Permittering av ansatte?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er fritatt for arbeidsplikten samtidig som arbeidsgiver er fritatt for sin lønnsplikt.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Selv om arbeidsforholdet som sådan består under permitteringsperioden, kan man si at permittering er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet.

Permitteringsordningen er i liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". De ulovfestede reglene baserer seg på en rekke tariffavtaler, herunder Hovedavtalen mellom LO og NHO.

For at arbeidsgiver skal kunne permittere arbeidstakere, kreves det saklig grunn. De forhold som ligger til grunn for permitteringen må kunne knyttes til bedriften og vil typisk være nødvendige kostnadsreduksjoner. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. Eksempel på saklig grunn kan være ordremangel, fulle lagre, praktiske arbeidshindringer og ulykker.

Arbeidsgiver må også foreta et valg av hvilke ansatte som skal permitteres. Etter Hovedavtalen (LO og NHO) skal ansiennitet i utgangspunktet legges til grunn, men ansiennitet kan fravikes ved saklige behov. Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut i fra saklige kriterier.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater