Outsourcing - Dette bør du vite

En mann i dress smiler. Foto

Det er et trekk i tiden at stadig flere bedrifter ønsker å flytte noen av bedriftens funksjoner ut av huset, enten til eksterne konsulenter eller til en bedrift som kan utføre tjenestene billigere. Hva er reglene, og hva sier loven om outsourcing?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/03/2021

Hva er outsourcing?

[Definisjon]: Om bedriften skiller ut en en avdeling som en selvstendig enhet, eller om enheten selges til nye eiere, vil man for begge alternativer stå overfor det som ofte benevnes "outsourcing."

Konsekvenser av outsourcing

Arbeidsgiver har inngått arbeidsavtaler med ansatte som berøres av outsourcingen.

Det oppstår da spørsmål om hvilken betydning outsourcingen har for ansatte:

 • Har de ansatte rett til å fortsette i sine stillinger?
 • Har de evt. rett til arbeid i det nye selskapet?
 • Har de ansatte rett til å beholde lønn og pensjonsrettigheter?

Disse spørsmålene har det også betydning for berørte virksomheter å få svar på:

 • Må overtakende selskap ta over ansatte?
 • Til hvilken kostnad?
 • Får overtakende selskap for mange ansatte og følgelig må vurdere å meddele oppsigelser?
 • Hvem skal i så fall sies opp?

Alle spørsmål kan besvares, men svarene må nyanseres i forhold til hvilken form for outsourcing som velges.

Krav til "selvstendig økonomisk enhet"

Arbeidsmiljøloven kapittel 16 regulerer de ansattes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, dvs. når en enhet hos bedriften overføres til et annet selskap.

Det stilles da krav om at den aktuelle enheten må anses som en selvstendig økonomisk enhet.

Om en enhet har bevart sin identitet beror på en avveining av en rekke momenter: Overføres utstyr og lokaler, immaterielle rettigheter, ansatte og kunder? Når det gjelder domstolenes skjønnsutøvelse, vises det til dommer gjengitt på disse nettsidene.

Forutsatt at det er snakk om en selvstendig enhet og virksomheten har beholdt sin identitet, har de ansatte krav på ansettelse hos overtakende selskap med bibehold av lønn, ansiennitet og øvrige arbeidsvilkår, dog unntatt pensjon.

For mange ansatte?

Hos overtakende selskap vil en virksomhetsoverdragelse kunne medføre at det blir for mange ansatte.

Arbeidstakere som er kommet inn i bedriften som følge av overdragelsen må da vurderes opp mot øvrige ansatte ut fra relevante eller fastsatte kriterier som:

 • alder
 • ansiennitet
 • kvalifikasjoner
 • sosiale/økonomiske forhold

OBS!
Det er imidlertid ikke anledning til å si opp arbeidstakere på grunn av virksomhetsoverdragelsen i seg selv.

Overdragelse av støttefunksjoner

Overdragelse av rene støttefunksjoner kan også være virksomhetsoverdragelse, dersom det er snakk om en selvstendig enhet som opprettholder sin identitet etter overdragelsen.

Ved behov for oppsigelser, vil den enkelte arbeidsavtale vurderes opp mot arbeidsmiljølovens alminnelige stillingsvernsregler, dvs. at en oppsigelse må ha saklig grunn i virksomhetens forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater