Tariffavtale: Regler for arbeidstakers arbeidsavtale og stillingsvern

En dame sitter overfor et par og smiler. Foto

Dersom arbeidstaker er bundet av en tariffavtale kan det ha stor betydning for hvilke økonomiske rettigheter han eller hun har, herunder i form av lønn og andre godtgjørelser. Tariffavtalen kan også gi et utvidet vern mot oppsigelse, spesielt i form av særskilte saksbehandlingsregler og typisk ved ansiennitetsbestemmelser.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/03/2021

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale som inngås mellom en arbeidstakerorganisasjon på den ene siden og en fagforening eller arbeidsgiverorganisasjon på den andre siden.

Tariffavtalen skal regulere lønns- og arbeidsvilkår for de berørte.

Til forskjell fra den individuelle arbeidsavtalen, er tariffavtaler kollektive avtaler som binder flere arbeidstakere.

Dette betyr tariffavtalen for stillingsvernet

Godt å vite!

Hensikten med tariffavtaler er å bedre lønns- og arbeidsvilkår, herunder stillingsvernet.

At dette er forutsetningen for tariffavtalen følger også forutsetningsvis av arbeidsmiljøloven § 1-9 der det heter at loven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker, med mindre det er særskilt fastsatt.

En viktig del av tariffavtalene er lønnsbestemmelsene.

Men tariffavtalene regulerer også en rekke andre forhold som for eksempel:

 • arbeidstid
 • lønn under sykdom
 • lønn under svangerskap
 • ytelser ved yrkesskade
 • pensjonsforhold
 • overtidsarbeid
 • arbeidsklær
 • ferie
 • pensjon
 • permisjon m.v.

Typiske inngåtte tariffestede rettigheter i Norge er Avtalefestet pensjon (AFP), betaling for bevegelige helligdager, femte ferieuke, ulike minstelønnsordninger m.m.

Tariffaftalens regulering av arbeidstid

Arbeidsmiljøloven inneholder flere bestemmelser hvor det i tariffavtaler gis adgang til å avtale andre løsninger enn loven gir anvisning på.

Dette gjelder eksempelvis ved bestemmelsene om:

 • arbeidstid
 • midlertidig ansettelse
 • oppsigelsesfrister

Vedrørende arbeidstid opererer arbeidsmiljøloven § 10-4 med en arbeidstid på 40 timer i løpet av syv dager.

Godt å vite!

Tariffestet arbeidstid har imidlertid vært 37,5 siden tariffoppgjøret i 1986. Denne arbeidstiden ligger til grunn i de fleste bransjer i dag.

I tillegg gis virksomheter som er bundet av en tariffavtale, en utvidet adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden enn virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale.

Selv om dette kan medføre at arbeidstaker i noen uker arbeider mer enn det loven angir som den maksimale arbeidstid, vil dette ofte være til gunst for arbeidstakere som arbeider i yrker der man arbeider turnus.

Slike avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vil medføre mer gunstige løsninger for de berørte arbeidstakerne da arbeidstakerorganisasjonene vil se til at den arbeidsplanen som avtales vil være i tråd med arbeidstakernes ønske.

Virkeområdet til tariffavtalen

Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble det vedtatt en lov om allmenngjøring av tariffavtaler som har bidratt til å styrke arbeidstakers stillingsvern betraktelig.

Allmenngjøring av hele eller deler av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som faller inn under virkeområdet til tariffavtalen, har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.

Dette gjelder altså alle arbeidstakere som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del av avtalen.

Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Byggeplasser, skips- og verftsindustrien, jordbruksindustrien og renholdsbransjen er områder hvor det det foreligger allmenngjorte tariffavtaler.

Advokat ved tariffavtaler? Snakk med oss.

Arbeidsgiver - Slik hjelper vi deg:

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)

 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker - Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater