Kan arbeidstaker kreve forhandlinger ved avskjed?

Retten til å kreve forhandlinger er regulert i arbeidsmiljøloven § 17-3. Dersom arbeidstaker hevder at avskjeden er ugyldig, fremkommer det av denne bestemmelsen at forhandlinger kan kreves. Dersom arbeidstaker krever at forhandlinger blir avholdt, er det arbeidsgivers plikt å innkalle til et slikt møte. Møtet skal som hovedregel avholdes på arbeidsplassen, men siden det ofte vil være en ekstra belastning for arbeidstaker å måtte gjennomføre møtet i nærheten av andre ansatte, avholdes forhandlingsmøtet gjerne hos for eksempel en av partenes advokater.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Forhandlingsmøte

Dersom arbeidstaker ønsker forhandlinger, må kravet om dette fremmes skriftlig til arbeidsgiver innen to uker fra avskjeden ble mottatt. Er avskjeden sendt rekommandert, regnes den som mottatt innen rimelig tid fra den dagen arbeidstakeren mottok meldeseddelen. Når kravet om forhandlinger er sendt, har arbeidsgiver en plikt til å sørge for at møtet avholdes innen to uker fra kravet ble mottatt.

Formålet med et forhandlingsmøte er at partene skal forsøke å enes i minnelighet og dermed unngå søksmål. Det kan ofte være hensiktsmessig at partene bistås av hver sin rådgiver. En slik rådgiver kan være advokat, tillitsvalgt eller annen person en har tillit til. Når partene blir bistått av rådgivere kan det være lettere å komme til en løsning som begge parter kan leve med, ettersom slike saker ofte kan bære preg av konflikt.

Ulikheter ved oppsigelse og avskjed

Når arbeidstaker blir meddelt oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7 har vedkommende rett til å stå i stillingen så lenge forhandlingene pågår. Det vil si at dersom det blir tatt ut søksmål, så kan arbeidstaker fortsette i stillingen frem til det blir avsagt dom i saken. Blir derimot arbeidstakeren meddelt avskjed etter § 15-14 har vedkommende ikke rett til å stå i stillingen. Alvorlighetsgraden er som oftest vesentlig større i saker som ender med avskjed enn saker som ender med oppsigelse. Avskjed er en reaksjon som er ment å ramme de mer alvorlige tilfellene av pliktbrudd og mislighold. En rett for arbeidstaker som er blitt meddelt avskjed til å stå i stilingen under forhandlingsprosessen, kan dermed i noen tilfeller skade bedriften.

Kan arbeidsgiver kreve forhandlinger?

Dersom arbeidstaker reiser søksmål eller underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist, har arbeidsgiver rett til å kreve forhandlinger dersom forhandlinger ikke har vært avholdt tidligere. Det er de samme fristene som gjelder her som for arbeidstaker, nemlig at kravet om forhandlinger må fremmes innen to uker etter at arbeidsgiver har fått vite at søksmål vil bli reist.

Få kvalifisert bistand

Alle arbeidsrettslige tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til avskjed samt gjennomføring av forhandlingsmøte kan være omfattende og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring. Våre advokater har spesialisert seg på arbeidsrett og vi vil gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater