Avskjed på grunn av straffbare forhold

Arbeidsgiver er avhengig av tillitt til de ansatte, og et arbeidsforhold bygger i så måte mye på lojalitet. Hvis en arbeidstaker gjør seg skyldig i straffbare forhold kan tillitten til både arbeidsgiver og andre kollegaer bli svekket. Kan arbeidsgiver da meddele en arbeidstaker avskjed på grunn av straffbare forhold?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/08/2017

Hva innebærer avskjed?

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Dette er dermed en svært streng reaksjon som kan få store konsekvenser for en arbeidstaker, ettersom lønnen også umiddelbart stoppes.

Avskjed reguleres i arbeidsmiljøloven § 15-14 som oppstiller to alternative vilkår for når avskjed kan benyttes. Enten må arbeidstakeren ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller så må han ha gjort seg skyldig i annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Straffbare forhold kan som utgangspunkt ramme begge de to vilkårene.

Når kan straffbare forhold begrunne avskjed?

Spørsmålet kan ikke besvares helt generelt, men må vurderes konkret for hver enkelt sak. Momenter til en slik vurdering vil være det straffbare forholdets art, arbeidstakerens stilling samt hva slags virksomhet arbeidsgiveren driver.

Noen arbeidstakere er underlagt særlige strenge regler fordi de innehar en spesiell posisjon. Eksempelvis vil advokater, dommere, polititjenestemenn og andre aktører innen rettssystemet være underlagt strengere regler enn enkelte andre arbeidstakere. Slike posisjoner bygger gjerne på at andre har tillit til dem slik at terskelen derfor blir lagt noe lavere.

Økonomiske misligheter vil i sin alminnelighet stort sett bli godtatt som avskjedsgrunnlag. Unntak for dette vil gjøre seg gjeldende i saker som omhandler bagatellmessige forhold. Likevel er det ikke slik at størrelsen på beløpet er avgjørende for om avskjed er rettmessig eller ikke.

Økonomisk mislighold kan fullt ut være avskjedsgrunn selv om beløpet er relativt beskjedent. Arbeidsgiver vil da måtte se hen til hvilken stilling arbeidstakeren har, hva som faktisk har skjedd samt om det kan karakteriseres som et grovt pliktbrudd.

Straffbare forhold begått utenfor arbeidstid

Straffbare handlinger begått utenfor tjenesten kan i noen tilfeller også gi grunnlag for avskjed. Arbeidsgiver må da blant annet vurdere hvorvidt den tilliten som er nødvendig for den aktuelle stillingen er brutt, hvorvidt kollegaer fortsatt har tillit til vedkommende og hvorvidt det er rimelig/ urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Voldssaker utenfor arbeidsplassen kan eksempelvis i noen tilfeller være grunnlag for avskjed forutsatt at de momenter som nevnt over er vurdert.

Vurderes avskjed av en ansatt som har gjort seg skyldig i et straffbart forhold, er det veldig viktig at saken håndteres riktig. Prosessen avhenger av juridiske vurderinger og det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Les mer om avskjed på vår hovedside om avskjed.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater