Oppsigelse ved virksomhetsoverdragelse

Når en virksomhet eller en del av virksomhet overdras fra en arbeidsgiver til en annen, er utgangspunktet er at lønns- og arbeidsvilkårene overdras samtidig. Det er imidlertid ikke noen selvfølge at den nye virksomheten ønsker eller har behov for alle de overførte arbeidstakerne, og spørsmålet er derfor i hvilken utstrekning den nye arbeidsgiveren har anledning til å benytte seg av oppsigelser i disse tilfellene.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Overføring av lønns- og arbeidsvilkår

Ved virksomhetsoverdragelser overdras arbeidsforholdene som foreligger på overdragelsestidspunktet til den nye virksomheten. Dette fører som nevnt til at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår overdras til den nye virksomheten. De ansatte har også rett til å få overført eventuelle frynsegoder de har hatt hos sin tidligere arbeidsgiver til tross for at tilsvarende frynsegoder ikke praktiseres hos den nye arbeidsgiveren. Det at de ansatte har rett til å få tilsvarende lønn hos den nye virksomheten er absolutt. Det vil si at de har rett til å opprettholde lønnen til tross for at arbeidstakere i tilsvarende stillinger i den nye virksomheten har lavere lønn.

Endringsoppsigelse

Det kan oppstå situasjoner hvor den nye virksomheten ønsker å fjerne frynsegoder som den ansatte har med seg fra sin tidligere arbeidsgiver. Dette krever i utgangspunktet samtykke fra den enkelte arbeidstakeren. I noen tilfeller kan imidlertid slike endringer gjennomføres i kraft av arbeidsgivers styringsrett, og arbeidsgiveren må i så tilfelle foreta en vurdering av om styringsretten gir mulighet for å frata arbeidstakeren slike frynsegoder. Dersom arbeidsgiver ikke kan gjennomføre endringene i kraft av styringsretten, må de eventuelt foreta en endringsoppsigelse. Arbeidsgiveren må i alle tilfeller ha en saklig grunn for å foreta en endringsoppsigelse.

Oppsigelse

Som nevnt innledningsvis kan det være at den nye virksomheten ikke har behov for alle arbeidstakerne som overføres fra den gamle virksomheten. Den nye virksomheten kan imidlertid verken si opp de overførte, eller eksisterende arbeidstakerne, med den begrunnelse at virksomheten har skiftet eier. Det betyr for øvrig ikke at den nye virksomheten er helt avskåret fra å foreta oppsigelser. Den nye virksomheten må imidlertid være klar over at eventuelle oppsigelser må være saklig begrunnet i arbeidstakers, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold.

Dersom den nye virksomheten har en saklig grunn til å foreta en nedbemanning, må de foreta en utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal sies opp. I slike tilfeller kan ikke den nye virksomheten velge å basere utvelgelsen på kun de arbeidstakerne som har blitt innlemmet i den nye virksomheten. Alle arbeidstakere må nemlig vurderes i et slikt tilfelle.

Den nye virksomheten må også basere utvelgelsen ut fra saklige utvelgelseskriterier. Ofte blir kvalifikasjoner, sosiale hensyn og ansiennitet benyttet, da disse er ansett som generelle saklige utvelgelseskriterier. Når det gjelder ansiennitet bør den nye virksomheten da kjenne til at arbeidstakerne fra den gamle virksomheten får med seg ansienniteten de har opparbeidet seg i den gamle virksomheten. For øvrig gjelder de vanlige reglene knyttet til oppsigelsesprosesser.

Har du spørsmål om virksomhetsoverdragelse kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex Advokat Oslo. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater