Kan arbeidsgiver endre arbeidstiden?

A Rb endring av arbeidstid

Som arbeidsgiver har du kanskje behov for å endre arbeidstiden til en eller flere av dine ansatte for å oppnå en mer lønnsom drift. Det er ikke gitt ta du kan endre arbeidstiden automatisk, det kommer an på arbeidsavtalen og rekkevidden av styringsretten.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2021

Innhold i en arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven § 14-6 slår fast at en arbeidsavtale skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, herunder arbeidstiden. Dersom arbeidskontrakten presiserer arbeidstiden er det mindre rom for at du som arbeidsgiver ensidig kan gjøre større endringer i arbeidstiden.

Selv om arbeidskontrakten i hovedsak regulere arbeidsforholdet kan du som arbeidsgiver likevel ha adgang til å foreta endringer i arbeidstiden gjennom styringsretten.

Arbeidsgivers styringsrett og endring av arbeidstid

Med arbeidsgiver styringsrett menes arbeidsgivers ulovfestede rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Styringsretten er en slags restkompetanse som tilfaller arbeidsgiver etter at lov, tariffavtale eller arbeidsavtale har satt grenser. Det er i rettspraksis slått fast at det hører til styringsretten å blant annet treffe bestemmelser om fastsettelse av arbeidstiden.

I hvor stor grad arbeidstiden kan endres gjennom styringsretten kommer likevel an på stillingsbetegnelsen, omstendigheter ved ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold, og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.

Endring av arbeidstid – eksempel fra høyesterett

I Rt. 2009 s. 1465 var spørsmålet om arbeidsgiver ensidig hadde adgang til å endre to sykepleieres arbeidstid.

Sykepleierne hadde søkt om kun å få arbeide kveldsvakter og av arbeidsavtalene fremgikk at det skulle arbeides seinvakt.

Arbeidsgiver ønsket å endre arbeidstiden fra seinvakt til dagvakt. Dette var ikke de to sykepleierne enige i, og anla sak for tingretten, der de vant frem med sitt syn. Imidlertid tapte de begge for lagmannsretten og saken ble brakt inn for Høyesterett.

I den aktuelle saken kunne ikke Høyesterett se at arbeidsgivers behov for å legge om arbeidstiden for de to, samsvarende med andre ansatte, var noen tungtveiende grunn for endring.

Derimot ble det lagt stor vekt på at de to sykepleierne i sine søknader hadde gitt uttrykk for at de kun ønsket å jobbe seinvakt, dette av hensyn til den studiesituasjonen de var i. Etter dette kom Høyesterett til at arbeidsgiver ikke kunne endre de to sykepleiernes arbeidstid i kraft av styringsretten.

Endring av arbeidstid ved avtale

Når lov eller avtale er til hinder for å foreta endringer, bør du som arbeidsgiverforsøke å inngå avtale om endring. Utover dette er det viktig å påse at arbeidsavtalen fyller lovens krav, men den bør samtidig være så vidt vag at det kan innfortolkes en rett til å foreta endringer når behovet tilsier det.

Alternativt må oppsigelse eller endringsoppsigelse meddeles, og den vil i så fall kunne prøves på vanlig måte.

Hva kan vi i Codex Advokat hjelpe deg med?

  • Gjennomgang av arbeidskontrakt
  • Vurdere om det er grunnlag for å endre arbeidstiden
  • Vurdere styringsrettens rekkevidde
  • Øvrige spørsmål tilknyttet arbeidstid

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater