Avskjed ved brudd på arbeidsreglement

Mange bedrifter har utarbeidet et eget arbeidsreglement som gjelder for bedriftens ansatte. Et arbeidsreglement inneholder eksempelvis bestemmelser om ordensregler, arbeidstidsordning samt bruk av internett og e-post. Hva kan arbeidsgiver gjøre dersom en arbeidstaker bryter bedriftens arbeidsreglement? Kan avskjed benyttes i et slikt tilfelle?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Hva er et arbeidsreglement?

Et arbeidsreglement er en kollektiv avtale som er forhandlet frem mellom arbeidsgiver og representanter fra arbeidstakerne. En arbeidsavtale er motsetningsvis en individuell avtale som er inngått direkte mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

Et arbeidsreglement skal inneholde de ordensregler som bedriften har fastsatt samt arbeidstidsordningen på arbeidsplassen. Eksempler på ordensregler kan være bestemmelser om fremmøtetidspunkt, orden, røyking, forbud mot alkohol, klesdrakt mv. Reglementet kan eksempelvis også inneholde bestemmelser om bruk av e-post og internett.

Imidlertid er det slik at et arbeidsreglement må vike for bestemmelser som er fastsatt i lov eller tariffavtale. Er det eksempelvis avtalt dårligere vilkår for en arbeidstaker i bedriftens reglement enn hva som fremgår av loven, vil det være bestemmelsen i loven som gjør seg gjeldende. Dette er en sikkerhetsventil slik at arbeidstaker ikke skal ende med dårligere vilkår enn det som fremkommer av arbeidsmiljøloven.

Kan arbeidstaker som bryter bedriftens arbeidsreglement avskjediges?

Det er arbeidsmiljøloven som danner grunnlaget for avskjed. Det er likevel ikke uvanlig at det fastsettes i arbeidsreglementet hva som kan danne grunnlag for avskjed eller oppsigelse. Domstolene har ved flere anledninger nettopp lagt vekt på innholdet i et arbeidsreglement, fordi arbeidstakeren da på forhånd er gjort kjent med konsekvensen av å bryte det. Vilkårene for avskjed i arbeidsmiljøloven § 15-14 må imidlertid alltid være oppfylt for at avskjed skal være rettmessig. Det innebærer at en arbeidstaker må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

I alle avskjedssaker må arbeidsgiver foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering av hvorvidt avskjed er rett reaksjon eller ikke. Avskjed får en alvorlig konsekvens for arbeidstakeren i det arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Arbeidsgiver må i sin vurdering se hen til hva som faktisk har skjedd, hvordan en avskjed vil ramme arbeidstakeren og hvor viktig det er for bedriften at arbeidsforholdet umiddelbart opphører.

Vurderes avskjed av en ansatt på grunn av brudd på bedriftens arbeidsreglement er det viktig at saken håndteres riktig. Prosessen avhenger av juridiske vurderinger og det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater