Ordrenekt og oppsigelse

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 2

Som arbeidsgiver er du avhengig av at arbeidstakere følger opp om sine arbeidsoppgaver og plikter i arbeidsforholdet. Hva kan du pålegge arbeidstaker av arbeidsoppgaver som fremgår av styringsretten? Hva gjør du når arbeidstaker nekter?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/03/2021

Hva er ordrenekt?

Dersom en arbeidstaker nekter å utføre arbeidsoppgaver, instrukser eller pålegg som følger naturlig av arbeidsforholdet, er det tale om ordrenekt.

Hva som følger naturlig av arbeidsforholdet kan by på utfordringer og uenigheter. Som veiledning kan det derfor være greit å lene seg på det som fremkommer av arbeidsavtalen, bedriftens arbeidsreglement, stillingsinstruks eller andre retningslinjer som klart er kommunisert til arbeidstakeren.

Ordrenekt og styringsrett – hvor går grensen?

Innenfor de rammer som lov (arbeidsavtale og evt. tariffavtale) trekker opp, har du som arbeidsgiver styringsrett. Det vil si at du har frihet til å "lede, fordele og kontrollere" arbeidet.

Dette innebærer også at - dersom en arbeidstaker nekter å utføre tilvist arbeid (og han ikke har saklig grunnlag for å reservere seg mot det) - vil han kunne sies opp eller evt. avskjediges.

Eksempel: Ordrenekt og overtidsarbeid

Arbeidsgivers rett til å pålegge overtidsarbeid kan for eksempel ligge innenfor styringsretten.

Forutsatt at arbeidsmiljølovens krav til bruk av overtid er oppfylt, vil arbeidstakeren som hovedregel ikke kunne nekte å utføre overtidsarbeid.

Nektelse kan medføre oppsigelse eller avskjed.

Ordrenekt og avskjed

Ordrenekt fra arbeidstaker er alvorlig og kan være et stort problem for bedriften. Arbeidsgiver befinner seg da i en situasjon hvor en medarbeider nekter å følge ordre og instruksjoner, noe som kan vanskeliggjøre eller umuliggjøre det arbeidet bedriften skal utføre.

Ordrenekt kan derfor i noen tilfeller føre til avskjed. Det er arbeidsmiljøloven § 15-14 som regulerer bruken av avskjed, og bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår for når avskjed kan benyttes.

Det ene er dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd og det andre er øvrig vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Ordrenekt kan i noen tilfeller begrunnes i begge de to vilkårene.

Det kan være flere årsaker til at en arbeidstaker nekter å utføre en pålagt arbeidsoppgave eller instruks. Det er derfor viktig at arbeidsgiver forsøker å avklare hva som har skjedd og hvorfor, før en reaksjon som avskjed blir benyttet.

Det er ingen krav til at ordrenekt skal måtte skje flere ganger før arbeidsgiver kan meddele avskjed. I noen situasjoner kan det likevel være mer hensiktsmessig å gi arbeidstakeren en advarsel før avskjed besluttes.

Før arbeidsgiver beslutter avskjed bør det også være klargjort at arbeidstakeren faktisk hadde fått og forstått instruksen som ikke ble utført.

Snakk med oss om ordrenekt

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Bruk av sluttavtaler
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater