Oppsigelse av ansatte som drikker

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder

Som arbeidsgiver er det ikke uvanlig å oppleve å ha ansatte med overdreven alkohol- eller rusmisbruk. Dersom rusmisbruket er omfattende, vil dette først og fremst være et problem for den enkelte og dennes familie og venner. Dersom den ansatte møter ruset på jobb, eller til og med ruser seg på jobb, så blir problemet også en del av arbeidshverdagen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/03/2021

Hva sier reglene om alkohol og jobb?

Det finnes ingen generelle, skrevne regler som forbyr arbeidstakere i alminnelighet å drikke alkohol eller ruse seg.

For visse arbeidstakergrupper, slik som for eksempel helsepersonell og bestemte ansatte i luftfarten, finnes imidlertid særskilte regler om pliktmessig avhold. Arbeidstakere som omfattes av slike regler må selvsagt respektere disse.

Imidlertid vil det i mange tilfeller være bestemt i arbeidsreglementet at arbeidstaker ikke skal møte på jobb under påvirkning av rusmidler eller bruke rusmidler på jobb. Slike bestemmelser kan også være inntatt i selve arbeidsavtalen og i begge tilfeller er arbeidstakeren forpliktet til å følge bestemmelsene.

Samtidig er det nok slik at det i Norge må anses å foreligge en alminnelig forutsetning for arbeidsforholdet at arbeidstakere ikke har lov til å være ruset på jobb i den grad rusen kan føre til nedsatt arbeidsevne, arbeidsuførhet eller reaksjoner fra medarbeidere, kunder eller samarbeidspartnere.

Denne alminnelige forutsetningen setter således ikke bare grenser for alkoholbruk i arbeidstiden, men også i fritiden.

Også den som er fyllesyk (bakfull) kan ha nedsatt arbeidsevne og menneskene rundt deg vil ofte merke at du er fyllesyk.

Utover dette kommer at det finnes flere lovbestemmelser som gjør bruk av narkotika straffbart. Det samme gjelder dopingmidler.

Imidlertid må det gjøres et skille mellom ulovlige narkotiske stoffer og legalt foreskrevne legemidler (medisiner). Medisiner er naturligvis fult ut lovlig å bruke i seg selv; et annet spørsmål er om de kan brukes i jobbsammenheng dersom de gjør arbeidstakeren ruset.

Rusmisbruk: Saklig grunn til oppsigelse?

Oppsigelse eller avskjed?


Hvis en ansatt møter beruset på jobben, vil dette normalt anses som oppsigelsesgrunn.

Dersom arbeidstaker gjentatte ganger møter beruset, vil det til og med kunne være avskjedsgrunn.

Imidlertid må det her, som ellers, foretas en konkret og individuell vurdering. Spørsmålet er om beruselsen kan anses som saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

Det må herunder foretas en vurdering av rimeligheten av at arbeidsforholdet bringes til opphør, og det er under denne vurderingen viktig å huske på at alkoholbruken kan være et utslag av livskrise eller sykdom.

Dersom alkoholbruken er et utslag av slike omstendigheter, kan det fremstå som urimelig hardt å gå til oppsigelse uten at den ansatte er meddelt en advarsel først.

For øvrig kan det nevnes av narkotikamisbruk ikke bare historisk og kulturelt sett står i en annen stilling enn alkoholmisbruk og medisinbruk, men også rettslig.

Bruk av narkotika som har sammenheng med arbeidsforhold vil derfor gjennomgående bedømmes strengere enn overdreven alkohol- og medisinbruk. Dette selv om den påvirkningsgraden er den samme.

Gjelder alkoholisme som sykdom?

Trygderetten har i en avgjørelse (ankesak 595/75) klassifisert alkoholisme som en sykdom.

Idet spørsmålet var knyttet til trygderettslige problemstillinger, og ikke direkte til arbeidsrettslige, kan man nok ikke gå lenger enn å si at Trygderettens klassifisering kun gjelder i trygderettslig forstand.

Likevel vil nok alkoholisme etter omstendighetene kunne anses som en sykdom også i arbeidsrettslig forstand.

Isåfall vil den som blir arbeidsufør på grunn av alkoholisme, eller i det minste fordi alkoholismen fører til annen sykdom som gjør arbeidstakeren arbeidsufør, være beskyttet av oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven § 15-8.

Bestemmelsen sier blant annet at en arbeidstaker som er borte fra arbeidet på grunn av sykdom ikke av den grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Oppsigelse kan unngås ved bruk av AKAN-tiltak

At alkoholisme kan oppfattes som sykdom også i arbeidsrettslig forstand, kommer for øvrig til uttrykk ved den såkalte AKAN-ordningen (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani).

Høyesterett har lagt til grunn at dersom en arbeidsgiver er bundet til AKAN-retningslinjene gjennom arbeidsavtalen, så er det bare i de særlig alvorlige tilfellene at arbeidsgiver kan si opp den ansatte uten å følge prosedyren som følger av retningslinjene.

AKAN kan derfor bidra til å "benåde" en arbeidstaker, men det forutsetter at arbeidstakeren aktivt søker hjelp for sitt misbruk.

Ved bruk av bedriftslegen kan et behandlingsopplegg iverksettes. Fører ikke dette frem, kan oppsigelse eller avskjed benyttes.

Få kvalifisert advokatbistand

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av misbruk av alkohol eller narkotika, er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted.

I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering av oppsigelsens/avskjedens grunnlag
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av den ansatte
  • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater