Avskjed ved illojalitet fra arbeidstaker

Et arbeidsforhold bygger på et kontraktsforhold mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Ved siden av reglene om arbeidsforhold i arbeidsmiljøloven, kommer derfor også de alminnelige kontraktsrettslige prinsippene til anvendelse. Et av disse prinsippene omhandler lojalitetsplikt og sier at partene plikter å opptre lojalt overfor hverandre. Det ulovfestede lojalitetsprinsippet spiller derfor en stor rolle i et ansettelsesforhold.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/06/2020

Hva er illojalitet?

Lojalitetsplikten bygger på tillitten mellom de ansatte og virksomheten; den er en forutsetning for arbeidsforholdet. For en arbeidstaker innebærer imidlertid lojalitetsplikten at vedkommende skal ivareta arbeidsgivers interesser. I korte trekk vil det for det første si at arbeidstakeren ikke må utføre handlinger som kan være til skade for arbeidsgiveren. Dette gjelder både handlinger som er til skade og som kan være til skade. Det ligger ikke i dette et vilkår om at skaden må være av økonomisk art.

For det andre skal den ansatte fremme bedriftens interesser fremfor sine egne, og for det tredje skal en arbeidstaker ikke utnytte sin stilling til fordel for seg selv eller andre.

Eksempler på illojal opptreden

Praktisk illustrert kan illojalitet omhandle det å ta arbeid hos en konkurrent, snakke nedsettende om arbeidsgiver eller bedriften, eller å oppføre seg dårlig overfor kollegaer, kunder eller andre i tilknytning til virksomheten. Det kan også omhandle ordrenekt fra arbeidstakeren. Dersom arbeidstaker nekter å utføre instrukser, vil dette naturlig nok svekke den tillitten som arbeidsforholdet bygger på og også skape problemer for arbeidsgiveren. På generelt grunnlag vil ofte brudd på lojalitetsplikten være med på å svekke tillitten til den ansatte i seg selv. Det vil dermed kunne vanskeliggjøre videre samarbeid og i noen tilfeller også være med på å svekke arbeidsmiljøet. Dette er også en av grunnene til at avskjed i noen tilfeller kan benyttes som reaksjon.

Avskjedigelse

Konsekvensen av at en arbeidstaker bryter lojalitetsplikten, kan som nevnt være at vedkommende blir meddelt avskjed. Vilkårene for når avskjed kan benyttes fremkommer i arbeidsmiljøloven § 15-14. I bestemmelsen er det oppstilt to alternative vilkår: grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. I prinsippet kan noen tilfeller av illojalitet være brudd på begge de omtalte vilkårene. Ordrenekt kan eksempelvis både være brudd på arbeidsavtalen og samtidig være et grovt pliktbrudd.

Avskjed er imidlertid en streng reaksjon overfor arbeidstaker. Det er derfor viktig at arbeidsgiver undersøker saken grundig og forsikrer seg om at det faktisk foreligger brudd på lojalitetsplikten. Før avskjed besluttes skal arbeidstaker også innkalles til drøftelsesmøte, slik at saken blir riktig opplyst fra begge parters ståsted. Mener arbeidsgiver at det etter møtet fortsatt foreligger avskjedsgrunn kan avskjed meddeles etter møtet.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater