• Hovedside>
  • Oppsigelse>
  • Saksøke arbeidsgiver: Slik kommer begge partene frem til en god løsningsaksoeke-arbeidsgiver

Saksøke arbeidsgiver: Slik kommer begge partene frem til en god løsning

En dame sitter foran en laptop. Foto

Det hender at det oppstår tvist mellom deg som arbeidsgiver og en arbeidstaker, for eksempel på grunn av påstått trakassering eller oppsigelse av arbeidstakeren. Hva hvis arbeidstaker mener at det er foretatt en usaklig oppsigelse? Hvordan foregår en rettssak?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/03/2021

For å løse arbeidstvister finnes flere muligheter.

Den kanskje mest nærliggende er at partene forsøker å komme frem til en minnelig løsning ved avtale, noe arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger etter oppsigelse er ment å legge til rette for.

Dersom partene imidlertid ikke finner noen løsning på egenhånd, så kan de benytte seg av andre, mer tvingende fremgangsmåter.

Mulighet 1: Søksmål

— Dette er prosessen frem til hovedforhandlingen

Den vanligste måten å gå frem på, som også er lovens forutsetning, er å ta ut søksmål for de alminnelige domstolene.

Rent praktisk gjøres dette ved at saksøkeren (som oftest arbeidstaker) inngir en stevning til tingretten. Som regel bistår en advokat med dette.

Den saksøkte (arbeidsgiver) vil så få en frist fra retten til å inngi et tilsvar, dvs. å besvare saksøkerens anførsler og påstander.

Deretter utveksler gjerne partene, ved sine advokater, prosesskriv før de til slutt møtes i selve rettssaken (hovedforhandling).

Fra stevning blir inngitt til hovedforhandling avholdes, skal det etter loven gå maksimalt seks måneder. I praksis oversittes imidlertid denne fristen nokså hyppig.

— Hovedforhandling: Dette bør du vite

Noe enkelt forklart er saken på tidspunktet for hovedforhandling utenfor partenes kontroll; det er dommeren som bestemmer resultatet etter å ha hørt partenes anførsler og påstander.

Deretter må partene vente på dommen. Denne foreligger normalt innen to uker, men det kan ta lenger tid.

— Hvem betaler?

I regelen vil den parten som taper rettssaken måtte betale motpartens sakskostnader i tillegg til kostnader til egen advokat.

Godt å vite!

Til dette kommer at den tapende part ofte må betale et materielt krav til motparten. Eksempelvis må arbeidsgiveren betale erstatning og oppreisning til arbeidstakeren.

— Usikkerhetsmomentene

En rettssak utgjør altså flere usikkerhetsmomenter for partene: De har ingen kontroll over sakens utfall, de kan bli pålagt å betale høye beløp og det tar lang tid før tvisten er endelig avgjort.

Til dette kommer at den tapende part kan anke saken til lagmannsretten, noe som gir ny usikkerhet for begge parter samtidig som tiden løper ytterligere.

Et moment som for øvrig ikke skal undervurderes, er at partene i alminnelighet opplever en rettssak som svært belastende.

Mulighet 2: Rettsmekling

Rettsmekling er en mellomløsning mellom utenrettslige forhandlinger og rettssak.

Selv om partene ikke kom til enighet på egenhånd før søksmål ble reist, eksempelvis i forhandlingsmøtet, så kan saken avgjøres ved rettsmekling.

Rettsmekling betyr i korte trekk at partene ved hjelp at retten forsøker å finne en minnelig løsning. I motsetning til forhandlinger før et søksmål, møtes nå partene i et rettsmøte med en dommer som mekler. Saken er fortsatt innenfor partenes kontroll; det er ikke dommeren som skal avgjøre saken, men partene selv.

Retten skal bare veilede og mekle med sikte på å få partene til å komme til enighet. Rettsmekling kan sies å være en siste mulighet for partene til selv å bestemme utfallet av saken.

En rettsmekling kan imidlertid ikke påtvinges en part som ikke ønsker det. For at rettsmekling skal gjennomføres må både saksøkeren og saksøkte ha sagt seg villige til å delta på mekling.

— Tidspunkt

Meklingen vil som regel kunne avholdes tidsmessig før en hovedforhandling ville.

Selv om partene har forsøkt å forhandle tidligere, vil saken på tidspunktet for rettsmekling ofte være bedre belyst. Kanskje virker ikke saken lenger så åpenbar for saksøkeren.

— Uenighet

Dersom partene blir enige under meklingen, vil det bli skrevet et rettsforlik som omhandler de sentrale sider av saken, slik som hvor mye erstatning som skal utbetales, hvem som skal betale sakens kostnader, osv.

Etter dette er tvisten løst og partene har unngått en rettssak. Rettsforliket kan heller ikke påankes.

Dersom partene derimot ikke blir enige under rettsmeklingen, vil tvisten fortsette til rettssak.

Advokat ved arbeidstvister

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:  

  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte  
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker  
  • Prosess for domstolene 

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:  

  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte  
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver  
  • Prosess for domstolene 

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater