• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 2 A-6: Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-6: Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-6 angir i hvilke tilfeller en arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner for interne varslinger, hvem som skal utarbeide slik rutine og hva rutinene skal inneholde.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
22/02/2021

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Det fremgår følgende av bestemmelsen:

§ 2 A-6.Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

(1) Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde

a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold

b) fremgangsmåte for varsling

c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten

Bestemmelsens første ledd fastslår at arbeidsgiver har en plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, dersom den jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere. Med sysselsatt menes at både faste, midlertidige og innleide ansatte skal regnes med.

Det fremgår videre at også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner, dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Denne plikten til å utarbeide slike rutiner knyttes opp mot virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 3. Hvorvidt det er et slikt behov må foretas etter en konkret vurdering av risikoforholdene i virksomheten samt hvilket klima det er for å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold.

Annet ledd sier noe om hvem som skal bistå i arbeidet med å utforme varslingsrutinen, og det fremgår her at både arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal bidra ved utarbeidelsen. Verneombud eller andre tillitspresoner kan i denne forbindelse opptre som representanter for de ansatte. Arbeidstakerne og tillitsvalgte bør da på selvstendig grunnlag vurdere hvilke rutiner som må på plass for at de ansatte skal kunne si ifra om eventuelle kritikkverdige forhold.

I tredje ledd fremgår det at rutinene ikke skal begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1. Retten til å varsle er uansett ufravikelig og i henhold til forarbeidene må formålet med tredje ledd være å påminne virksomheten om at varslingsrutinene ikke kan formuleres på en slik måte at de begrense arbeidstakernes mulighet til å varsle.

Fjerde ledd angir at rutinene skal være skriftlige og inneholder en kort liste over hvilke minimumskrav som loven stiller til varslingsrutinen. Det er således ingenting i veien for å ha en mer utfyllende rutine, og rutinen må i alle tilfeller tilpasse bransjen som virksomheten opptrer i.

Fjerde ledd, bokstav a sier at varslingsrutinen skal oppfordre arbeidstakerne til å varsle om kritikkverdige forhold. For å oppfylle dette kravet kan varslingsrutinene spesifikt angi hva som anses som kritikkverdige forhold i den enkelte virksomhet og som virksomheten mener det er viktig og ønskelig at det varsles om.

I bokstav b fremgår det at varslingsrutinen også skal angi på hvilken måte arbeidstakeren skal gå frem med varslingen. Det er opp til hver enkelt virksomhet å spesifisere denne fremgangsmåten nærmere, men det bør fremgå hvem det skal varsles til og på hvilken måte det kan varsles. Dersom det finnes en ordning for anonym ordning bør dette også fremgå av rutinen.

Bokstav c presiseres at rutinen også må si noe om hva arbeidsgiver må gjøre når de mottar et varsel fra en ansatt. I tillegg må rutinene angi hvordan arbeidsgiver skal følge opp varsler. Rutinene bør også si noe om hvem i virksomheten som mottar varslingen og hvem som da har ansvaret for å følge opp varslingen.

I bestemmelsens femte ledd fremgår det at varslingsrutinene må være lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne i virksomheten. Dette kan gjøres ved at rutinene er tilgjengelig gjennom personalreglementet, på virksomhetens intranettsider eller lignende. Også innleide arbeidstakere skal ha enkel tilgang til rutinen.

Dersom virksomheter som er pliktig til å ha en varslingsrutine ikke har dette på plass, har Arbeidstilsynet myndighet til å pålegge virksomheten til å utarbeide en rutine.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater