• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § A-1: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven § A-1: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 omhandler retten arbeidstakere har til å varsle om kritikkverdige forhold hos arbeidsgiver. Bestemmelsen favner vidt idet den både gjelder ekstern og intern varsling i virksomheter i både privat og offentlig sektor. Den gjelder også for innleide arbeidstakere.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/02/2021

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Det fremgår følgende av bestemmelsen:

§ 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten.

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.

I første ledd heter det at arbeidstaker har en rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Bestemmelsen beskytter kun "arbeidstaker" og medfører dermed at selvstendig næringsdrivende ikke er vernet av bestemmelsen. Selv om bestemmelsen gir arbeidstaker en rett til å varsle, har arbeidstakeren også i noen tilfeller en lovfestet varslingsplikt. Det gjelder i tilfeller hvor det forekommer trakassering og diskriminering på arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.

En "varsling" finner sted når arbeidstakeren ytrer seg om kritikkverdige forhold i virksomheten. I henhold til lovens forarbeider må det, for at det skal anses som en varsling, dreie seg om opplysninger som ikke er allment tilgjengelig, men opplysninger som den ansatte har blitt gjort kjent med i kraft av sitt ansettelsesforhold. Bestemmelsen har sin bakgrunn i at det anses som viktig å verne om en ansatt som varsler idet arbeidsmiljøloven fokusere på å fremme et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I den forbindelse er det viktig at en arbeidstaker skal ha en lovfestet rett til å si ifra hvis så ikke er tilfellet.

Bestemmelsens annet ledd angir hva som menes med kritikkverdig forhold, og det er i tillegg oppstilt en rekke eksempler på hva som kan utgjøre kritikkverdig forhold.

I forarbeidene fremheves det at kritikkverdige forhold som det kan varsles om, kan være "ukultur, korrupsjon, ulovligheter, uetisk og annen skadelige aktivitet mv.". Videre kan kritikkverdige forhold være forhold som innebærer en trussel for liv og helse, misbruk av offentlige midler og forurensning. Det kan også varsles om brudd på allment aksepterte etiske normer samt virksomhetens etiske retningslinjer. Virksomhetens retningslinjer bør imidlertid være klart uttalt og nedfelt i skriftlige dokumenter. I tillegg bør de ansatte og ledelsen være kjent med dokumentene. Forhold som en arbeidstaker mener er kritikkverdige ut fra sin egen politisk eller etisk overbevisning, omfattes ikke av bestemmelsen. Dersom arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers strategier eller prioriteringer, vil dette som utgangspunktet ikke anses som et kritikkverdig forhold.

I tredje ledd fremgår det at ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre forholdet omfattes av annet ledd. I forarbeidene blir forhold som er knyttet til gjennomføringen av arbeidsavtalen, lønn, arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver trukket frem som eksempler på forhold som kan falle utenfor varslingsreglenes anvendelsesområde.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater