Avskjed og suspensjon

Arbeidstaker som blir meddelt avskjed må fratre umiddelbart. Det betyr at lovens alminnelige oppsigelsesfrister ikke kommer til anvendelse og at arbeidsavtalen umiddelbart opphører. Ved suspensjon mister ikke arbeidstakeren sin jobb, men blir pålagt å fratre sin stilling for en tidsbestemt periode. Ved en suspensjon beholder imidlertid arbeidstakeren sin alminnelige lønn frem til suspensjonen opphører.


Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/11/2021

3 vilkår for suspensjon

Arbeidsmiljøloven § 15-13 oppstiller tre vilkår som må være oppfylt for at arbeidsgiver kan suspendere en ansatt.

  1. Arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
  2. Virksomhetens behov må tilsi at det er nødvendig at arbeidstakeren fratrer.
  3. Suspensjonsperioden må være begrenset til den tid det tar å undersøke saken nærmere.

Suspensjon kan typisk benyttes av arbeidsgiver dersom det foreligger mistanke om økonomiske misligheter eller andre straffbare forhold. Også mistanke om beruselse i arbeidstiden eller trusler mot kollegaer eller kunder kan danne grunnlag for en suspensjon.

I mange tilfeller vil nettopp slike mistanker mot en arbeidstaker gjøre det nødvendig for bedriften at arbeidstakeren ikke er på arbeidsstedet.

Dette kan begrunnes i den tillit og renommé bedriften har opparbeidet seg. Også hensynet til etterforskningen samt bevisforspillelse kan begrunne en suspensjon.

I suspensjonsperioden skal arbeidsgiver undersøke forholdene for å danne seg et bilde av hva som har skjedd. Suspensjonsperioden skal som hovedregel ikke overstige tre måneder, med mindre det foreligger særlige forhold som gjør at dette er nødvendig.

Avskjed

Arbeidsmiljøloven § 15-14 oppstiller to alternative vilkår for avskjed.

Arbeidstaker må enten ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Som det fremkommer ovenfor er disse vilkårene de samme som ved suspensjon.

Det er ingen krav om at arbeidstaker må ha mottatt advarsel eller blitt suspendert i forkant. Foregående advarsler eller suspensjon kan imidlertid føre til at terskelen for avskjed blir noe lavere.

Hendelser som kan føre til avskjed er typisk ordrenekt, straffbare forhold, ulovlig fravær eller beruselse i arbeidstiden. Til forskjell fra suspensjon må imidlertid forholdene være dokumentert og ikke bare en mistanke.

Avskjed er ment til å ramme de mer grove tilfellene av pliktbrudd eller mislighold fra arbeidstaker. Hvorvidt avskjed er en berettiget reaksjon vil avhenge av den konkrete sak og bero på en skjønnsmessig vurdering.

Formkrav ved suspensjon eller avskjed

Før suspensjon eller avskjed besluttes skal arbeidsgiver drøfte situasjonen med arbeidsgiveren så langt det lar seg gjøre.

Besluttet suspensjon eller avskjed skal også meddeles skriftlig og leveres personlig til arbeidstakeren eller sendes rekommandert per post. Formkravene er dermed de samme som ved alminnelig oppsigelse så lagt bestemmelsene passer.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater