Oppsigelse av ansatte som skulker

ARB Skulking

Når du som arbeidsgiver opplever at ansatte ikke møter på jobb som avtalt, eller kommer sent og går tidlig. kan det bli en utfordring for å planlegge og organisere arbeid som bedriften har forpliktet seg til å utføre. Kanskje går det utover kunder, i form av kontraktsbrudd Hva kan du som arbeidsgiver gjør i slike situasjoner?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/05/2021

Hva menes med skulking?

Når man tenker på skulking, tenker man gjerne på et uberettiget og tilsiktet fravær.

Kan du si opp en ansatt med uberettiget fravær?

Det er helt på det rene at ansatte som skulker jobben, etter omstendighetene, kan sies opp. Imidlertid må hvert enkelt tilfelle vurderes konkret. Vurderingstemaet er om fraværet er å anse som saklig grunn for oppsigelse i hvert enkelt tilfelle i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7.

Dersom den ansattes manglende oppmøte på jobben eller overholdelse av arbeidstiden skyldes slik form for fravær, vil den ansatte i alminnelighet kunne sies opp. Imidlertid vil neppe ett enkeltfravær være tilstrekkelig.Dette er for så vidt rimelig fordi det gjerne er de gjentatte og lange fravær som skaper problemer for deg som arbeidsgiver (og kollegaer).

Ved vurderingen må det derfor legges vekt på fraværets lengde, om den manglende overholdelse av arbeidstiden gjentar seg og om den skjer til tross for at den ansatte er kjent med at slik manglende overholdelse vil få negative konsekvenser for bedriften og andre ansatte. Det siste kan bero på om den ansatte har fått advarsel for tidligere fravær.

Hva kan du gjøre ved fravær som skyldes forhold utenfor arbeidstakers kontroll?

Hvis den ansattes fravær skyldes forhold utenfor hans kontroll, vil fraværet sjelden utgjøre en saklig grunn til oppsigelse. Forhold utenfor den ansattes kontroll kan for eksempel:

 • være problemer knyttet til omsorg for små barn,
 • trafikale problemer (unormal kø, bussen blir innstilt eller er forsinket, osv) eller
 • andre uventede hendelser.

Fravær som skyldes forhold utenfor arbeidstakerens kontroll kan for så vidt være uberettiget, men det er ikke tilsiktet. Slike fravær kan også utgjøre et like stort problem for arbeidsgiver og bedriften som de uberettigede og tilsiktede fraværene, men her må hensynet til den ansatte og hans situasjon veie tyngre.

Imidlertid påligger det arbeidstakeren et ansvar i slike situasjoner: Han må gjøre det som er mulig for å begrense fraværet og han må varsle arbeidsgiveren så snart det lar seg gjøre. Dette slik at ulempene som følger av fraværet kan forebygges i den grad det er mulig.

Trenger du juridisk bistand?

Vurderes oppsigelse er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. 

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:   

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse av den ansatte   
 • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling   
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter   
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker   
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå  

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:   

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag   
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter   
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver   
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå   

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater