• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 2 A-3: Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-3: Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 regulerer arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Arbeidsgivers aktivitetsplikt har ikke vært lovfestet tidligere, og bestemmelsen ble tilføyd i forbindelse med lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2020.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
22/02/2021

Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Det fremgår følgende av bestemmelsen:

§ 2 A-3.Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.

(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse

I henhold til første ledd er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid. Hva som skal anses som «rimelig tid» må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Her vil blant annet varselets alvorlighetsgrad, og hensynet til behovet for en rask avklaring ha betydning. Det stiller ikke krav til hva slags undersøkelser som må igangsettes, og hva som vil anses som «tilstrekkelig» undersøkelse må også vurderes konkret.

I enkelte tilfeller vil det være tilstrekkelig å gjennomføre samtaler med enkelte arbeidstakere på arbeidsplassen, og i andre tilfeller vil det være behov for en mer omfattende undersøkelser. Her kan det også være hensiktsmessig å engasjere ekstern bistand, for eksempel et advokatfirma eller bedriftshelsetjeneste.

Annet ledd oppstiller en plikt for arbeidsgiver til å påse at arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt hva gjelder varsleren. Dette blir gjerne omtalt som arbeidsgivers omsorgsplikt. I enkelte tilfeller kan det være fare for at arbeidstaker for eksempel blir utstengt eller fryst ut av andre arbeidstakere. Arbeidsgiver skal påse at dette ikke skjer, og at det eventuelt igangsettes tiltak som kan forhindre dette.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater