Fradrag for trygdeytelser ved erstatningsutmåling - arbeidsavklaringspenger

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

12. desember 2013 avsa Høyesterett dom (Rt. 2012 s 1879) i en sak hvor det sentrale spørsmål var om det i erstatningsutmålingen skulle gjøres fradrag for arbeidsavklaringspenger den ansatte hadde mottatt fra NAV etter oppsigelsen. En enstemmig Høyesterett konkluderte med at det i denne saken ikke skulle gjøres fradrag for slike ytelser i erstatningsutmålingen.

Sakens var at en rekruttruttering- og bemanningsvirksomhet rettet mot oljeindustrien hadde sagt opp en administrativ ansatt med på grunn av behov for nedbemaning i bedriften. Den ansatte led av en kronisk sykdom og hadde i forkant av oppsigelsen vært sykmeldt over lengre perioder. Lagmannsretten (LG-2011-85150) hadde med endelig virkning funnet oppsigelsen usaklig, og behandlingen for Høyesterett var begrenset til å gjelde erstatningsutmålingen.

Fradrag for dagpenger og sykepenger

Fra tidligere har spørsmålene om tilsvarende fradrag for sykepenger og dagpenger vært behandlet i domstolene. Rettstilstanden knyttet til fradrag for dagpenger synes endelig avklart – det skal ikke gjøres fradrag for slike ytelser, da mottakeren ved erstatning fra arbeidsgiver har en tilbakebetalingsplikt til NAV.

Når det gjelder sykepenger finnes også enkelte retningsgivende avgjørelser, og konklusjonen synes å være at det skal gjøres fradrag for slike ytelser ved utmåling av erstatning – altså den motsatte løsningen av det som gjelder for dagpenger. For sykepenger kan det imidlertid stilles spørsmål om dette vil være den korrekte løsningen dersom oppsigelsen i seg selv er årsaken til at sykefraværet inntrer.

Fradrag for arbeidsavklaringspenger

I vår sak la Høyesterett til grunn at den ansatte ved erstatningsutbetaling fra arbeidsgiver, ville ha en tilbakebetalingsplikt til NAV for mottatte arbeidsavklaringspenger. Det ble i den videre vurdering lagt vesentlig vekt på dette, og Høyesterett konkluderte med at det ikke skulle gjøres fradrag for utbetalte arbeidsavklaringspenger.

Umiddelbart kan det synes som om Høyesterett med dette har tatt endelig stilling til spørsmålet om det i alle tilfelle skal gjøres fradrag for arbeidsavklaringspenger. På bakgrunn av de faktiske forutsetningene som gjorde seg gjeldende i aktuelle sak, er dette imidlertid ikke sikkert.

Lagmannsretten har i sin vurdering om hvorvidt det skulle gjøres fradrag for arbeidsavklaringspenger, lagt til grunn at den ansattes reduserte arbeidsevne, kunne tilbakeføres til oppsigelsen. Hun ville således ikke havnet i en situasjon hvor hun ville mottatt arbeidsavklaringspenger dersom oppsigelsen ikke hadde funnet sted. Selv om Høyesterett ikke uttrykkelig nevner dette, fremstår det som om denne vurdering er bygget på samme forutsetning.

Etter dette står et spørsmål fortsatt åpent; spørsmålet om resultatet ville ha blitt et annet dersom arbeidstaker uavhengig av oppsigelsen likevel ville ha vært ervervsufør. I lys av de avgjørelser som er fattet i tilsvarende saker med spørsmål om fradrag for sykepengeutbetalinger, taler systemkonformiteten i trygdeytelsene for at det i disse tilfellene bør gjøres fradrag i erstatningsutmålingen for mottatte arbeidsavklaringspenger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater