Dom: Oppsigelse på e-post er ikke gyldig

Arbeidsmiljøloven § 15-4 stiller strenge krav til både form og innhold når det gjelder oppsigelse. Oppsigelsesbrevet skal være skriftlig og inneholde en rekke obligatoriske opplysninger knyttet til arbeidstakers rettigheter.


Dersom en oppsigelse ikke inneholder den påkrevde informasjonen, eller ikke gis skriftlig, vil den ikke være gyldig. Dette innebærer blant annet at for eksempel oppsigelsesfrister m.m. ikke begynner å løpe, før det foreligger en oppsigelse som tilfredsstiller disse kravene

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Spørsmålet om oppsigelse kan meddeles pr e-post dukker imidlertid i det praktiske liv stadig opp. Etterhvert som bruken av e-post på mange områder nærmest har overtatt totalt som medium, der brev tidligere var enerådende, kunne det være grunn til å tenke seg at e-post også kunne brukes til å meddele oppsigelse av ansatte.

Nettopp dette spørsmålet kom opp for Jæren tingrett sommeren 2016, da selskapet COSL valgte å si opp en rekke ansatte i forbindelse med en nedbemanning, ved å sende oppsigelsesbrevet som scannet vedlegg til e-post. Oppsigelsesbrevet var i seg selv formriktig, og inneholdt all lovpålagt informasjon, men de ansatte mottok ikke brevet på fysisk papir før en stund senere. Det var ikke bestridt at oppsigelsene var saklig begrunnet.

Tingrettens dom av 05.07.16 undergir spørsmålet en grundig behandling, og konkluderer med at en slik meddelelse av oppsigelse pr e-post ikke er gyldig, og at oppsigelsestiden først begynner å løpe når den er mottatt på fysisk papir. I denne saken medførte dette at COSL, måtte utbetale en månedslønn ekstra til de ansatte som hadde gått til sak.

Les mer i vår artikkel om dommen. Her finner du også en link til dommen i sin helhet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater