Avskjed ved ulovlig fravær

Arbeidsrett avskjed ulovlig favaer

En arbeidsgiver er helt avhengig av at de ansatte møter opp på jobb til avtalt tid og ikke forlater arbeidsplassen før arbeidsdagen er over. For noen bedrifter kan det føre til store konsekvenser dersom en ansatt ikke møter opp i tide eller ikke møter på arbeidet i det hele tatt uten å si i fra. Hva kan arbeidsgiver da gjøre dersom en ansatt ikke møter på jobb?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Fravær fra arbeidsplassen

Det er mange former for fravær på arbeidsplassen som er lovlig og stort sett går det på hvorvidt fraværet kan dokumenteres eller ikke.

Fravær anses som ulovlig eller ulegitimert dersom det ikke kan dokumenteres med enten:

Slikt ulegitimert fravær kan danne grunnlag for både oppsigelse og avskjed.

I et arbeidsforhold ligger det en lojalitetsplikt til grunn mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Lojalitetsplikten er gjensidig og bygger på tillit mellom partene. Arbeidsgiver må ha tillit til at den ansatte møter på jobb med mindre det foreligger en gyldig grunn for fraværet.

Dersom en arbeidstaker bryter denne tillitten og uteblir fra jobb, kan det tenkes at lojalitetsplikten er brutt. Det vil i de fleste tilfeller også være et brudd på arbeidsavtalen ettersom den skal inneholde informasjon om når arbeidstakeren skal være på jobb.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg i din situasjon slik at du blir klar over dine rettigheter og plikter.

Avskjed

Reglene for avskjed fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14. Avskjed er en streng reaksjon overfor en arbeidstaker og konsekvensene er store ettersom arbeidsforholdet umiddelbart opphører.

For at en avskjed skal være gyldig må arbeidstakeren ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller på annen måte vesentlig misligholdt arbeidsavtalen.

Ulovlig fravær kan i noen tilfeller oppfylle begge vilkårene.

Når kan avskjed benyttes ved ulovlig fravær?

Ved avgjørelsen av om avskjed er riktig reaksjon overfor arbeidstaker må arbeidsgiver foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering. Arbeidsgiver må vurdere aspekter ved det faktiske fraværet samt hvordan en eventuell avskjed vi påvirke arbeidstakeren.

Momenter til vurderingen av det faktiske fraværet vil være hvor langt og hvor hyppig fraværet har vært, grunnen til fraværet samt om arbeidstakeren har fått advarsel for lignende forhold tidligere.

Ved vurderingen av hvilke konsekvenser en avskjed vil få for arbeidstakeren må bedriften se hen til hvor lenge arbeidstakeren har arbeidet i bedriften, hvor gammel arbeidstakeren er, hvilke forutsetninger vedkommende har for å få nytt arbeid. Eventuelle sosiale forhold som forsørgeransvar mv. må også tas hensyn til.

Vurderes avskjed som følge av ulovlig fravær, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, slik at du får en bekymring mindre.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater