Reservasjonsretten - Virksomhetsoverdragelse

En dame står foran en gruppe mennesker og presenterer. Foto

Juridisk sett består et arbeidsforhold normalt av to parter: Arbeidsgiveren på den ene siden og arbeidstakeren på den andre siden. Når virksomhetsoverdragelse kommer på bordet, blir imidlertid begrepet "reservasjonsrett" relevant. Hvordan påvirker dette avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker når virksomheten skifter eiere?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/11/2023

Hva er arbeidstakers reservasjonsrett?

Et særlig forhold som reguleres i loven er arbeidstakernes reservasjonsrett, jf arbeidsmiljøloven § 16-3.

Med reservasjonsrett menes retten til å motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver og § 16-3 fastslår uttrykkelig at en arbeidstaker har rett til å motsette seg overføring.

Praktisk problemstilling

Problemstillingen er praktisk da virksomheter leilighetsvis blir solgt og kjøpt.

En del spørsmål knyttet til overdragelse av virksomhet er behandlet i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Reglene kommer ikke bare til anvendelse hvor hele virksomheten selges, men også hvor bare en del av den selges, jf arbeidsmiljøloven § 16-1.

Det avgjørende for at noe må anses som en virksomhetsoverdragelse er at det overføres en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Hva er arbeidstakers valgrett?

Noe annet, men som har sammenheng med reservasjonsretten, er arbeidstakerens valgrett.

Med valgrett menes retten til å fortsette arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver.

Valgretten er ulovfestet og utviklet i rettspraksis, og det er uklart hvor omfattende den er. Hovedregelen er imidlertid at en arbeidstaker ikke har noen rett til å opprettholde arbeidsforholdet til overdrageren (den tidligere arbeidsgiver), jf blant annet dommen inntatt i Rt-2000-2047 (Lovisenberg/Diakonhjemmet).

Reservasjonsretten må underrettes skriftlig

For å gjøre reservasjonsretten gjeldende må arbeidstakeren skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist arbeidsgiveren har fastsatt.

Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager.

Arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i tilsammen minst 12 måneder de siste to årene før overdragelsestidspunktet, og som gjør reservasjonsretten gjeldende, har på visse vilkår fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet.

Denne fortrinnsretten er bare praktisk dersom bare en del av den tidligere virksomhet er solgt, slik at den tidligere arbeidsgiver som sådan består.

Hva innebærer så utøvelse av reservasjonsretten?

Med mindre det skulle foreligge et særlig tilfelle som gir arbeidstakeren rett til å utøve valgrett, og arbeidstakeren faktisk gjør denne retten gjeldende, så må utøvelse av reservasjonsretten nødvendigvis innebære et opphørsgrunnlag for arbeidsforholdet mellom arbeidstakeren og overdrageren. Dvs. at det å gjøre reservasjonsretten gjeldende fører til at arbeidsforholdet opphører uten noen formell oppsigelse fra en av partene. Dette er naturligvis viktig for en arbeidstaker å være klar over når vedkommende vurderer å benytte seg av reservasjonsretten.

Arbeidsforholdet opphører

Loven regulerer imidlertid ikke på hvilket tidspunkt arbeidsforholdet opphører. Opphører det umiddelbart eller skal det legges til grunn en oppsigelsestid?

Spørsmålet er ikke avgjort av Høyesterett, men av arbeidsmiljølovens forarbeider fremgår det at utgangspunktet og hovedregelen bør være at arbeidsforholdet anses opphørt på det tidspunkt virksomheten overdras.

Standpunktet synes å være logisk idet utøvelse av reservasjonsretten ikke er noen oppsigelse. Dermed foreligger heller ingen hjemmel for å legge oppsigelsesfristene til grunn.

Last ned gratis mal

Her kan du som er arbeidsgiver laste ned: Brev til arbeidstaker vedrørende informasjon om reservasjons- og fortrinnsrett

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater