Permittering av daglig leder

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/04/2020

I juni 2011 behandlet Borgarting lagmannsrett spørsmålet om en daglig leder kan permitteres fra sin stilling.

Den permitterte argumenterte primært med at det fantes lovmessige skranker i arbeidsmiljøloven, aksjeloven, foretaksregisterloven, konkursloven, dekningsloven som hindret permittering på bakgrunn av at daglig leder har en særskilt stilling i bedriften. Dette var ikke lagmannsretten enig i, men åpnet for det kunne være unntak for det tilfellet at et selskap har lovpålagt plikt til å ha en daglig leder, eksempelvis i virksomheter med aksjekapital som overstiger tre millioner. Det var ikke tilfellet i den saken domstolen hadde til behandling.

Lagmannsretten antydet dog at daglig leder kan beskytte seg mot å bli permittert ved å innta en klausul i arbeidsavtalen. Om en slik klausul faktisk vil kunne hindre permittering tok retten ikke stilling til.

Videre argumenterte den permitterte med at det ikke var saklig grunnlag for å gjennomføre permittering av ham. Lagmannsretten foretok en vurdering av den situasjonen bedriften var kommet i, og la til grunn at det var grunnlag for midlertidig reduksjon i løpende utgifter. Det var således saklig grunnlag for permittering. Lagmannsretten la til grunn at daglig leder hørte til den utvelgelseskrets som kunne bli rammet av permittering. Den la videre til grunn at ansiennitetsprinsippet i en slik sammenheng har liten betydning, idet selskapet må ha anledning til å beholde de arbeidstakerne den er kritisk avhengig av i en alvorlig økonomisk situasjon.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse eller permittering av daglig leder kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater