• Hovedside>
  • Lover>
  • Ferieloven § 9: Ferieavvikling under sykdom, permisjon og arbeidskamp

Ferieloven § 9: Ferieavvikling under sykdom, permisjon og arbeidskamp

Bestemmelsen regulerer fastsettelsen av ferie når arbeidstaker enten er syk eller er i foreldrepermisjon når ferien skal avvikles. Den regulerer også ferieavvikling ved arbeidskamp. Bestemmelsen sier noe om hvilke rettigheter arbeidstakeren har i slike tilfeller.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/08/2017

Denne bestemmelsen regulerer hva man må gjøre når man er syk før ferien begynner, og hva man må gjøre hvis man blir syk i løpet av ferien. Den sier også at arbeidsgiver ikke kan legge ferie til tiden arbeidstakeren mottar foreldrepenger uten at arbeidstakeren eventuelt samtykker til dette.

Bestemmelsen lyder slik:

§ 9. Ferieavvikling under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv.

(1) (Ferieavvikling under sykdomsfravær mv)

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

(2) (Ferieavvikling under foreldrepermisjon mv.)

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15. Det samme gjelder under permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel i medhold av arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd.

Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-9 og 14-16.

Faller permisjonstid som nevnt i første ledd sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden.

På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan arbeidsgiver legge ferie til den tid da arbeidstaker har utvidet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5.

(3) (Ferieavvikling under militærtjeneste og annen plikttjeneste)

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelse i Forsvaret.

Faller plikttjeneste som nevnt i første ledd sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie hvor plikttjeneste er blitt utført.

På de vilkår som følger av §§ 6 og 7, kan arbeidsgiver legge feriefritid for ett år til tid hvor arbeidstaker utfører førstegangstjeneste i Forsvaret i henhold til lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt.

(4) (Ferieavvikling under arbeidskamp)

Under lovlig arbeidskamp (streik eller lockout) kan ferie fastsettes og kreves avviklet i samsvar med reglene i §§ 6 og7. Arbeidsgiver kan ikke endre tiden for fastsatt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp. Unnlater arbeidsgiver å utbetale feriepenger i samsvar med § 11 nr. 4, kan fastsatt ferie ikke anses som avviklet under fraværet.

(5) (Fravikelighet)

Reglene i nr. 1, 2 og 3 kan ikke til skade for arbeidstaker fravikes ved tariffavtale eller annen forhåndsavtale. Reglene i nr. 4 kan fravikes ved tariffavtale.

Ferieavvikling under sykdom

I henhold til bestemmelsens første ledd har en arbeidstaker som blir arbeidsufør før ferien har startet, rett til å kreve at ferien blir utsatt til et tidspunkt senere i ferieåret. Det er et krav om at arbeidstakeren må være helt arbeidsufør hvilket vil si at delvis sykemelding ikke gir rett til å få utsatt ferien. Videre fremgår det av bestemmelsen at arbeidstakeren må innhente legeerklæring så tidlig som mulig, og senest på siste arbeidsdag før ferien. Dersom man blir arbeidsufør før ferien starter, har man valget mellom å gjennomføre ferien tross at man er arbeidsufør, eller å utsette hele ferien. Det innebærer at dersom man velger å utsette ferien på grunn av arbeidsuførheten, men blir frisk før ferien skulle ha utløpt, må man vende tilbake til arbeidet. I et slikt tilfelle kan man altså ikke velge å ta ut ferie fra den dagen man blir frisk.

Det er imidlertid anledning til å inngå en avtale med arbeidsgiver om delvis utsettelse av ferien. Det er også anledning til å kreve delvis utsettelse av ferien dersom bestemmelsens annet ledd er oppfylt. Dette gjelder selv der man var arbeidsufør før ferien startet.

I henhold til annet ledd kan en arbeidstaker som blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ferie senere i ferieåret. Også dette sykefraværet må dokumenteres ved hjelp av en legeerklæring og deretter fremsettes umiddelbart for arbeidsgiver når man er tilbake på jobb etter ferien.

Det er viktig å bemerke seg at man kun har rett til å kreve ny ferie dersom man selv blir syk. Retten til å kreve ny ferie gjelder altså ikke der ens egne barn blir syke under ferieavviklingen.

Ferieavvikling ved foreldrepermisjon

Når man mottar foreldrepenger som fastsatt i folketrygdloven § 14-1 til § 14-15, har ikke arbeidsgiver anledning til å legge ferien til permisjonstiden uten at arbeidstaker samtykker til dette. Arbeidstakeren må altså selv ønske å legge ferie til permisjonstiden.

Hvis ferien er fastsatt før man kjenner til når permisjonstiden skal gjennomføres, vil arbeidstakeren ha mulighet til å kreve utsettelse av de feriedagene som omfattes av permisjonstiden. Arbeidstakeren må i disse tilfellene fremsette krav om å utsette disse feriedagene så tidlig som mulig slik at disse feriedagene kan avvikles innen ferieåret. Retten til å kreve utsatt ferie gjelder nemlig kun i samme ferieår, og ikke til påfølgende ferieår.

Ferieavvikling ved militærtjeneste

Det følger av ferieloven § 9 tredje ledd at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til et tidspunkt hvor man som arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller Forsvaret.

Bestemmelsen gjelder plikttjeneste som avholdes i eller for Norge. I tilfeller hvor allerede fastsatt ferie faller på samme tidspunkt som plikttjenesten, har arbeidstaker rett til å kreve ferie utsatt til senere samme ferieår. Arbeidstaker kan imidlertid inngå avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7.

Ferieavvikling under arbeidskamp

Hvis arbeidstakeren er involvert i lovlig arbeidskamp som streik og lockout, og dette faller på samme tid som ferieavvikling, vil ikke dette føre til noen endringer i ferieavviklingen. Arbeidsgiver har sånn sett ikke anledning til å endre ferien for arbeidstakeren som er involvert i arbeidskampen. Vilkårene i ferieloven §§ 6 og 7 må i så fall være oppfylt.

Forhåndsavtaler

I henhold til bestemmelsens siste ledd kan ikke bestemmelsen fravikes ved forhåndsavtaler samt individuelle eller kollektive avtaler som er til skade for arbeidstakeren. Det vil si at arbeidsgiver ikke kan innhente forhåndssamtykke fra arbeidstakeren som fører til at arbeidstakeren avtaler seg bort fra § 9.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater