Oppsigelse ved trakassering og samarbeidsproblemer

En person noterer i en notatblokk. Foto

Arbeidstakere som ikke kan samarbeide med hverandre eller med deg som arbeidsgiver, kan medføre store utfordringer. Enda større er problemet hvis samarbeidsproblemene er et utslag av ren trakassering. Hvordan skal du som arbeidsgiver forholde deg til slike problemer på arbeidsplassen?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/03/2021

Oppsigelse på grunn av samarbeidsproblemer

Samarbeidsproblemer kan utgjøre saklig grunn til oppsigelse, enten det dreier seg om samarbeidet mellom ansatte eller mellom ansatte og deg som arbeidsgiver.

Imidlertid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, slik det alltid må når du som arbeidsgiver vurderer å si opp ansatte.

Utgangspunktet for vurderingen er arbeidsmiljøloven § 15-7 som fastslår at en oppsigelse må være saklig begrunnet.

Viktige momenter i vurderingen er selve graden av samarbeidsproblemene og om det finnes en mulighet for å løse disse uten å bringe ansettelsesforholdet til opphør.

Som arbeidsgiver er det viktig at du forsøker å avklare problemene og eventuelt forsøker å finne en løsning dersom det er mulig før du meddeler oppsigelse.

Høyesterett har flere ganger akseptert oppsigelser på grunn av samarbeidsvansker. Som eksempel kan nevnes en sak hvor en adjunkt i den videregående skole hadde utvist en grovt krenkende adferd overfor sine kolleger og sjefer.

Adjunkten hadde kommet med nedsettende karakteristikker av skoleledelsen, skapt motsetningsforhold, og bygget allianser for å undergrave ledelsesposisjoner og for å hindre en kollegas mulige ansettelse som avdelingsleder. Han hadde også fremsatt nedsettende og sårende påstander om kolleger, noe som førte til konflikt og betydelige belastninger på arbeidsplassen.

Oppsigelse på grunn av trakassering

Ren trakassering av kolleger vil nesten uten unntak føre til samarbeidsproblemer.

Men trakassering kan ta mange forskjellige former og kan i seg selv kunne utgjøre saklig grunn til oppsigelse. Hvorvidt trakasseringen fører til samarbeidsvansker vil altså ikke nødvendigvis ha noe å si.

Ett eksempel er seksuell trakassering som uttrykkelig er forbudt etter likestillingsloven § 8. Det finnes mange eksempler fra rettspraksis hvor domstolene har godtatt oppsigelse av arbeidstakere som har utført seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven § 4-3(3) fastsetter på sin side et uttrykkelig forbud mot trakassering generelt og annen utilbørlig opptreden. Andre former for trakassering enn seksuell trakassering vil utvilsomt kunne medføre oppsigelse; for eksempel trakassering på grunn av kjønn, legning eller religion.

Advokat ved trakassering og samarbeidsproblemer?

Slik hjelper vi deg som arbeidsgiver:

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Prosess for domstolene

Slik hjelper vi deg som arbeidstaker:

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater