Begjæring om fratreden etter oppsigelse

En mann sitter og ser på et dokument. Foto

Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at en arbeidstaker ved oppsigelse i utgangspunktet har rett til å fortsette i stillingen dersom søksmål er reist innen de frister som følger av arbeidsmiljøloven (aml.) § 17-4. Dette innebærer at den ansatte vil kunne fortsette i stillingen ut over oppsigelsestiden, og du som arbeidsgiver har ikke anledning til å utestenge arbeidstakeren fra arbeidsplassen. Det finnes imidlertid unntak til denne hovedregelen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/04/2021

Hva betyr begjæring om fratreden?

For de tilfeller hvor ordningen om retten til å fortsette i stillingen vil være urimelig kan du som arbeidsgiver be retten avgjøre at den ansatte skal fratre under sakens behandling for domstolene, jamfør aml § 15-11 (2) andre punktum.

En slik begjæring om fratreden betyr at ansettelsesforholdet opphører under sakens behandling for domstolene.

Hovedregelen: Dette innebærer retten til å fortsette i stillingen

Ved spørsmål om sakligheten av en oppsigelse, vil det ofte være viktig for arbeidstaker å få fortsette i stillingen så lenge saken er under behandling. Arbeidstaker er på denne bakgrunn gitt rett til å fortsette i stillingen i arbeidsmiljøloven § 15-11 første ledd.

I utgangspunktet innebærer dette at arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår.

Arbeidstaker har også rett til å fortsette i stillingen dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger, og det blir tatt ut søksmål. Det forutsetter midlertid at det varsles om dette innen utgangen av søksmålsfristen på åtte uker, og utgangen av oppsigelsestiden.

I forbindelse med forhandlinger som i tid strekker seg lenger enn oppsigelsestiden, er det derfor viktig å være oppmerksom på at slikt varsel fra arbeidstaker må gis før forhandlingene er avsluttet. Dette gjelder selv om søksmålsfristen på åtte uker ikke har begynt å løpe ennå.

Unntaket: Når kan du begjære fratreden etter oppsigelse?

For at du som arbeidsgiver skal få medhold i en begjæring om fratreden mådetvære urimelig for deg som arbeidsgiver at arbeidsforholdet fortsetter.

Ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold, vil utgangspunktet være at arbeidsgivers krav om fratreden i alminnelighet skal tas til følge når oppsigelsen skyldes forgåelser fra arbeidstakerens side, og forgåelsene er såpass alvorlig at arbeidsgivers krav om fratreden burde tas til følge.

Når er det urimelig å fortsette arbeidsforholdet?

Vurderingen av om en fortsettelse av arbeidsforholdet vil være urimelig, må gjøres konkret med utgangspunkt i forgåelsen fra arbeidstakers side. Det må likevel tas hensyn til hvilken konsekvens fratreden vil ha for hver av partene, slik at sterke grunner på arbeidstakers side, til en viss grad vil kunne veie opp for eventuelle feil eller forgåelser denne har begått.

I henhold til rettspraksis er også oppsigelsessakens sannsynlige utfall et sentralt moment. Arbeidsgiver vil derfor ha lettere for å nå gjennom med et krav om fratreden dersom oppsigelsesgrunnlaget er godt dokumentert.

Det vil i utgangspunktet være enklere å få medhold i en begjæring om fratreden dersom det er snakk om en ledende ansatt. Dette kommer av at det kan få alvorligere konsekvenser for bedriften at en slik ansatt får fortsette i stillingen.

Ved oppsigelse grunnet i bedriftens forhold, ved nedbemanning eller liknende, vil terskelen for hva som anses urimelig for arbeidsgiver være høyere enn ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers egne forhold.

Hva skjer når arbeidstaker blir urettmessig utestengt?

En arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen, har på visse vilkår, og med hjelp fra domstolen, rett til å gjeninntre i stillingen. Det må imidlertid sondres mellom tilfellet der oppsigelsestiden eller arbeidsavtalen har utløpt og det tilfellet at arbeidsavtalens ikke har løpt ut.

Gjeninntreden når oppsigelsesfristen har utløpt

Retten kan bestemme at arbeidstaker har rett til å gjeninntre i stillingen etter oppsigelsesfristens utløp dersom arbeidstaker har bedt om det innen fire uker etter utestengingen, jamfør. aml. § 15-11 (5). Krav om slik gjeninntreden må fremsettes overfor retten. Det er ikke tilstrekkelig å fremsette kravet overfor arbeidsgiver. Fristen på fire uker er absolutt.

Gjeninntreden mens arbeidsforholdet består

Det kan tenkes ulike årsaker til at arbeidstaker blir utestengt mens arbeidsforholdet består. Et typisk tilfelle kan være at arbeidstaker og du som arbeidsgiver er uenige om oppsigelsestidens lengde.

Arbeidsmiljøloven gir ikke hjemmel for gjeninntreden i et slikt tilfelle, men har kan arbeidstakeren søke hjelp i tvangsfullbyrdelseslovens regler. Det må da fremmes krav om midlertidig forføyning med hjemmel i tvisteloven kapittel 15.

Advokat ved begjæring om fratreden?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Bistand med begjæring av fratreden etter oppsigelse
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Bistand med gjeninntreden etter oppsigelse
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater