Virksomhetsoverdragelse - Sjekkliste og tips for bedrifter

En dame sitter i et møte. Foto

Ved virksomhetsoverdragelse er det viktig at selskapet følger arbeidsmiljølovens regler. Hvis reglene ikke følges, kan det få konsekvenser for tidligere og ny arbeidsgiver. Her får du en sjekkliste og tips på hva du som arbeidsgiver bør tenke på ved virksomhetsoverdragelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
19/12/2023

Hva er virksomhetsoverdragelse?

Det er virksomhetsoverdragelse når en virksomhet eller en del av virksomheten overføres til en annen eier eller driver.

Eksempler på virksomhetsoverdragelse:

 • salg av virksomhet
 • utleie
 • overdragelse som ledd i arveoppgjør
 • overgang til ny driver i forbindelse med anbudsutsettelser
 • fusjon
 • fisjon

Et rent aksjesalg vil ikke være en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Dette fordi aksjene kun bytter eier. Det skjer altså ingen endringer for virksomheten.

Hva er formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse?

Hensynet bak reglene om virksomhetsoverdragelse er å sikre at de berørte arbeidstakernes arbeidsvilkår og rettigheter ikke blir endret, som følge av selve overdragelsen.

Konsekvensen ved en virksomhetsoverdragelse, vil noen tilfeller kun være et navnebytte uten at arbeidshverdagen til de berørte ansatte berøres ytterligere. Men i andre tilfeller vil en overdragelse medføre betydelige endringer for de ansatte. Det er derfor viktig at de individuelle vilkårene de har, i henhold til arbeidsavtalen sine, ikke endres.

Merk at det er noen unntak, som for eksempel for pensjon og tariffavtale.

Sjekkliste og tips for virksomhetsoverdragelser

Ved vurderingen om en overføring av hele eller deler av virksomheten er virksomhetsoverdragelse eller ikke, beror på en konkret helhetsvurdering.

Men det er tre grunnleggende vilkår, som må være oppfylt, for at det regnes som en virksomhetsoverdragelse:

 1. Overdragelseskravet: Er arbeidsforholdet overdratt til en annen arbeidsgiver?
 2. Enhetskravet: Er virksomheten en selvstendig økonomisk enhet?
 3. Identitetskravet: Beholder den overførte virksomheten sin identitet etter overføringen?

Hvis du kan svare ja på sjekkpunktene over, er det sannsynligvis en virksomhetsoverdragelse.

Det er viktig å være klar over at det etter rettspraksis ikke stilles særlig strenge krav til punktene i sjekklisten over.

Noen tips er å se på om virksomhetens fysiske aktiva, som for eksempel arbeidsutstyr, overdras, og om kundekretsen overdras.

Hvilke konsekvenser får en virksomhetsoverdragelse?

Ved virksomhetsoverdragelse er utgangspunktet at arbeidstakerne blir med som en av overdragelsen.

De ansatte har imidlertid krav på å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av arbeidsavtalen de hadde med opprinnelig arbeidsgiver.

Det er imidlertid viktig å være klar over at ansatte har mulighet til å reservere seg mot å få arbeidsforholdet overført til ny arbeidsgiver. I slike tilfeller kan arbeidsgiver ha saklig grunnlag for oppsigelse, grunnet virksomhetens forhold. Men dette må vurderes helt konkret, i det enkelte tilfellet. Arbeidstakeren vil i så fall ha fortrinnsrett til ny stilling hos tidligere arbeidsgiver.

Merk at overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver ikke i seg selv er grunnlag for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.

Hvilke krav og frister gjelder ved virksomhetsoverdragelser?

Vi anbefaler at arbeidsgiver oppstiller en tidsplan, når det skal gjennomføres en virksomhetsoverdragelse.

Det følger av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse at både tidligere og ny arbeidsgiver skal gi informasjon om og drøfte overdragelsen, med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette skal gjøres så tidlig som mulig.

Følgende må fremgå av informasjonen som gis:

grunnen til overdragelsen,

 • fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,
 • de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,
 • endringer i tariffavtaleforhold,
 • planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,
 • reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter (minst 14 dager)

Ovennevnte informasjon skal så tidlig som mulig, også gis til arbeidstakerne som berøres av overdragelsen.

Lover som regulerer virksomhetsoverdragelser

Reglene om virksomhetsoverdragelse følger av arbeidsmiljøloven kapittel 16. Reglene i arbeidsmiljøloven bygger på bestemmelsene i EU direktiv 2001/23/EF om virksomhetsoverdragelse, som er en kodifisering av EU-domstolens tolkningsuttalelser.

Hva skjer ved brudd på reglene om virksomhetsoverdragelse?

Det er viktig å være klar over at både tidligere og ny arbeidsgiver har felles ansvar for at de berørte arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt.

Hvis en arbeidstaker mener det foreligger brudd på reglene om virksomhetsoverdragelse, kan arbeidstakeren rette erstatningskrav mot både tidligere og ny arbeidsgiver.

Hva gjør våre advokater for deg?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av om det foreligger en virksomhetsoverdragelse
 • Avtale om virksomhetsoverdragelse
 • Valg av riktig transaksjonsstruktur
 • Gjennomføring av transaksjonen
 • Utforming av selskapsdokumenter
 • Små og store nedbemanningsprosesser
 • Forhandlinger
 • Prosess for domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av om det foreligger en virksomhetsoverdragelse
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater