Arbeidsmiljølovens regler om arbeidsavtaler

En arbeidsavtale skal være skriftlig og det er arbeidsgivers ansvar å utforme et utkast. Utkastet skal være i samsvar med de minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale som er oppramset i arbeidsmiljøloven.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/11/2018

Arbeidsavtalen skal som et minimum inneholde opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Dette er blant annet partenes identitet og arbeidsplassen eller eventuelt forretningsadressen eller hjemstedet til arbeidsgiver dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass.

Videre skal en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori være med, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, samt forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig. Det skal stå om eventuelle prøvetidsbestemmelser, arbeidstakers rett til ferie, feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfrister for arbeidstaker og arbeidsgiver skal nevnes. Dersom det ikke er skriftlig avtalt er hovedregelen en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Denne lovbestemte oppsigelsesfristen kan variere avhengig av momenter som prøvetid, ansettelsestid, alder og lignende. Det skal også stå hva som er den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse og eventuelle tillegg eller godtgjøringer som ikke inngår i lønnen. Det kan eksempelvis være pensjonsinnbetalinger og kost- og nattgodtgjørelser. Hvilken utbetalingsmåte som nyttes og tidspunktet for lønnsutbetaling skal også angis.

Arbeidstid

Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid skal presiseres, sammen med lengde av pauser og avtale om særlig arbeidstidsordning. Avslutningsvis skal også opplysninger om eventuelle tariffavtaler av relevans for arbeidet nevnes.

I stedet for en eksplisitt oppramsing i arbeidsavtalen kan det for noen av de nevnte forhold henvises til de lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene. En arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller en annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Arbeidsavtalen skal være klar snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet dersom arbeidsforhold varer i mer enn en måned. For arbeidsforhold som er kortere enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Ugyldig avtale

Det er ikke tillatt å avtale seg bort fra arbeidsmiljøloven til ugunst for arbeidstakeren. Hvis en arbeidsavtale har et innhold som er i strid med arbeidsmiljøloven på en slik måte, vil avtalen ikke være gyldig når det gjelder disse punkter.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater