Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister

En dame sitter forran en pc-skjerm

Vanligvis varierer oppsigelsestiden i de fleste arbeidsforhold fra en til seks måneder. Lengden av oppsigelsesfristen er avhengig av hvor viktig det er for deg som arbeidsgiver å ha en forutberegnelighet i forhold til avslutning av arbeidsforhold og nyansettelser. Hva sier loven om oppsigelsestid og oppsigelsesfrister?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
18/01/2022

Hva er oppsigelsestid?

Med “oppsigelsestid” eller “oppsigelsesfrist” menes en periode fra oppsigelsenes tidspunkt fram til fratredelsen fra stillingen. Arbeidstaker plikter å jobbe ut oppsigelsestiden, som vanligvis starter fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt.

Dersom arbeidstaker sier opp jobben med en oppsigelsesfrist på eksempelvis tre måneder i mai, begynner oppsigelsestiden å løpe 1. juni med en varighet til 31. august.

Oppsigelsen får da virkning fom. 1. september, etter utløpet av oppsigelsestiden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater svarer deg på alt du måtte lure på knyttet til oppsigelse og oppsigelsestid.

Hvor lang er en vanlig oppsigelsesperiode?

Oppsigelsestid løper fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt og varer vanligvis i én måned, dersom ikke annet er avtalt.

For en arbeidstaker som i samme virksomhet har vært ansatt i minst fem år sammenhengende når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på minst to måneder.

Arbeidstaker som har vært ansatt i minst 10 år, har en gjensidig oppsigelsestid iht. Arbeidsmiljøloven på minst tre måneder.

Eldre arbeidstakere over 50 år, som har vært ansatt i bedriften i minst 10 år sammenhengende, kan påberope seg en oppsigelsestid iht. arbeidsmiljøloven på fire måneder.

Oppsigelsestiden øker med én måned for hver gang arbeidstakeren fyller ytterligere 5 år. Dette betyr at en 60-åring med 10 års ansettelsestid har krav på minst seks måneders oppsigelsestid.

De lengre fristene som gjelder for ansatte med alder over 50 år og mer enn ti års ansettelsestid, gjelder bare ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker kreve å få gå etter tre måneder, med mindre noe annet er avtalt.

Lovens oppsigelsesfrister går foran en eventuell oppsigelsestid i arbeidsavtalen, dersom den avtalte fristen er kortere.

Hva sier arbeidsmiljøloven om oppsigelsestiden?

Oppsigelsestid er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3. Dersom ingen særskilt oppsigelsestid er avtalt, gjelder arbeidsmiljølovens hovedregel på én måned.

Arbeidsgiver må forholde seg til lovens minimumskrav. For å beskytte arbeidstaker mot dårligere vilkår, kan ikke arbeidsgiver avtale kortere oppsigelsestid enn det som er bestemt i loven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Hva skjer når arbeidstaker er syk i oppsigelsestiden?

Dersom du er/blir syk i oppsigelsestiden, påvirker dette ikke lengden av denne. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve at oppsigelsestiden forlenges som følge av sykdom.

Ferie i oppsigelsestiden?

Ved oppsigelse fra arbeidstakers side har i utgangspunktet ingen innvirkning på ferieavviklingen. Er ferien fastsatt før oppsigelsen, kan ikke arbeidsgiver endre tidspunktet for ferie uten samtykke fra arbeidstaker.

Unntaket for dette inntreffer når det oppstår situasjoner og uventede hindringer, og arbeidstakers ferie vil føre til vesentlige driftsproblemer for bedriften. Disse endringene må også drøftes med arbeidstaker på forhånd.

Ved oppsigelse fra arbeidsgivers side kan arbeidsgiver kun kreve at ferien legges i oppsigelsesperioden dersom denne er tre måneder eller lengre.

I tillegg kan ikke arbeidsgiver flytte en ferie som allerede er fastsatt i denne perioden.

Et annet spørsmål er om arbeidstakeren selv kan kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden.

Ferieloven bestemmer at dersom oppsigelsestiden er sammenfallende med ferieperioden, og det ikke er tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden (1. juni – 30. september), kan arbeidstakeren kreve å avvikle ferien i oppsigelsestiden.

Dette gjelder også dersom arbeidstakeren har ferie til gode som han ikke vil få avviklet i ferieåret med mindre ferien legges til oppsigelsestiden.

Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges i hovedferieperioden.

For øvrig har du som arbeidsgiver og arbeidstaker en utstrakt adgang til å inngå avtale om at ferien skal legges helt eller delvis til oppsigelsestiden. En slik avtale er imidlertid bare gyldig når den inngås etter at oppsigelsen er gitt.

Av bevismessige hensyn bør slike avtaler være skriftlige.

Kortere oppsigelsestid: avkorting av oppsigelsesfrister

Det er ikke anledning til å avtale kortere oppsigelsestid enn én måned, før oppsigelsen er gitt. Ved én måned oppsigelsestid skal denne regnes fra den 1. i måneden etter oppsigelsen ble mottatt.

Obs!

Denne begrensningen gjelder ikke for ansatte i prøvetid, permitterte ansatte og ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, jf. nedenfor. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan det likevel inngås avtale om kortere oppsigelsestid dersom dette blir gjort mellom bedriften og de tillitsvalgte. For ansatte med lang ansettelsestid eller høy alder gjelder særlige minimumskrav til oppsigelsestidens lengde.

Det er full anledning til å avtale at oppsigelsesfristen skal være kortere ved egenoppsigelse fra arbeidstaker enn oppsigelse fra arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale det motsatte, slik at arbeidstaker er bundet lenger til arbeidsplassen ved egenoppsigelse enn ved oppsigelse fra arbeidsgiver.

Etter at oppsigelsen er gitt og mottatt kan partene fritt avtale en kortere eller lengre oppsigelsestid enn det som følger av lov eller avtale. Av hensyn til å unngå senere konflikt, vil det lønne seg å gjøre en slik avtale skriftlig.

Prøvetid og oppsigelsesfristen

Med mindre noe annet er avtalt gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager for ansatte i prøvetid.

14-dagersfristen gjelder fra den dagen oppsigelsen ble mottatt. Den korte oppsigelsesfristen kommer av at arbeidstaker som er i prøvetiden har et noe svakere stillingsvern enn etter prøvetidens utløp.

Når du som arbeidsgiver sier opp arbeidstaker i prøvetid, vil det som oftest være ønskelig at oppsigelsesfristen er kort. Dette fordi oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden normalt er begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, se arbeidsmiljøloven § 15-6.

Dersom arbeidstakeren ikke klarer å tilpasse seg arbeidet eller er upålitelig, har du liten nytte av at vedkommende er på jobb.

Oppsigelsestid i fødselspermisjon eller pappapermisjon

Foreligger det saklig grunnlag for oppsigelse av en arbeidstaker, og denne mottar oppsigelsen i svangerskaps-, fødsels-, eller pappapermisjon begynner oppsigelsesfristen først å løpe etter at permisjonen er utløpt.

Oppsigelsestid og permittering

Permitterte ansatte kan si opp sin egen stilling med 14 dagers varsel. Også denne oppsigelsesfristen gjelder fra dagen oppsigelsen ble mottatt. For oppsigelse fra arbeidsgivers side, gjelder oppsigelsestid i henhold til avtale eller loven for øvrig.

Den kortere oppsigelsestiden ved permittering gjelder kun i de tilfeller hvor arbeidstaker ikke mottar lønn fra arbeidsgiver. En arbeidstaker som mottar vederlag fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden - de første 16 dagene av permitteringen - kan således ikke påberope seg den kortere fristen. Det samme må også gjelde i de tilfeller hvor arbeidstaker er tatt tilbake i arbeid eller arbeidsgivers lønnsplikt på annet grunnlag er gjeninntrådt.

I arbeidsforhold regulert av Hovedavtalen, følger det av avtalens § 8-6 at arbeidstaker etter tre måneders permittering kan fratre uten oppsigelsestid.

Dersom arbeidstaker sies opp ved at det ved ulykke, naturhendelse eller andre uforutsette hendelser er nødvendig helt eller delvis å innstille driften, kan oppsigelsestiden settes ned til 14 dager regnet fra hendelsen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med veiledning knyttet til utvelgelsesprosessen ved nedbemanning, og videre oppsigelsesprosess.

Oppsigelsestid i vikariat

Et vikariat og andre midlertidige ansettelsesforhold løper i utgangspunktet ut uten oppsigelse ved utløpet av den ansettelsesperioden som er avtalt.

Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har likevel krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet, jf arbeidsmiljølovens § 14-9 (4).

Dersom det er behov for å si opp stillingen på et tidligere tidspunkt, enten på grunn av nedbemanning eller forhold på den ansattes side, eller at den ansatte selv ønsker å si opp stillingen, gjelder de samme reglene for oppsigelsestidens lengde som alminnelige faste ansettelsesforhold, slik det er beskrevet ovenfor.

Oppsigelsesfrister for statsansatte tjenestemenn

For statsansatte tjenestemenn følger særskilte oppsigelsesfrister av statsansetteloven § 22.

Den alminnelige oppsigelsesfristen for tjenestemenn er en måned ved oppsigelse før ett års ansettelse. Oppsigelsesfristen på en måned gjelder også i prøvetiden.

Ved mer enn ett års ansettelse er oppsigelsesfristen tre måneder.

Etter to års ansettelse gjelder en oppsigelsesfrist på seks måneder.

Oppsigelsesfristen på seks måneder gjelder imidlertid kun ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker kreve å få gå etter tre måneder, jf § 22 (2).

Oppsigelsestid uten kontrakt?

Det er obligatorisk med arbeidskontrakt for alle ansettelsesforhold.

Dersom det mot formodning ikke foreligger kontrakt og det heller ikke er avtalt noen oppsigelsestid, gjelder lovens minimumsregler som beskrevet ovenfor. I de aller fleste tilfeller innebærer det en måneds oppsigelsestid.

Dersom det ikke foreligger kontrakt, kan det imidlertid være uklart hva slags ansettelsesforhold som er avtalt.

Det kan for eksempel være uenighet om det kun er avtalt et midlertidig ansettelsesforhold som er utløpt, eller en fast varig ansettelse. I slike tilfeller vil arbeidsgiver som oftest måtte bære risikoen for den usikkerhet som er oppstått, slik at spørsmålet avgjøres i disfavør arbeidsgiver, og det legges til grunn en fast ansettelse med minst en måneds oppsigelsestid.

Det er derfor viktig for arbeidsgiver å sikre at det foreligger en arbeidsavtale som oppfyller lovens krav i alle ansettelsesforhold.

Trenger du juridisk bistand?

Er du arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Er du arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater