Oppsigelse av ansatte: Hva er reglene?

En dame snakker til en gruppe mennesker. Foto

Vurderer bedriften å meddele oppsigelse av ansatte, krever det grundig forarbeid. Først og fremst er det viktig at man i forkant har vurdert nødvendigheten av en oppsigelse grundig, og forsikret seg om at det foreligger saklig grunnlag for denne. En oppsigelse kan begrunnes både i virksomhetens eller arbeidstakeres forhold, og det er viktig at man fra starten av har det klart for seg hva som ligger bak oppsigelsen.

Av Lasse Groven Egeberg
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Grundig forarbeid er nødvendig før oppsigelse
 • Krav om saklig grunn for oppsigelse
 • Drøftelser med ansatte og tillitsvalgte er viktig
 • Krav til saksbehandling må følges nøye
 • Våre advokater bistår med veiledning i oppsigelsesprosesser

Er det grunnlag for oppsigelse?

Skal oppsigelsen av ansatte begrunnes i virksomhetens forhold, må det først og fremst foreligge et saklig behov for dette i drift, økonomi eller andre forhold som knytter seg til virksomheten.

I den sammenheng vil det også være viktig at bemanningsbehovet analyseres, for å se om man kan bruke den overflødige arbeidskraften et annet sted i virksomheten. Dersom det finnes annet passende arbeid å tilby, vil oppsigelsen likevel ikke være saklig. Da har den ansatte krav på tilbud om ansettelse i den andre stillingen.

Gjelder oppsigelsen forhold på arbeidstakers side må de forhold som eventuelt ligger til grunn for oppsigelsen vurderes, og arbeidsgiver må vurdere hvorvidt dette kvalifiserer til en direkte oppsigelse, eller om man skal gå veien om advarsler eller andre tiltak først.

Krav til saksbehandling før oppsigelse meddeles

Før arbeidsgiver bestemmer seg for å si opp en ansatt, må dette så vidt mulig drøftes med den ansatte. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-1 og det er viktig at dette gjennomføres. Manglende drøftelser vil ikke automatisk medføre at oppsigelsen er ugyldig, men vil kunne tillegges vekt i saker hvor det er tvil knyttet til oppsigelsens saklighet.

Arbeidstaker har rett til å ha med seg tillitsvalgt eller annen rådgiver i møtet hvis han/hun ønsker det, og skal på denne måten få anledning til å uttale seg om grunnlaget for oppsigelsen, før beslutning om dette fattes. Poenget med å avholde drøftelsesmøte er at arbeidsgiver skal få et så bredt og fullstendig bilde av alle relevante forhold før oppsigelse meddeles.

Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold bør arbeidstaker særlig bli oppfordret til å uttale seg om utvelgelseskriteriene:

 • Ansiennitet
 • Kvalifikasjoner
 • Alder
 • Sosiale og økonomiske forhold

Gjelder oppsigelsen derimot arbeidstakers forhold, vil arbeidstakeren få anledning til å redegjøre for sin side av saken. Dette slik at arbeidsgiver kan rydde opp i eventuelle misforståelser og få arbeidstakers side av hendelsen.

Hva innebærer masseoppsigelser?

Dersom det er aktuelt å si opp fler enn 10 ansatte i løpet av en periode på 30 dager på grunn av virksomhetens forhold, er dette å anse som masseoppsigelser i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-2. I slike tilfeller gjelder strengere regler for drøftelser med de tillitsvalgte i forkant.

Drøftingen skal skje så tidlig som mulig og de tillitsvalgte skal gis skriftlig melding med nærmere angitte opplysninger. Melding om masseoppsigelser må også gis til NAV på eget skjema.

Oppsigelse av ansatte - Gratis Mal

Oppsigelse skal skje skriftlig. For arbeidstaker er dette en ordensregel, mens det for arbeidsgiver er et strengt formkrav. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal enten leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert. Den skal videre inneholde opplysninger om:

 • Arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål
 • Retten til å fortsette i stillingen
 • Fristene som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og fortsette i stillingen
 • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist
 • Opplysninger om fortrinnsrett dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold.

--> Gratis nedlasting: Mal for oppsigelse av ansatt

Må oppsigelsen begrunnes?

Selve oppsigelsen trenger ikke nødvendigvis å inneholde en begrunnelse. Arbeidstaker kan imidlertid kreve å få oppgitt skriftlig de omstendighetene som påberopes av arbeidsgiver som grunnlag for oppsigelsen i etterkant.

Hva er betydning av feil i oppsigelsesprosessen?

Virkningen av formelle feil kan være store. Hvis oppsigelsen ikke er skriftlig eller ikke inneholder opplysningene over, og arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder, skal oppsigelsen som hovedregel kjennes ugyldig. Samtidig kan arbeidstaker kreve erstatning.

Hva gjør våre advokater for deg?

Det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos oss vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater