Stillingsvern: Kan arbeidstaker sies opp?

En mann står utendørs og ser på telefonen sin. Foto

Stillingsvernet står sterkt i Norge. Som arbeidsgiver er det derfor viktig å være bevisst på hva stillingsvernet innebærer.

Av Lasse Groven Egeberg
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Stillingsvernet beskytter mot uberettiget oppsigelse og avskjed
 • Krav om saklig grunn ved oppsigelse fra arbeidsgiver
 • Sterkere stillingsvern ved fast enn midlertidig ansettelse
 • Våre advokater bistår med rådgivning og tvisteløsning om stillingsvern

Hva er stillingsvern?

Begrepet brukes spesielt om de reglene som beskytter arbeidstaker mot uberettiget oppsigelse og avskjed.

Det omfatter også de omstendigheter oppsigelse og avskjed må skje under, heriblant regler om oppsigelsesfrister og tvisteløsning.

I tillegg omfatter stillingsvern blant annet reglene om adgangen til midlertidig ansettelse.

Hvorfor står stillingsvernet så sterkt?

Stillingsvernet springer ut av behovet for trygghet for arbeid og inntekt. Dette behovet tillegges stor verdi i samfunnet, og kommer blant annet til uttrykk gjennom at retten til arbeid er grunnlovsfestet.

Stillingsvernet kommer direkte til uttrykk også i arbeidsmiljølovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det blant annet fremgår at loven skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Stillingsvern og oppsigelse: Hva må arbeidsgiver tenke på?

Saklig grunn

Av hensyn til stillingsvernet er det særlig viktig at du som arbeidsgiver ikke avslutter et arbeidsforhold uten å ha saklig grunn, jf. Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7.

Kravet til saklig grunn innebærer for det første at oppsigelsen ikke må være begrunnet med utenforliggende eller usaklige hensyn.

Tilstrekkelig grunn

Videre kreves at arbeidsgiveren må ha tilstrekkelig grunn til å si opp en ansatt, noe som innebærer at de forhold som påberopes må være tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne en oppsigelse.

Endelig innebærer saklighetskriteriet at arbeidsgiveren må bygge på et korrekt faktisk grunnlag.

Det sterke stillingsvernet knyttet til oppsigelser hindrer virksomhetene fra å praktisere oppsigelser på en vilkårlig måte, og fra å la arbeidstakerne bære en stor del av usikkerheten forbundet med svingninger i markedsforhold og konjunkturer.

I mange tilfeller vil imidlertid arbeidsgiver ha en saklig grunn til å gå til oppsigelse av en eller flere ansatte, for eksempel der virksomheten må nedbemanne arbeidstokken.

I de tilfeller arbeidstaker ikke utfører en tilfredsstillende jobb eller misligholder arbeidsavtalen kan det også foreligge saklig grunn til oppsigelse. I slike tilfeller må det foretas en avveining av de hensyn arbeidsgiver har til å gå til oppsigelse opp mot arbeidstakerens vern mot oppsigelse. Det har blitt fremholdt at det sterke stillingsvernet knyttet til oppsigelse medfører at det er vanskelig for virksomhetene å si opp folk som ikke innfrir forventningene fullt ut.

Hva med stillingsvern ved midlertidig ansettelse?

Et annet tilfelle hvor stillingsvernet kommer klart til uttrykk er reglene om fast og midlertidig ansettelse.

Lovens hovedregel er at en arbeidstaker skal ansettes fast og det stilles strenge vilkår til når en arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal ansettes i en midlertidig stilling.

Det er blant annet adgang til midlertidig ansettelse når arbeidets karakter tilsier det, og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften.

Dette er typisk ved sesong- eller prosjektarbeid. I tillegg kan det benyttes midlertidig ansettelse ved praksisarbeid og i vikariater.

Midlertidig ansettelse innebærer at arbeidsavtalen opphører av seg selv når ansettelsestiden er utløpt, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.

Ved fast ansettelse vil arbeidsavtalen kun utløpe ved oppsigelse. Stillingsvernet er følgelig betydelig sterkere ved fast ansettelse enn ved midlertidig ansettelse.

Trenger du juridisk bistand?

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens/avskjedens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av den ansatte
 • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater