett til ferie og feriepenger. Loven kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i den enkelte lovbestemmelse. I slike tilfeller må det fastsettes i skriftlig avtale for å kunne påberopes av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver er etter loven pålagt å sørge for at alle ansatte tar ut ferie.

Arbeidstakere har på sin side både en rett og en plikt til å ta ut ferie. Dette gjelder imidlertid ikke for ansatte som ikke har opptjent fulle feriepenger, det vil si de som ikke var ansatt i virksomheten hele det foregående året (opptjeningsåret).

Hvor mye ferie har ansatte krav på?

Den alminnelige feriefritiden etter ferieloven er 25 virkedager. Etter ferieloven regnes også lørdager som virkedager og dette medfører at de ansatte har krav på fire uker og én dag ferie etter ferieloven. Ansatte som er over 60 år, eller som fyller 60 i løpet av ferieåret, har krav på seks virkedager ekstra fri. Ansatte som tiltrer en stilling hos arbeidsgiver senere enn 1. oktober i ferieåret har kun rett til ferie i én uke. Det likevel ikke noe i veien for å avtale bedre ordninger for ansatte.

Når kan den ansatte kreve ferie?

Det hører i utgangspunktet under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstakers ferie skal avvikles. Ferieloven §§ 7-9 setter imidlertid visse grenser for styringsretten.

Arbeidsgiver har i forkant av at ferien fastsettes, en plikt til å drøfte spørsmålet om ferie med de ansatte. Denne drøftelsen må foretas i god tid før ferien. De ansatte har også en rett til å bli informert om ferietidspunktet så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien faktisk skal avvikles.

Dersom man ikke blir enige om ferietidspunkt, må arbeidstaker akseptere at arbeidsgiver bestemmer når ferie skal avvikles. Dette gjelder så langt arbeidsgiver drøfter feriespørsmålet med arbeidstakeren og informerer om ferietidspunktet innenfor lovens frister.

Arbeidstaker kan likevel kreve at tre uker ferie avvikles i hovedferieperioden (1. juni-30. september). Dette gjelder ikke dersom den ansatte tiltrådte etter 15. august i det året som ferien tas ut. Dette gjelder heller ikke for ansatte som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger i hele hovedferieperioden. Disse har en rett til å motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp.

Videre kan de ansatte kreve at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret. Hva gjelder fastsettelsen av tidspunktet for restferien har arbeidsgiver også her den endelige beslutningsmyndigheten, så fremt dette er drøftet med arbeidstaker i forkant.

Arbeidstakere over 60 år som har krav på én ekstra ferieuke, kan selv bestemme tiden for avvikling av denne ekstraferien, med mindre annet er avtalt med arbeidsgiver. Ferieuken kan enten tas samlet eller oppdelt, og skal varsles arbeidsgiver minst to uker før avvikling.

Kan arbeidsgiver endre avtalt tidspunkt for ferieavvikling?

Når ferietiden er fastsatt, er dette som hovedregel bindende for begge partene. Arbeidsgiver har likevel i noen tilfeller mulighet til å endre tidspunktet for ferieavvikling. Vilkårene for dette er imidlertid strenge. Det er et krav at det har oppstått uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer for arbeidsgiver. I tillegg forutsettes det at det ikke kan skaffes stedfortreder for den ansatte.

Dersom arbeidsgiver må endre tidspunktet for den ansattes ferien, må arbeidsgiver drøfte spørsmålet med den det gjelder i forkant. I slike tilfeller vil den ansatte ha rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt.

For at arbeidsgiver skal kunne vurdere omkostningene ved å endre ferien mot omkostningene ved å gjennomføre den fastsatte ferie før avgjørelsen treffes, plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet som følge av at ferien ikke kan avvikles.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater