Suspensjon og avskjed

En mann sitter på et kontor og ser ut vinduet. Foto

Ved suspensjon mister du ikke jobben, men blir pålagt å fratre stillingen midlertidig. Arbeidstakere som blir suspendert beholder sin vanlige lønn frem til suspensjonen opphører. Arbeidstakere som får avskjed må derimot fratre umiddelbart. Det betyr at lovens alminnelige oppsigelsesfrister ikke kommer til anvendelse og at arbeidsavtalen, med de plikter og rettigheter som den innebærer, umiddelbart opphører.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/08/2023

Hva innebærer suspensjon?

Suspensjon innebærer at en arbeidstaker blir fritatt fra arbeidsplikten i en bestemt periode. Dette må skyldes konkret mistanke om forhold som kan medføre avskjed. Ettersom suspensjon innebærer arbeidsfritak og ikke opphør av arbeidsforholdet, har arbeidstakeren krav på lønn under hele fraværsperioden. Lønnen skal være den samme som arbeidstakeren hadde på tidspunktet for suspensjonen.

En suspensjon skal som hovedregel ikke vare lenger enn tre måneder. Dersom arbeidsgiver likevel mener at det er nødvendig med en lengre suspensjonsperiode, må det være begrunnet i forholdets særlige art. Det kan for eksempel være tilfellet om det vil ta lenger tid enn normalt å undersøke forholdene som utgjør bakgrunnen for suspensjonen. Det vil nok bare være i helt spesielle tilfeller at en suspensjonsperiode utover tre måneder vil aksepteres.

Når suspensjonen er over, skal arbeidstakeren i utgangspunktet returnere til arbeidet. Ønsker arbeidsgiver derimot å avslutte arbeidsforholdet, må dette gjøres i tråd med de alminnelige reglene om opphør av arbeidsforhold i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

3 vilkår for suspensjon

Arbeidsmiljøloven § 15-13 oppstiller tre vilkår som må være oppfylt for at arbeidsgiver kan suspendere en ansatt:

 1. Arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
 2. Virksomhetens behov må tilsi at det er nødvendig at arbeidstakeren fratrer.
 3. Suspensjonsperioden må være begrenset til den tid det tar å undersøke saken nærmere.

Suspensjon kan typisk benyttes av arbeidsgiver dersom det foreligger mistanke om økonomiske misligheter eller andre straffbare forhold. Mistanke om beruselse i arbeidstiden eller trusler mot kollegaer eller kunder kan også danne grunnlag for suspensjon.

Ved slike mistanker vil det som regel være nødvendig for bedriften at arbeidstakeren ikke er på arbeidsstedet. Det er nettopp dette som er grunnen til at arbeidsgivere har en slik adgang til å gi suspensjon.

Dette kan knyttes til i den tillit og renommé bedriften har opparbeidet seg i bransjen. Hensynet til etterforskningen samt bevisforspillelse kan også begrunne en suspensjon.

Dersom det vil være tilstrekkelig med mindre inngripende midler, vil ikke nødvendighetsvilkåret være oppfylt. Midlertidig omplassering kan være et alternativ i slike tilfeller.

I suspensjonsperioden skal arbeidsgiver foreta en undersøkelsene av forholdene for å danne seg et bilde av hva som har skjedd. Perioden skal som nevnt ikke overstige tre måneder, med mindre det foreligger særlige forhold som gjør dette er nødvendig.

Hvordan gå frem ved suspensjon?

Før arbeidsgiver beslutter suspensjon av en ansatt skal spørsmålet drøftes med arbeidstakeren. Dette fremkommer av bestemmelsens siste ledd som henviser til arbeidsmiljøloven § 15-1. Denne bestemmelsen omhandler arbeidsgivers plikt til å drøfte spørsmålet om oppsigelse med arbeidstaker før beslutningen fattes. Slik drøftelse skal dermed også gjøres ved spørsmål om suspensjon, men altså likevel bare så lagt det passer og er mulig å gjennomføre.

Dersom suspensjon blir besluttet skal vedtaket formidles på samme måte som en oppsigelse. Det vil si at det må være skriftlig og inneholde de opplysninger som § 15-4 lister opp. Vedtaket må også leveres personlig eller sendes rekommandert til arbeidstaker.

Hvilke vilkår gjelder ved avskjed?

Arbeidsmiljøloven § 15-14 oppstiller to alternative vilkår for avskjed.

Arbeidstaker må enten ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen for at avskjed skal kunne være aktuelt. Som det fremkommer ovenfor er dette de samme vilkårene som for suspensjon.

Det er ingen krav om at arbeidstaker må ha mottatt advarsel eller blitt suspendert i forkant for at avskjed skal være lovlig. Foregående advarsler eller suspensjon kan likevel føre til at terskelen for avskjed blir noe lavere.

Hendelser som kan føre til avskjed er typisk ordrenekt, straffbare forhold, ulovlig fravær eller beruselse i arbeidstiden. Til forskjell fra suspensjon må forholdene være dokumentert og ikke bare utgjøre en mistanke.

Avskjed er ment til å ramme de mer grove tilfellene av pliktbrudd eller mislighold fra arbeidstaker. Hvorvidt avskjed er en berettiget reaksjon, vil avhenge av den konkrete sak og bero på en skjønnsmessig vurdering.

Formkrav ved suspensjon eller avskjed

Før suspensjon eller avskjed besluttes skal arbeidsgiver drøfte situasjonen med arbeidsgiveren så langt det lar seg gjøre.

Beslutning om suspensjon eller avskjed skal meddeles skriftlig og leveres personlig til arbeidstakeren eller sendes rekommandert per post. Formkravene er dermed de samme som ved alminnelig oppsigelse så langt bestemmelsene passer.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater