• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 2 A-7: Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Arbeidsmiljøloven § 2 A-7: Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Arbeidsmiljøloven § 2 A-7 er aktuell der en arbeidstaker varsler til ekstern tilsynsmyndighet om kritikkverdige forhold i virksomheten der arbeidstakeren arbeider. Med denne bestemmelsen ble det innført taushetsplikt om arbeidstakers identitet ved varsling til en tilsynsmyndighet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
22/02/2021

Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Det står følgende i bestemmelsen:

§ 2 A-7. Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet

(1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.

(2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende.

I første ledd heter det at tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter som mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter å hindre at andre får kjennskap om arbeidstakers navn eller andre opplysninger som kan identifisere arbeidstakeren. Slike opplysninger er typisk arbeidsstedet der arbeidstakeren arbeider eller vedkommendes stilling. Selve innholdet i varselet vil imidlertid tilsynsmyndigheten ikke måtte bevare taushet om. Med "andre offentlige myndigheter" sikter bestemmelsen til statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsmyndigheter.

I andre ledd fremgår det at taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres representanter. Den går derfor foran reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven § 18. Andre ledd viser til at forvaltningsloven §§ 13 til 13 e ellers gjelder tilsvarende og dette er en henvisning til de generelle bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater