Sosiale forhold som utvelgelseskriterium

Sosiale forhold

I noen tilfeller blir sosiale forhold angitt som et selvstendig utvelgelseskriterium i utvelgelsesprosessen. Uavhengig av om dette er spesifikt definert som et eget kriterium, har arbeidsgiver likevel en forpliktelse til å ta hensyn til sosiale forhold når man vurderer om en ansatt skal sies opp.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
08/03/2024

Sosiale forhold

Med sosiale forhold i denne sammenheng siktes det til for eksempel forsørgerbyrde for familie og barn, høy alder, forhold som begrenser mulighetene for å få nytt arbeid, eller tung gjeldsbyrde.

Dersom slike forhold er til stede i tilstrekkelig grad, vil dette kunne bety at den aktuelle arbeidstakeren ikke kan fortrenges i utvelgelsesprosessen til fordel for andre arbeidstakere som ellers ville gått foran. Bakgrunnen er at konsekvensene av oppsigelsen vil kunne bli mer byrdefull for denne arbeidstakeren enn for andre, eksempelvis ved at muligheten for nytt arbeid anses begrenset.

Sosiale forhold og kompetanse

Vektingen av sosiale forhold opp mot mer kompetansebaserte kriterier, vil avhenge av hvilken situasjon bedriften er i. Dersom det er snakk om en alvorlig krise og akutt behov for drastiske innskrenkninger for å unngå nedleggelse, vil hensyn til en mest mulig kompetent og effektiv typisk kunne veie tyngre enn i en situasjon hvor bedriften står bedre stilt og ønsker å gjennomføre rasjonaliseringer for å øke inntjeningen. En prekær situasjon vil således kunne begrunne at man i større grad ser bort fra sosiale forhold til fordel for kompetanse og faglig dyktighet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater