Drøftelsesmøte for ansatt – tips og råd

To personer prater sammen. Foto

Å få innkalling til drøftelsesmøte kan for mange oppleves som ganske ubehagelig. I denne artikkelen gir vi deg en sjekkliste på hva det er viktig å huske på til drøftelsesmøtet slik at du kan stille forberedt og få de svarende du trenger.

Av Lasse Groven Egeberg
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Forbered deg godt og skriv ned spørsmål du har til møtet
 • Det kan være nyttig å ha med seg en rådgiver
 • Det er viktig å møte opp da fravær kan medføre at din side ikke blir hørt
 • Be om protokoll fra møtet
 • Du har mulighet til å komme med merknader til protokollen
 • Lytt godt og still evt. kritiske spørsmål du har til oppsigelsesgrunnlaget

Hva er et drøftelsesmøte?

Et drøftelsesmøte er et møte mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som vurderes oppsagt. Kravet til drøftelsesmøte følger av arbeidsmiljøloven § 15-1. Der står det følgende:

«Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes».

Formålet med drøftelsesmøtet er å sørge for at arbeidsgiver har de nødvendige opplysninger som trengs før det treffes en beslutning om oppsigelse. Det må ses i lys av arbeidstakers stillingsvern. Det følger nemlig av arbeidsmiljøloven § 15-7 at det kreves saklig grunn for at oppsigelse skal være lovlig.

Kravet til saklig grunn innebærer at arbeidsgiver må bygge sin vurdering på et riktig, fyllestgjørende og relevant faktisk grunnlag. Det skal ikke foretas usaklige eller utenforliggende hensyn og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner for at oppsigelse er nødvendig. Oppsigelse kan enten være begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens forhold (omorganisering/nedbemanning).

I drøftelsesmøtet vil du som arbeidstaker få mulighet til å stille spørsmål rundt grunnlaget for oppsigelse, fortelle hvordan en oppsigelse vil ramme deg og oppklare eventuelle misforståelser. Du har rett til å ha med deg advokat eller en annen rådgiver på drøftelsesmøtet.

Dette må du som arbeidstaker huske på

Hvilke tips man skal gi før du som arbeidstaker går inn i et drøftelsesmøte vil i stor grad avhenge av de konkrete forhold. Det kan derfor være lurt å snakke med en rådgiver eller en venn for råd. Her gis det likevel noen generelle tips som vil gjelde i de fleste tilfeller.

Les mer om: Drøftelsesmøte – tips og råd for arbeidsgiver

 • Forberedelser: Mange arbeidstakere som blir innkalt til drøftelsesmøte opplever det som stressende. Da kan det være lett å glemme det man hadde planlagt å si. Vi anbefaler derfor at du skriver ned det du ønsker å ta opp. Drøftelsesmøtet er din mulighet til å få svar på det du lurer på og fortelle din side av saken. Gode forberedelser er derfor viktig. Dersom du ikke har nok informasjon om bakgrunnen for at det vurderes oppsigelse, kan du be om dette i forkant av drøftelsesmøtet.
 • Rådgiver: Du har rett til å ta med deg en rådgiver på drøftelsesmøtet. Det kan være en advokat, tillitsvalgt eller en annen du føler deg trygg på.
 • Oppmøte: Drøftinger er bare pålagt så langt det er praktisk mulig. Det innebærer at dersom du velger å ikke møte, kan arbeidsgiver fatte beslutning om oppsigelse uten å diskutert saken med deg i forkant. Det gjelder også om du er sykemeldt. Derfor er det utrolig viktig at du møter selv om det er frivillig. Er det vanskelig for deg å møte kan du be om at møtet holdes digitalt. Om du ikke har mulighet den oppsatte datoen, kan du spørre om utsettelse.
 • Protokoll: Det kan være gunstig at det føres protokoll slik at det ikke er tvil om hva som ble ytret på møtet. Dersom arbeidsgiver påtar seg ansvaret for å føre protokoll, har du mulighet til å komme med merknader til protokollen før signering. I merknadene bør du få frem din side av saken og hvilke argumenter du har for at en oppsigelse ikke vil være lovlig i ditt tilfelle.
 • Oppsigelsesgrunnlag: Under drøftelsesmøtet er det viktig å diskutere bakgrunnen for at arbeidsgiver vurderer oppsigelse. Skyldes det for eksempel dårlig økonomi i selskapet, kan det være grunn til å stille spørsmål rundt arbeidsgivers behov for nedbemanning. Det kan også være lurt å stille spørsmål rundt hvordan arbeidsgiver har vurdert utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier, og om de har annet passende arbeid å tilby. Er du kalt inn til drøftelsesmøte på bakgrunn av egne forhold, kan det være grunn til å avklare de faktiske forhold og eventuelt stille spørsmål om andre tiltak enn oppsigelse vil være tilstrekkelig.

Hva gjør våre advokater for deg?

For bistår deg som arbeidstaker med:

 • Vurdering av arbeidsgivers grunnlag for oppsigelse
 • Forberedelse før drøftelsesmøtet
 • Deltakelse i drøftelsesmøtet
 • Vurdering av oppsielse
 • Forhandlinger eller søksmål dersom oppsigelsen vurderes ikke å ha saklig grunnlag

bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater