Drøftelsesmøte / drøftingsmøte - Dette bør du vite [Gratis mal]

En mann sitter på et kontor. Foto

Hvis en arbeidsgiver ønsker å meddele én eller flere arbeidstakere oppsigelse, er det viktig å følge saksbehandlingsreglene. En viktig del av saksbehandlingen er arbeidsmiljøloven § 15-1 om drøftelsesmøte.

Av Lasse Groven Egeberg
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Krav om drøftelsesmøte før oppsigelse
 • Formålet er å sikre veloverveid beslutning på korrekt grunnlag
 • Innkallingen til drøftelsesmøte bør skje skriftlig
 • Arbeidstaker skal få mulighet til å uttale seg før evt. oppsigelse
 • Vi bistår gjennom hele prosessen

Hva er et drøftelsesmøte / drøftingsmøte?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver skal drøfte en mulig oppsigelse med den aktuelle ansatte før endelig beslutning blir fattet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til oppsigelse og drøftelsesmøte.

Hva er formålet med drøftelsesmøtet?

Formålet med drøftelsesmøtet er å bidra til at en beslutning om oppsigelse, avskjed eller suspensjon er truffet på et veloverveid, fullstendig og riktig faktisk grunnlag.

For å oppnå dette formålet er det viktig at du som arbeidsgiver også får høre arbeidstakerens synspunkt på grunnlaget for hvorfor du vurderer oppsigelse. I drøftelsesmøtet får både du som arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser eller feil.

Det er viktig at du ikke konkluderer med om det skal gis en oppsigelse eller ikke i selve drøftelsesmøtet. Endelig beslutning skal først fattes etter at drøftelsesmøtet er gjennomført og du har hatt mulighet til å vurdere arbeidstakerens synspunkter.

Vi bistår deg gjennom hele prosessen med drøftelsesmøte.


Snakk med oss

Hvordan innkalle til drøftelsesmøte?

Arbeidsmiljøloven oppstiller ikke noe særskilte formkrav til hvordan innkallingen skal eller bør se ut. Vi anbefaler likevel at innkallingen skjer skriftlig Det er viktig at arbeidstakeren blir gjort oppmerksom på at innkallingen gjelder et drøftelsesmøte og at du som arbeidsgiver vurderer oppsigelse av den ansatte.

Innkallingen bør gis i rimelig tid og det bør fremgå at arbeidstaker har anledning til å ta med seg en tillitsvalgt eller annen rådgiver i møtet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater er din tillitsvalgt og rådgir deg i møte.

Merk at kravet til drøftelsesmøte gjelder uavhengig av arbeidsgivers grunnlag for oppsigelse. Det gjelder altså uavhengig om du vurderer oppsigelse i- og etter prøvetiden, avskjed eller suspensjon av arbeidstakeren.

Arbeidstaker plikter ikke å delta eller å gjennomføre møtet. Drøftinger er bare pålagt så langt det er praktisk mulig. Det betyr at dersom arbeidstaker ikke ønsker å møte, kan du som arbeidsgiver foreta beslutning om oppsigelse uten å ha hørt arbeidstakerens synspunkter. Det samme gjelder hvis drøftingen ikke kan oppnås fordi arbeidsgiveren ikke oppnår kontakt etter henvendelse til den adresse som arbeidstaker har oppgitt.

Gjennomføringen av drøftelsesmøte – Våre tips

I drøftelsesmøtet er du som arbeidsgiver og arbeidstaker til stede. I tillegg kan begge parter ha med seg en rådgiver i møtet, for eksempel advokat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi oppererer som rådgiver for deg enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Å ha med en rådgiver er frivillig, både for arbeidstaker og deg som arbeidsgiver. Det er ikke arbeidsgivers oppgave å innkalle den tillitsvalgte etter eget initiativ. Det kan for eksempel være at arbeidstakeren ikke ønsker at noen andre skal få innsyn i oppsigelses-, avskjeds- eller suspensjonsgrunnlaget.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 skal følgende forhold drøftes i møtet:

 • Grunnlaget for hvorfor arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller avskjed.
 • Eventuell utvelgelse mellom flere ansatte (gjelder ved nedbemanning og omorganisering).

Det er viktig at arbeidstakeren får anledning til å komme med sine synspunkter til arbeidsgivers vurderinger.

Arbeidstakeren bør også oppfordres til å fortelle om særlige forhold som gjør at en oppsigelse, avskjed eller suspensjon vil kunne ramme unormalt hardt. Det kan for eksempel være forsørgelsesbyrde, sykdom eller lignende.

Det er ingen plikt å skrive noe referat fra drøftelsesmøtet. Vi anbefaler likevel at det blir gjort, slik at partene senere kan dokumentere at møtet faktisk er gjennomført og hva som ble drøftet.

Hva bør protokollen for drøftelsesmøte inneholde?

Som arbeidsgiver har du ingen lovpålagt plikt til å skrive et referat eller protokoll etter drøftelsesmøte er avholdt.

Vi anbefaler likevel at du gjør det, av hensyn til senere dokumentasjon dersom arbeidstaker bestrider oppsigelsen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å skrive referat eller protokoll etter drøftelsesmøte.

Referatet bør inneholde følgende punkter:

 • Overskrift: "Referat fra drøftelsesmøte".
 • Angivelse av at det dreier seg om et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.
 • Dato og sted for møtet.
 • Hvilke personer som er til stede (arbeidstaker, representant fra arbeidsgiver og deres rådgivere).
 • At arbeidsgiver viste til den skriftlige innkallingen.
 • Bakgrunnen/omstendighetene for at oppsigelse vurdere.
 • Arbeidstakers bemerkninger.
 • Partenes- og deres rådgiveres underskrifter.

Drøftelsesmøte når arbeidstaker er sykemeldt?

Selv om en arbeidstaker er sykemeldt kan det være du som arbeidsgiver har behov for å innkalle vedkommende til et drøftelsesmøte. Det kan for eksempel være aktuelt ved vurdering av oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, typisk ved omorganisering eller nedbemanning.

Selv om arbeidstaker er sykemeldt må du innkalle til drøftelsesmøte. Er det ikke mulig for arbeidstaker å komme til et møte, kan drøftelsesmøtet også gjennomføres på telefon eller Skype.

Dersom arbeidstaker ikke vil møte til et drøftelsesmøte og du har gjort det som med rimelighet kan forventes for å få i stand et møte, kan du gi oppsigelse uten at drøftelsesmøtet er gjennomført.

Din bedrift: Gjelder arbeidsmiljøloven ved oppsigelse av ansatt?

Etter et det er avholdt drøftelsesmøte gjenstår vurderingen om du som arbeidsgiver skal si opp den ansatte.

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere, herunder private, kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

For statsansatte gjelder bestemmelsene i tjenestemannsloven og for sjømenn og fiskere gjelder reglene i skipsarbeiderloven.

Hva står i arbeidsmiljøloven om oppsigelse?

I arbeidsmiljøloven oppstilles reglene for hvilke oppsigelsesfrister som gjelder for både deg som arbeidsgiver og arbeidstaker, hvilke saksbehandlingsregler du må følge før en oppsigelse fattes og hvilke formkrav en oppsigelse må ha.

Videre bestemmes de lovlige begrunnelser du kan benytte for å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som er i prøvetiden. For oppsigelse av arbeidstaker som er utenfor prøvetiden finner vi kjernebestemmelsen om at arbeidsgiver må ha en saklig grunn.

Endelig oppstilles hvilke rettigheter en arbeidstaker har etter at oppsigelse er meddelt, hvilke frister som gjelder dersom arbeidstaker ønsker forhandlinger eller å gå til søksmål og regler for arbeidstakers krav på erstatning dersom det foreligger en usaklig oppsigelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom arbeidsmiljøloven slik at du blir klar over dine rettigheter.

Drøftelsesmøte mal - Last ned!

Trenger du hjelp? Vi bistår deg ved drøftelsesmøter

Er du arbeidsgiver? Vi bistår deg med:

 • Vi gjør en vurdering av grunnlaget for mulig oppsigelse.
 • Du får hjelp med innkalling til drøftelsesmøte.
 • Du får hjelp med forberedelse før drøftelsesmøtet.
 • Du får hjelp med gjennomføring av drøftelsesmøte.
 • Du får hjelp med å skrive protokoll etter drøftelsesmøtet.
 • Du får bistand med vurdering etter drøftelsesmøtet, herunder om oppsigelse skal gis eller ikke.
 • Du får hjelp med å utforme oppsigelsen, slik at den er formriktig.
 • Du få bistand ved eventuelle forhandlinger eller søksmål dersom oppsigelse blir bestridt av arbeidstaker.

Er du arbeidstaker? Vi bistår deg med:

 • Vi gjøre en vurdering av arbeidsgivers grunnlag for oppsigelse.
 • Du får hjelp med forberedelse før drøftelsesmøtet.
 • Du får hjelp med deltakelse i drøftelsesmøtet.
 • Vi gjør en vurdering av oppsielsen.
 • Du får bistand i forhandlinger eller søksmål dersom oppsigelsen vurderes ikke å ha saklig grunnlag.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater