Arbeidsgivers sjekkliste ved omorganisering og nedbemanning

I forbindelse med nedbemanning eller omorgansiering i bedriften, kan det for arbeidsgiver være greit å ha en liten sjekkliste for hånden for å sikre korrekt og god saksbehandling.

Av Marte Nesje
26/08/2020

Sjekkliste ved omorganisering

 • Foreligger det en formell beslutning i bedriften om å omorganisere/ nedbemanne?
 • Har bedriften tilstrekkelig med dokumentasjon for at det er behov for omorganisering/ nedbemanning?
 • Er det utarbeidet tidsplan?
 • Kan omorganisering/ nedbemanning foretas uten bruk av permittering/ oppsigelser?
 • Kan behovet for omorganisering ivaretas gjennom bruk av arbeidsgivers styringsrett?
 • Finnes andre passende stillinger som berørte kan tilbys?
 • Skal arbeidstakere sier opp eller permitteres?
 • Er det etablert kriterier for hvordan ev. overtallige skal velges ut?
 • Er de ansatte informert? Herunder gjennom de tillitsvalgte?
 • Skal 10 eller flere arbeidstakere sies opp? (Masseoppsigelser).
 • Har bedriften hatt drøftelser med de tillitsvalgte?
 • Er tillitsvalgte og NAV gitt alle relevante opplysninger, herunder:
 • Grunnene til eventuelle oppsigelser?
 • Antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt?
 • Hvilke arbeidsgrupper de tilhører?
 • Antall arbeidstakere som normalt er ansatt?
 • Hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt?
 • Over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt?
 • Forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp?
 • Forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag?
 • Har bedriften gjennomført individuelle drøftelser med arbeidstakerne som berøres?
 • Er oppsigelses- eller permitteringsbrevene korrekt utformet?

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater