Avskjed av ansatt på grunn av fengselsopphold

Dersom en ansatt blir straffedømt og må sone fengselsstraff, eller blir varetektsfengslet under etterforskningen av en straffesak, vil arbeidstakeren nødvendigvis ha fravær fra jobben.


Fraværet kan være relativt kort eller strekke seg over lang tid. Arbeidsgiver vil uansett måtte forholde seg til fraværet og om arbeidsforholdet kan avsluttes kan bli et spørsmål.

Fravær på grunn av varetektsfengsling

Varetektsfengsling er ikke soning av en straff, men et virkemiddel som benyttes tidlig i en etterforskningsfase. Beviskravene er ikke like strenge som ved domfellelse, noe som tilsier at varetektsfengsling ikke alltid ender med at vedkommende blir dømt.

Arbeidsgiver bør derfor utvise forsiktighet med å avslutte arbeidsforholdet ved avskjed i varetektstilfeller. Dette gjelder iallfall i de tilfeller hvor avskjeden kun bygger på varetektsfengslingen. Arbeidstakeren kan bli løslatt innen kort tid og siktelsen kan bli frafalt.

Er grunnlaget for avskjeden varetektsfengslingen alene, vil avskjedsgrunnlaget isåfall falle bort og avskjeden vil anses som urettmessig. Det finnes imidlertid ikke noe klart svar på hvorvidt avskjed er en berettiget sanksjon i tilfeller med varetektsfengsling. Arbeidsgiver må alltid foreta en helhetsvurdering av situasjonen som har oppstått.

Soning av fengselsstraff

Det er heller ikke gitt at ethvert fravær grunnet soning av fengselsstraff gir grunnlag for avskjed. Særlig ved kortvarige soninger, som naturlig nok fører til fravær, må arbeidsgiver foreta en konkret vurdering. I tillegg til fraværets lengde må arbeidsgiver se hen til hvordan bedriften blir rammet av fraværet og behovet for å avslutte arbeidsforholdet med umiddelbar virkning.

Videre må forhold på arbeidstakers side vurderes. Det må vurderes på hvilket tidspunkt arbeidstakeren har varslet arbeidsgiver om mulig dom eller soning, hvor lenge vedkommende har vært ansatt og hvilke utsikter det er for vedkommende til å finne nytt arbeid etter soningen. Å miste jobben kan for eksempel vanskeliggjøre resosialisering etter soningen, og dette må arbeidsgiver se hen til i sin vurdering.

På den annen side kan arbeidsgiver i vurderingen legge vekt på at arbeidstakeren selv er å laste for den situasjonen han eller hun har kommet opp i. Det er ikke slik at risikoen for arbeidstakerens selvforskyldte soningsfravær skal overføres til arbeidsgiveren.

Vurderes avskjed av en ansatt på grunn av fengselsopphold er det viktig at saken håndteres riktig. Prosessen avhenger av juridiske vurderinger og det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos Codex Advokat Oslo vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater